Върни се горе

Цел на общата организация на пазара
 
Общата селскостопанска политика (ОСП) се състои от група правила и механизми, които регулират производството, търговията и преработката на земеделски продукти в Европейския съюз и които обхващат Общите организации на пазара (ООП) с продуктови режима, развитие на селските райони, ветеринарни и фитосанитарни въпроси. 
Общата организация на пазара в сектор ”Месо” цели да се стабилизира пазара и да се осигури добър стандарт на живот на производителите, да се балансира консумацията на месо в Общността и да се подобри конкурентоспособността на тези продукти на международните пазари. Общата организация на пазара (ООП) в сектор „Месо” включва ООП на говеждо и телешко месо, на овче и козе месо, и на свинско месо. 
 
1. Скалите за класификация.
 
Скалите на Съюза за класификация на кланични трупове се прилага в рамките на Европейския съюз (ЕС) вече няколко десетилетия. Основните цели на въвеждането са хармонизиране на законодателството на ниво ЕС, въвеждане на общо в рамките на Съюза разбиране за качество на месото и на единна скала за определянето му. Единната система за класифициране на кланични трупове стои в основата на определянето на средната за Общността цена за всеки клас месо. Така формираната средна цена се използва при взимането на важните за сектора решения за намеса на пазара, чрез изкупуване на определени количества месо или за предоставянето на помощи за съхранението му в частни складове до успокояването на пазара. Тези пазарни мерки се предприемат при настъпването на неблагоприятна за производителите пазарна ситуация и тяхната основна цел е недопускане на падането на цените под определения от експертите за приемлив праг.
Същевременно въвеждането на единно разбиране за качество на месото спомага за постигането на по-висока степен на прозрачност на пазара. Приложението на системата във всички страни от ЕС дава възможност за сравнение на цените и качеството на кланичните трупове между отделните държави членки на Съюза и предоставянето на европейските производители на информация относно мястото, което тяхната продукция може да заеме на европейския пазар, както и възможност да получат справедлива цена за качеството, което предлагат.
2. Стойността  на системата е изградена от следните компоненти:
 
 Класификацията осигурява международно признат общ описателен език за търговия на месо; 
Системата на докладване на цените позволява европейско широко мащабно сравнение на цените на месо; 
Класификацията улеснява плащането на производителя основано на класификацията, определено от пола, структура на трупа и мастното покритие; 
Системата осигурява добра основа за други видове контрол, например стандартното оформяне на трупа, трупното тегло, етикетирането, проследяемостта;  
Класификацията идентифицира за производителя предпочитаните трупни видове за различните пазари. Това позволява производителя да определи подходяща програма за отглеждане; 
Осигурява основа за мерки, подпомогнати от ЕС. 
 
 
3. Ползата за българските производители 
 
Всъщност българските производители имат сериозна полза от въвеждането на системата. Към настоящия момент животновъдите в страната продават животните на живо тегло. При тази ситуация преценката на трупа се определя по доста неточен начин, въз основа на външен оглед на животното. Следователно животните се заплащат на производителите на средни цени-недиференцирани. Приложението на Скалите на Съюза за класификация дава възможност да се класифицира кланичния труп по по-точен начин и производителят да получи справедлива цена за продукцията, която предлага. Извършването на класификацията, възможностите за оспорване на резултата и осъществяването на повторна класификация от друг класификатор, както и предвидената система за контрол на процеса от държавен орган са допълнителна гаранция за производителите на животни. 
Същевременно точното приложението на системата (S)EUROP представлява стимул за животновъдите да подобрят качеството на българското месо, което от своя страна ще засили на пазарното им присъствие в ЕС и в страните извън Съюза.
4. Кой извършва класификацията
 
Съгласно българското законодателство, класификацията се извършва от класификатори, които притежават свидетелство за класификация на кланични трупове. Подобно свидетелство се издава след преминаване на специален курс на обучение и след получаване на документ за успешното му завършване. Министърът на земеделието, храните и горите със заповед възлага на вече обучените класификаторите да извършват класификацията. При непрактикуване на класификацията, класификатора трябва да премине опреснителен курс. При неявяването на този курс се отнема свидетелството му и това се отразява в базата данни на класификаторите, които се поддържа от МЗХГ. Отнемането на свидетелството от длъжностните лица извършващи контрол в кланиците, може да се извърши и при установяване на нередности и пропуски в работата им. 
Свидетелството е безсрочно със съответен индивидуален номер. След отнемане на свидетелството то може да се възстанови само след явяване на изпит по теория и практика.
 
5. В кои кланици задължително се извършва класификация
 
Европейските критерии за определянето на кланици, в които задължително се извършва класификация по скалите на Съюза са различни за различните видове животни. 
За България важат критериите определени в Регламентите и националното законодателство. 
Задължителна класификация на кланични трупове по скалите на Съюза и докладване на цените се извършва в кланици в които са заклани:
1. 20 или повече едър рогат добитък на възраст над осем месеца като средногодишен брой;
2. 200 или повече свине като средногодишен брой;
3. 80 или повече овце (агнета) като средногодишен брой.
4 . Кланици, които не отговарят на изискванията , могат да извършват доброволно класификация на кланичните трупове и да докладват цените в МЗХГ след подаване на декларация.
 
