Върни се горе

Организация на пазара

Основни елементи на организацията на пазара на птиче месо и яйца са свързани със създаване на стабилна организационна и пазарна структура, подобряване маркетинга на продуктите и установяване на правила за търговия с трети страни, гарантирайки равни жизнени стандарти на производителите. За тяхното реализиране се прилагат:

  •  Маркетингови стандарти
  •  Ценова статистика и докладване
  •  Разпоредби за търговия и междутърговски инициативи с трети страни
  •  Мерки за подпомагане при поява на опасни природни бедствия и заболявания
  •  Маркетингови стандарти при яйца за консумация

цени

Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1746 на Комисията от 1 октомври 2019 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1185 за определяне на правила за прилагане на регламенти (ЕС) № 1307/2013 и (ЕС) № 1308/2013


на Европейския парламент и на Съвета по отношение на уведомленията до Комисията относно информация и документи
PDF файл, 685,9 KB, качен на 05.05.2021 pdf document

Регламент 2017/2168 на Комисията от 20 септември 2017 година за изменение на Регламент (ЕО) № 589/2008


По отношение на стандартите за търговия с „яйца от кокошки — свободно отглеждане на открито“ в случаите, когато достъпът на кокошките до открити площи е ограничен
PDF файл, 375,0 KB, качен на 20.09.2017 pdf document

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 342/2013 НА КОМИСИЯТА от 16 април 2013 год. за изменение на Регламент (ЕО) № 589/2008


За определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета относно стандартите за търговия с яйца
PDF файл, 716,3 KB, качен на 16.04.2013 pdf document

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 508/2009 НА КОМИСИЯТА от 15 юни 2009 година за изменение на Регламент (ЕО) № 543/2008


Относно въвеждането на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение на определени стандарти за предлагането на пазара на месо от домашни птици
PDF файл, 732,3 KB, качен на 15.06.2009 pdf document