НОВИНИ
Всички новини

13.06.2022 г.

Нормативно определени срокове по прилагане на разпоредбите на чл.37б и чл.37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2022-2023 година

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

УВАЖАЕМИ СОБСТВЕНИЦИ,

УВАЖАЕМИ ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ,


предоставяме на Вашето, внимание информация, относно нормативно определените срокове по прилагане на разпоредбите на чл.37б  и чл.37в от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и Глава седма „Ползване на земеделските земи“ от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ) за стопанската 2022-2023 година.

СРОК

ДЕЙНОСТ

НОРМАТИВНО ОСНОВАНИЕ

До

31 юли

Всеки собственик подава в общинската служба по земеделие по местонахождение на имота декларация по чл.69 от ППЗСПЗЗ по образец, в която се посочват формата на стопанисване и начина на  трайно ползване на  всеки от имотите. Ползвателите на земеделски земи могат да подават в общинската служба по земеделие по местонахождение на имотите заявление по чл.70 от ППЗСПЗЗ за участие в споразумение за ползване по чл.37в от ЗСПЗЗ.

чл.37б, ал.1, ал.2 и ал.3 от ЗСПЗЗ и

чл.69, ал.1, ал.2 и ал.3,

 чл.70, ал.1 и ал.2 от ППЗСПЗЗ

До

1 август

Общинската служба по земеделие изготвя предварителен регистър на имотите и го обявява в кметството, в сградата на общинската служба по земеделие и на интернет страницата на Областна дирекция „Земеделие“ град Благоевград. Обявата се публикува и на интернет страницата на общината.

чл.72, ал.2,  ал.3 и ал.4 от ППЗСПЗЗ

До

 5 август

Директорът на Областна дирекция „Земеделие” град Благоевград издава заповед за определяне състава на комисията, ръководеща сключването на споразумение за ползване. Заповедта се обявява в кметството и в сградата на общинската служба по земеделие и се публикува на интернет страницата на общината и на областна дирекция "Земеделие" град Благоевград.

чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ

и

чл.72б, ал.1 от ППЗСПЗЗ

До

10 август

Общинската служба по земеделие предоставя на комисията по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ на хартиен  и/или на магнитен носител списък и картен материал за имотите по чл.37в, ал.3 от ЗСПЗЗ с данни за техните собственици и дължимото рентно плащане.

чл.37б, ал.4 от ЗСПЗЗ

До

15 август

По инициатива на Общинската служба по земеделие или въз основа на одобрени заявления на заинтересованите лица могат да се правят промени в предварителните регистри при промяна в декларациите/заявленията, както и за отстраняване на допуснати грешки и неточности.

чл.72, ал.5 от ППЗСПЗЗ

До

15 август

Общинската служба по земеделие предоставя предварителния регистър и картата на границите на масивите заедно с декларациите по чл. 69 и заявленията по чл. 70 на председателя на комисията по чл. 37в, ал. 1 ЗСПЗЗ, включително в цифров вид.

Чл.72, ал.6 от ППЗСПЗЗ

До

20 август

Комисията по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ:

- определя територията, в която се създават масивите за ползване по реда на §2ж от допълнителните разпоредби на ЗСПЗЗ;

- определя границите на масивите за ползване върху копие от картата на възстановената собственост (кадастралната карта);

- изготвя карта на масивите за ползване и регистър, който съдържа данни за имотите, заявени за участие в споразумението и за имотите по чл.37в, ал.3, т.2 от ЗСПЗЗ.

чл.72, ал.7 от ППЗСПЗЗ

До

25 август

Се оповестяват изготвеният проект на картата на масивите за ползване и на регистъра към нея въз основа на  споразумението - по реда на чл.72, ал.3 от ППЗСПЗЗ.

чл.74, ал.3 от  ППЗСПЗЗ

До

30 август

По инициатива на комисията по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ или на заинтересованите лица могат да се правят промени в проектите на регистрите  и картата на масивите за ползване,   представляващи неразделна част от споразумението. В същия срок се сключва и актуализира споразумението за следващата стопанска година по смисъла на § 2 т. 3 от допълнителните разпоредби на Закона за арендата в земеделието.

чл.74, ал.4 от ППЗСПЗЗ

 и

 чл.37в, ал.2 от  ЗСПЗЗ

До

15 септември

Когато между ползвателите не се постигне споразумение при условията на чл.37в,ал.1 от ЗСПЗЗ, както и за земите, които споразумението не обхваща, комисията по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ съставя проект за разпределение на ползването на земите по масиви.

