Върни се горе

Обща организация на пазара на краве мляко

Наредба № 1 от 28.01.2015 г. за договорните отношения в сектора на млякото и условията и реда за признаване на организации на производители, техни асоциации и междубраншови организации в сектора на млякото и млечните продукти,


Издадена от министъра на земеделието и храните, обн., ДВ, бр. 10 от 6.02.2015 г., в сила от 6.02.2015 г., изм. и доп., бр. 34 от 20.04.2018 г., бр. 43 от 25.05.2018 г.
RTF файл, 576,8 KB, качен на 20.09.2018 rtf document