Върни се горе

І. Базово законодателство

Базовите разпоредби в сектор Захар са залегнали в Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския Парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти.

 

ІІ. Продукти и дефиниции

Режимът на захарта включва продуктите, изброени в част ІІІ от Приложение І на Регламент № 1308/2013, като основните са захарната тръстика и захарното цвекло, суровата и бяла захар, изоглюкозата, инулиновия сироп и меласата. Дефинициите на различните видове продукти и други специфични термини са залегнали в част ІІ на Приложение ІІ на  регламента.

 

ІІІ. Основни положения

  • Пазарната година започва на 1 октомври и приключва на 30 септември на следващата календарна година (чл. 6 на Регламент № 1308/2013).
  • Има фиксирани референтни цени - за бяла захар (404,4 евро/тон) и за сурова захар (335,2 евро/тон), (чл. 7 на Регламент № 1308/2013).
  • От 1 октомври 2017 г. производството на захар в ЕС е либерализирано и не е обект на квотен режим (чл. 124 на Регламент № 1308/2013).
  • Прилагат се вътрешнобраншови споразумения и договори за доставка в сектора на захарта (чл. 125 на Регламент № 1308/2013).

                                                                                                                             

IV.  Управление на пазара на захарта в ЕС

Митата при внос на захар в ЕС (извън преференциалните търговски споразумения)  са в размер на 419 евро/тон за бяла захар и 339 евро/тон за сурова захар, предназначена за рафиниране. В рамките на преференциалните режими и тарифни квоти вносът на захар е с намалени или нулеви мита. Същевременно възможностите за износ от ЕС са неограничени след премахването на квотите за производство.

С цел стабилизиране на пазара в сектора е допустимо прилагането на мярка частно складиране по отношение на бялата захар, като се вземат предвид пазарните цени, референтните прагове, разходите и маржовете. Мярката се прилага на база на предвидени от Комисията актове във връзка с определянето на условията, при които тя може да реши да предостави помощ за частно складиране, като се отчита ситуацията на пазара.

 

V. Ситуацията на пазара на захар:

- Очакваната ситуация след квотния режим е анализирана в така наречената "средносрочна перспектива на земеделските пазари и доходи за периода 2017 - 2030 г.". Подробна информация за средносрочната перспектива е публикувана на адрес:

http://ec.europa.eu/agriculture/markets-and-prices/medium-term-outlook/index_en.htm 

 

- От 11 юли 2017 г. започна работа  и Обсерваторията за наблюдение на пазара на захар, която позволява на Комисията и на държавите членки да следят ситуацията на пазара и която създава по-голяма прозрачност и информираност за европейските земеделски стопани и търговци. Достъпът до обсерваторията се осъществява на адрес:

https://ec.europa.eu/agriculture/market-observatory/sugar_bg