чл. 37в, ал.3 от ЗСПЗЗ

 и

чл. 72в, ал.4 от ППЗСПЗЗ

До

20 септември

Се оповестяват изготвеният проект на картата на масивите за ползване и регистър към нея въз основа на разпределението по реда на чл.72, ал.3 от ППЗСПЗЗ.

чл.74, ал.3 от ППЗСПЗЗ

До 25 септември

По инициатива на комисията по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ или на заинтересованите лица могат да се правят промени в проектите на регистрите и картата на масивите за ползване, представляващи неразделна част от разпределението.

чл.74, ал.4 от ППЗСПЗЗ

До

1 октомври

Директорът на ОД „Земеделие“ издава заповед въз основа на доклада на комисията по чл.72в от ППЗСПЗЗ с която одобрява:

1. споразумението по чл. 72в, ал. 2, включително имотите по чл. 37в, ал. 3, т. 2 ЗСПЗЗ, разпределени в границите на масивите съобразно споразумението;

2. масивите за ползване по чл. 72а, ал. 1, включително имотите по чл. 37в, ал. 3, т. 2 ЗСПЗЗ, разпределени в границите на масивите;

3. служебно разпределените масиви за ползване в случаите по чл. 72в, ал. 3.

чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ

 и

чл.75а, ал.1 от  ППЗСПЗЗ

До

10 октомври

Заповедта по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ се обявява  в кметството и в сградата на ОСЗ, и се публикува на интернет страницата на Общината и на ОД „Земеделие“ град Благоевград заедно с окончателните регистър и карта на ползването.

чл.37в, ал.5 от ЗСПЗЗ

и

чл.75а, ал.2 от  ППЗСПЗЗ

В срок до 3 месеца от публикуване на заповедта на директора на ОД „Земеделие” по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ

Ползвател на земеделски земи, на който със заповедта по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ са определени земите по чл. 37в, ал.3, т.2 от ЗСПЗЗ, внася по сметка за чужди средства на ОД „Земеделие“ гр. Благоевград сума в размер на средно годишното рентно плащане за съответното землище в срок до три месеца от публикуването на заповедта по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ.

чл. 37в, ал.7 от  ЗСПЗЗ

 и

чл.72, ал.1 от   ППЗСПЗЗ

След влизането в сила на заповедта по чл.37в, ал.4 ЗСПЗЗ

След влизане в сила на заповедта по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ ползвателят на съответния масив може да подаде заявление до председателя на комисията по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ за предоставяне на:

1. проектираните в плана за земеразделяне полски пътища, които не са необходими за осигуряване на пътен достъп до имотите;

2. напоителни канали, които не функционират.

(2) Въз основа на подадените заявления по ал. 1, т.1 директорът на областната дирекция "Земеделие" подава искане до общинския съвет за предоставяне на имотите - полски пътища, по реда на чл. 37в, ал. 16 ЗСПЗЗ.

(3) Въз основа на подадените заявления по ал. 1, т. 2 директорът на областната дирекция "Земеделие" подава до собственика на съоръжението искане за предоставяне на напоителни канали, които не функционират, по цена в размер на средното годишно рентно плащане за землището. В едномесечен срок от получаването на искането собственикът на съоръжението:

1. представя на директора на областната дирекция "Земеделие" писмено съгласие, към което прилага документ, удостоверяващ, че напоителните канали не функционират, и

2. отправя предложение до ползвателя на масива за сключване на договор за имота.

(4) В едномесечен срок от получаването на предложението по ал. 3, т. 2 ползвателите сключват договори за съответната стопанска година със собственика на съоръжението и заплащат сумата за ползване на напоителните канали.

(5) Ползвателите на предоставените по реда на ал. 2 и 4 имоти могат да кандидатстват за подпомагане по реда на Закона за подпомагане на земеделските производители, при условие че е извършено плащане в 3-месечен срок от възникването на правното основание за ползване на имотите.

чл.75б, ал.1 от ППЗСПЗЗ

Директорът на ОД „Земеделие“ след влизането в сила на заповедта по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ подава искане до общинския съвет за предоставяне на имотите - полски пътища, попадащи в масивите за ползване

Когато в едномесечен срок от искането Общинският съвет не е приел решение, директорът на ОД „Земеделие“ определя със заповед цена на имотите - полски пътища, в размер на средното годишно рентно плащане за землището. Въз основа на заповедта ползвателите внасят сумата по банкова сметка на общината в едномесечен срок от издаването ѝ.

              

чл.37в, ал.16 от  ЗСПЗЗ

В едномесечен срок от издаване на заповедта на Кмета за предоставяне на имотите - полски пътища.

Ползвателите внасят по банкова сметка на общината сумата за определените за ползване полски пътища и сключват договори за съответната стопанска година с кмета на общината. Договорите се регистрират в ОСЗ.

