21.06.2024

30.09.2020г. Заповед № РД-04-128/ 30.09.2020 г. на Директора на Областна дирекция "Земеделие" Благоевград за прекратяване на търг с тайно наддаване /втора тръжна сесия/ за отдаване под наем или аренда на свободни земеделски земи от Държавния поземлен фонд в област Благоевград за стопанската 2020/2021 година за отглеждане на едногодишни полски култури или многогодишни фуражни култури за срок от 10 стопански години. 168.31 KB
31.08.2020г. Обява, указания и документи за участие в търг във връзка със Заповед № РД-04-116/ 26.08.2020 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие” Благоевград за провеждане на втора тръжна сесия за отдаване под наем или аренда на свободни земеделски земи от държавния поземлен фонд (ДПФ) за отглеждане на едногодишни полски култури и многогодишни фуражни култури – житни, бобови и техните смеси за срок от 10 стопански години от стопанската 2020-2021 година в област Благоевград. 154.82 KB
31.08.2020г. Заповед № РД-04-116/ 26.08.2020 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие” Благоевград за откриване на процедура за провеждане на търг с тайно наддаване (втора тръжна сесия) за отдаване под наем или аренда на свободни земеделски земи от държавния поземлен фонд (ДПФ) за отглеждане на едногодишни полски култури и многогодишни фуражни култури – житни, бобови и техните смеси за срок от 10 стопански години от стопанската 2020-2021 година в област Благоевград. 73.60 KB
08.07.2020г. Протокол от 03.07.2020 г. от проведен търг с тайно наддаване (първа тръжна сесия) за отдаване под наем или аренда на свободни земеделски земи от държавния поземлен фонд за отглеждане на едногодишни полски култури и многогодишни фуражни култури за срок от 10 стопански години за стопанската 2020/ 2021 година. 277.35 KB
15.06.2020г. Заповед № РД-04-75/15.06.2020 на Директора на ОД „Земеделие“- Благоевград, за изменение на Заповед № РД-07-69/21.05.2020 год. относно списък, неразделна част описан в т.2 от същата, с която е открита процедура за провеждане на търг с тайно наддаване (първа тръжна сесия) за отдаване под наем или аренда на свободни зем. земи от ДПФ за отглеждане на едногодишни полски култури и многогодишни фуражни култури за срок от 10 год. от стопанската 2020/2021 год. за област Благоевград. 75.99 KB
26.05.2020г. Обява, указания и документи за участие в търг във връзка със Заповед № РД-07-69/21.05.2020 год. на Директора на Областна дирекция "Земеделие" гр. Благоевград за провеждане на първа тръжна сесия за отдаване под наем на земи от държавния поземлен фонд за отглеждане на едногодишни полски култури и многогодишни фуражни култури за стоп.2020/2021 год. в област Благоевград. 154.75 KB
26.05.2020г. Заповед № РД-07-69/21.05.2020 год. на Директора на Областна Дирекция "Земеделие" - Благоевград за откриване на процедура за провеждане на търг с тайно наддаване /първа тръжна сесия/ за отдаване под наем или аренда на свободни земеделски земи от Държавния поземлен фонд /ДПФ/ в област Благоевград за стопанската 2020/2021 година за отглеждане на едногодишни полски култури или многогодишни фуражни култури- житни, бобови и техните смеси за срок от 10 стопански години. 74.78 KB
20.05.2020г. Заповед №46-143/20.03.2020 год. на министъра на земеделието, храните и горите за откриване на процедура за провеждане на търг за отдаване под наем или аренда на земеделски земи от ДПФ в област Благоевград за стоп.2020/2021 год. Приложение №1,2 и 3 с начални тръжни цени, както и образци на документи за участие в търга. 694.20 KB
АДРЕС

2700, гр. Благоевград, 
ул. "Васил Коритаров" №2

Център за административно обслужване 

073/ 882 032

0879 409 860 

email: odzg_blagoevgrad
@mzh.government.bg
 

РАБОТНО ВРЕМЕ

ЦАО на Областна дирекция "Земеделие"

понеделник - петък
от 8,00 до 17,30 часа

ЦАО на Общински служби по земеделие

понеделник - петък
от 9,00 до 17,30 часа

ПРИЕМНО ВРЕМЕ

 ДИРЕКТОР 

вторник и четвъртък 

от 10,00 ч. до 12,00 ч.

от 14,00 ч. до 16,00 ч.


БАНКОВИ СМЕТКИ 

     

_________________

ДОКУМЕНТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ/ ПРЕРЕГИСТРАЦИЯ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ

_________________


_________________

АГКК

_________________

Землища в КВС поддържани от ОСЗ

________________

________________________________

_________________

Областен консултативен съвет по животновъдство
_______________

 

                                 _______________

 Национална Селска Мрежа

_______________

_________________