Върни се горе

 

РЕЖИМЪТ В СЕКТОР ЗАХАР


І. Базово законодателство

Базовите разпоредби в сектор Захар са залегнали в Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския Парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти.

 

ІІ. Продукти и дефиниции

Режимът на захарта включва продуктите, изброени в част ІІІ от Приложение І на Регламент № 1308/2013, като основните са захарната тръстика и захарното цвекло, суровата и бяла захар, изоглюкозата, инулиновия сироп и меласата. Дефинициите на различните видове продукти и други специфични термини са залегнали в част ІІ на Приложение ІІ на  регламента.

 

ІІІ. Основни положения

  • Пазарната година започва на 1 октомври и приключва на 30 септември на следващата календарна година (чл. 6 на Регламент № 1308/2013).
  • Има фиксирани референтни цени - за бяла захар (404,4 евро/тон) и за сурова захар (335,2 евро/тон), (чл. 7 на Регламент № 1308/2013).
  • Прилагат се вътрешнобраншови споразумения и договори за доставка в сектора на захарта (чл. 125 на Регламент № 1308/2013).
  • Съществува информационна система за цените на пазара на захар, предоставени от предприятията, произвеждащи бяла захар, или от други оператори, участващи в търговията със захар. (чл. 126 на Регламент № 1308/2013).

 

IV. Управление на пазара на захарта в ЕС

Политиката на ЕС за пазара на захар е насочена към две основни области: пазарни мерки и търговски мерки.

  • Пазарни мерки в ЕС

ЕС може да подкрепя сектора на захарта със специфични пазарни мерки, по-специално помощ за частно складиране, мерки срещу смущения на пазара и мерки за решаване на конкретни проблеми.

Помощта за частно складиране се предоставя, като се вземат предвид средните пазарни цени в Съюза, референтните цени и производствените разходи. Европейската комисия може да предостави тази помощ при особено трудна пазарна ситуация или събития в областта на икономиката, които оказват значително отрицателно въздействие върху печалбите в сектора, за да се задържи известно количество захар извън пазара в рамките на определен период (чл. 17 на Регламент № 1308/2013).

Правилата на Общата организация на пазарите предвиждат и допълнителни мерки за подкрепа в случай на сериозни смущения на пазара поради рязко увеличаване или понижаване на цените и др. (чл. 219 на Регламент № 1308/2013).

  • Търговия с държави извън ЕС

Търговската политика е в рамките на изключителните правомощия на Европейския съюз и поради това само ЕС, а не отделните държави членки, може да приема законодателство по търговски въпроси и да сключва международни търговски споразумения. Международната търговия се ръководи и от правилата на Световната търговска организация.

Митата при внос на захар в ЕС (извън преференциалните търговски споразумения) са в размер на 419 евро/тон за бяла захар и 339 евро/тон за сурова тръстикова захар, предназначена за рафиниране.

Като основен вносител на захар от захарна тръстика, ЕС предоставя безмитен достъп до пазара си на развиващи се страни в рамките на преференциалните търговски споразумения - споразумението „Всичко освен оръжие“ (ЕВА) и Споразуменията за икономическо партньорство с държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн (ЕРА).

Същевременно възможностите за износ от ЕС след премахването на квотите за производство от 1 октомври 2017 г. са неограничени.

 

V. Наблюдение на пазара на захар

Обсерваторията за наблюдение на пазара на захар в ЕС, която действа от 11 юли 2017 г., предоставя разнообразни данни и информация за захарта, включително за счетоводни баланси, положението на пазара, краткосрочните и средносрочните перспективи и протоколи от заседанията на самата обсерватория. Тя дава възможност на Комисията и на държавите членки да следят ситуацията на пазара и създава по-голяма прозрачност и информираност за европейските земеделски стопани и търговци. Достъпът до обсерваторията се осъществява на адрес:

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/facts-and-figures/markets/overviews/market-observatories/sugar_bg

VІ. Ситуацията на пазара на захар:

- Очакванията за ситуацията на пазара на захар са представени в т.нар. "Средносрочна перспектива на земеделските пазари и доходи за периода 2021 - 2031 г.". Информация за средносрочната перспектива е публикувана на адрес:

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/facts-and-figures/markets/outlook/medium-term_en