чл.37в, ал.16 от  ЗСПЗЗ

Предоставяне на земи от ДПФ и ОПФ на ползватели на масиви по заповеди по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ

Земи от Държавния и общинския поземлен фонд, които не могат да се обособят в самостоятелни масиви и за тях не са сключени договори за наем или за аренда, преди издаването на заповедта по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ, могат да бъдат предоставени на ползватели на съответните масиви по тяхно искане със заповед на министъра на земеделието, храните и горите или на оправомощено от него лице, съответно на кмета на общината. Договорът се сключва за едногодишно ползване след заплащане на по-високата сума между най-високата тръжна цена на която са сключени договорите за землището за земите от ДПФ за годината и размера на средното годишно рентно плащане за землището в общината.

чл. 37в, ал.10 от ЗСПЗЗ


ОД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ - БЛАГОЕВГРАДFacebook Twitter DZone It! Digg It! StumbleUpon Technorati Del.icio.us NewsVine Reddit Blinklist Add diigo bookmark

актуално


03.07.2024г. Откриване на процедура за провеждане на търг с тайно наддаване (първа тръжна сесия) за отдаване под аренда на свободни земеделски земи от Държавния поземлен фонд (ДПФ) в област Благоевград, за стопанската 2024/ 2025 година за отглеждане на едногодишни полски култури, многогодишни фуражни култури - житни, бобови и техните смеси и зеленчуци, включително и за биологичното им производство, за срок от 10 стопански години, за отглеждане на съществуващи трайни насаждения, за срок от 5 стопански години, включително и за биологичното им производство и за създаване и отглеждане на трайни насаждения, включително и за биологичното им производство, за срок от 20 стопански години 3.76 MB
01.07.2024г. Протокол № РД-10-308/ 01.07.2024 г. за разпределяне по реда на чл.37и, ал.10 от ЗСПЗЗ на пасища, мери и ливади от Държавния поземлен фонд на територията на община Якоруда 1.12 MB
01.07.2024г. Протокол № РД-10-307/ 01.07.2024 г. за разпределяне по реда на чл.37и, ал.10 от ЗСПЗЗ на пасища, мери и ливади от Държавния поземлен фонд на територията на община Петрич 607.23 KB
01.07.2024г. Протокол № РД-10-306/ 01.07.2024 г. за разпределяне по реда на чл.37и, ал.10 от ЗСПЗЗ на пасища, мери и ливади от Държавния поземлен фонд на територията на община Сандански 1.21 MB
28.06.2024г. Решение № ПО-10-11 от 25 юни 2024 година за промяна предназначението на земеделските земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране 462.82 KB
24.06.2024г. График за извършване на технически прегледи на земеделска и горска техника по населени места в област Благоевград за м. юли 2024 г. 101.00 KB
14.06.2024г. Решение № ПО-10-10 от 13 юни 2024 година за промяна предназначението на земеделските земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране 104.00 KB
27.05.2024г. График за извършване на технически прегледи на земеделска и горска техника по населени места в област Благоевград за м. юни 2024 г. 103.00 KB
27.05.2024г. Решение № ПО-10-09 от 23 май 2024 година за промяна предназначението на земеделските земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране 107.50 KB
17.05.2024г. Заповед № РД-04-148/ 16.05.2024 г. на Директора на Областна дирекция "Земеделие" Благоевград за одобряване настъпването на пожароопасен сезон за 2024 г. във всички земеделски територии на област Благоевград, считано от 01.06.2024 г. до 31.10.2024 г. 309.95 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. »
АДРЕС

2700, гр. Благоевград, 
ул. "Васил Коритаров" №2

Център за административно обслужване 

073/ 882 032

0879 409 860 

email: odzg_blagoevgrad
@mzh.government.bg
 

РАБОТНО ВРЕМЕ

ЦАО на Областна дирекция "Земеделие"

понеделник - петък
от 8,00 до 17,30 часа

ЦАО на Общински служби по земеделие

понеделник - петък
от 9,00 до 17,30 часа

ПРИЕМНО ВРЕМЕ

 ДИРЕКТОР 

вторник и четвъртък 

от 10,00 ч. до 12,00 ч.

от 14,00 ч. до 16,00 ч.


БАНКОВИ СМЕТКИХаресва ли ви новият сайт?

Results

"Всичко гласове : 449"

 

     

_________________

ДОКУМЕНТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ/ ПРЕРЕГИСТРАЦИЯ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ

_________________


_________________

АГКК

_________________

Землища в КВС поддържани от ОСЗ

________________

________________________________

_________________

Областен консултативен съвет по животновъдство
_______________

 

                                 _______________

 Национална Селска Мрежа

_______________

_________________