17.06.2024

24.09.2021г. Протокол от проведен търг с тайно наддаване /втора тръжна сесия/ за отдаване под наем или аренда на свободни земеделски земи от ДПФ за отглеждане на едногодишни полски култури, имоти по §12 от ПЗР на ЗСПЗЗ с начин на трайно ползване-стопански двор. 217.07 KB
26.08.2021г. Обява, документи и указания за провеждане на търг с тайно наддаване (втора тръжна сесия) за отдаване под наем или аренда на свободни земеделски земи от ДПФ в област Благоевград за стопанската 2021-2022 година за отглеждане на едногодишни полски култури за срок от 10 стопански години и имоти по §12 от ПЗР на ЗСПЗЗ с начин на трайно ползване - стопански двор - нива, за отглеждане на едногодишни полски култури и с начин на трайно ползване стопански двор - пасище, мера за ползване като пасище за срок от една стопанска година. 124.80 KB
26.08.2021г. Заповед № РД-04-109/ 25.08.2021 г. на директора на Областна дирекция "Земеделие" Благоевград за откриване на процедура за провеждане на търг с тайно наддаване (втора тръжна сесия) за отдаване под наем или аренда на свободни земеделски земи от ДПФ в област Благоевград за стопанската 2021-2022 година за отглеждане на едногодишни полски култури за срок от 10 стопански години и имоти по §12 от ПЗР на ЗСПЗЗ с начин на трайно ползване - стопански двор - нива, за отглеждане на едногодишни полски култури и с начин на трайно ползване стопански двор - пасище, мера за ползване като пасище за срок от една стопанска година. 86.37 KB
15.07.2021г. Протокол от проведен търг с тайно наддаване /първа тръжна сесия/ за отдаване под наем или аренда на свободни земеделски земи от ДПФ за отглеждане на едногодишни полски култури, имоти по §12 от ПЗР на ЗСПЗЗ с начин на трайно ползване-стопански двор 320.00 KB
09.06.2021г. Обява, документи и указания за провеждане на търг (първа тръжна сесия) с тайно наддаване за отдаване под наем на свободни земеделски земи от Държавния поземлен фонд в област Благоевград за стопанската 2021/ 2022 г. за отглеждане на едногодишни полски култури за срок от 10 стопански години, при условията и реда, определени в чл.47ж и следващите от ППЗСПЗЗ и имоти по § 12 от ПЗР на ЗСПЗЗ с начин на трайно ползване - стопански двор - нива, за отглеждане на едногодишни полски култури и с начин на трайно ползване стопански двор - пасище, мера за ползване като пасище за срок от една стопанска година 124.74 KB
09.06.2021г. Заповед № РД-04-58/ 08.06.2021 г. за откриване на процедура за провеждане на търг (първа тръжна сесия) с тайно наддаване за отдаване под наем на свободни земеделски земи от Държавния поземлен фонд в област Благоевград за стопанската 2021/ 2022 г. за отглеждане на едногодишни полски култури за срок от 10 стопански години, при условията и реда, определени в чл.47ж и следващите от ППЗСПЗЗ и имоти по § 12 от ПЗР на ЗСПЗЗ с начин на трайно ползване - стопански двор - нива, за отглеждане на едногодишни полски култури и с начин на трайно ползване стопански двор - пасище, мера за ползване като пасище за срок от една стопанска година 89.27 KB
АДРЕС

2700, гр. Благоевград, 
ул. "Васил Коритаров" №2

Център за административно обслужване 

073/ 882 032

0879 409 860 

email: odzg_blagoevgrad
@mzh.government.bg
 

РАБОТНО ВРЕМЕ

ЦАО на Областна дирекция "Земеделие"

понеделник - петък
от 8,00 до 17,30 часа

ЦАО на Общински служби по земеделие

понеделник - петък
от 9,00 до 17,30 часа

ПРИЕМНО ВРЕМЕ

 ДИРЕКТОР 

вторник и четвъртък 

от 10,00 ч. до 12,00 ч.

от 14,00 ч. до 16,00 ч.


БАНКОВИ СМЕТКИ 

     

_________________

ДОКУМЕНТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ/ ПРЕРЕГИСТРАЦИЯ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ

_________________


_________________

АГКК

_________________

Землища в КВС поддържани от ОСЗ

________________

________________________________

_________________

Областен консултативен съвет по животновъдство
_______________

 

                                 _______________

 Национална Селска Мрежа

_______________

_________________