6. Средни седмични цени за говеда по категории лв./100 кг. без ДДС
 
Това е пазарната цена платена  на собственика (доставчика) на животното при доставяне на животното в кланицата (цената до входа на кланицата с транспортните разходи), без да се включва ДДС (данък добавена стойност). 
Цената се определя за всеки кланичен труп по клас и категория, за 100 килограма студено кланично тегло - теглото на топлия кланичен труп, като от това тегло се извадят 2%.

 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПАЗАРА НА ГОВЕЖДО И ТЕЛЕШКО МЕСО

 

Основен елемент на ООП в сектор „Месо“, е прилагането на скалата за класификация на кланични трупове EUROP съгласно Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007 (обн., ОВ, бр. L 347 от 20.12.2013 г.).

Класифицират се животни  от рода на едър рогат добитък на възраст осем месеца или повече. Класификацията се използва за регистриране и докладване на цените, както и за нуждите на интервенцията. Прилагането й осигурява справедливо заплащане на фермера в зависимост от начина на отглеждане на животните. 

 

За въвеждане и прилагането на европейската скала за класификация на кланични трупове  са обучени класификатори. Министерството на земеделието, храните и горите поддържа и актуализира  база данни на класификаторите, завършили курс за класификация на кланични трупове от говеда, свине и овце. В тази база данни се отразяват, както издаването на свидетелства, така и тяхното отнемане.

 

В МЗХГ е изградена и информационна база данни, съдържаща информация за кланиците, извършващи задължителна класификация, който се актуализира ежегодно въз основа на броя на кланетата за предходната календарна година. Кланици, които не отговарят на изискванията за задължителна класификация, могат да извършват доброволно класификация на кланичните трупове и да докладват цените в МЗХГ след подаване на декларация.

 

Във връзка с докладването на цените в ЕК, ежеседмично кланиците подават данни в МЗХГ за продаденото количество и среднопретеглената пазарна цена  на кланични трупове за всеки клас и категория. Периодично се извършват проверки в тези кланици, които включват проверка по класификация и проверка по доклад на цените. 

 

Всяка седмица държавите членки в ЕС регистрират национални средно претеглени цени, на базата на скалата за класификация на кланични трупове от говеда, според Регламент (ЕО) № 1249/2008 на Комисията от 10 декември 2008 г. за установяване на подробни правила за прилагане на скалите за класификация на кланични трупове на говеда, свине и овце и за отчитане на цените, свързани с тях.

 

С приемането на РБългария от 01.01.2007 г. като страна членка на Европейския съюз сме задължени да регистрираме средни национални пазарни цени на говеждо месо, а от месец май 2014 г. се регистрират и цените на телешко месо (животни на възраст от 8 до 12 месеца). Цените се регистрират от кланици, които прилагат класификацията съгласно Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз (ЗПООПЗПЕС) за един и същ клас и с една и съща конформация и степен на залоеност по определени Европейски категории съгласно Регламент(ЕО) № 1249/2008. Така формираната средна цена се използва при взимането на важните за сектора решения за намеса на пазара, чрез изкупуване на определени количества месо или за предоставянето на помощи за съхранението му в частни складове до успокояването на пазара. Тези пазарни мерки се предприемат при настъпването на неблагоприятна за производителите пазарна ситуация и тяхната основна цел е недопускане на падането на цените под определения от експертите за приемлив праг.

 

Приета е от Министерския съвет Тарифа  за таксите, които се събират за обучение и придобиване на правоспособност за класификатор на кланични трупове по скалите на Съюза. В проекта на тарифа са отразени таксите, които се събират за обучение на класификаторите на кланични трупове, за преминаване на опреснителен курс, за полагане на изпит, за издаване на свидетелство и за повторно явяване на изпит.

ПРЕДСТАВЯНЕ, КАТЕГОРИИ И КЛАСОВЕ ПО КОНФОРМАЦИЯ И СТЕПЕН НА ЗАЛОЕНОСТ

 

България използва само референтното (стандартното) представяне.

 

На класификация подлежат кланични трупове съгласно:

 1. точка I и IV, буква А, Приложение V от Регламент 1234/2007:
 • „кланичен труп“: цялото тяло на закланото животно след обезкървяване, изкормване и одиране;
  • без главата и краката; главата е отделена от трупа на равнището на тилната връзка, а краката са отрязани в китковата и скакателната става;
  • без органите, разположени в гръдната и коремната област, без бъбреците, бъбречните и тазовите тлъстини,
  • без половите органи и прилежащите мускули, без вимето и тлъстините около вимето.
 • „половинка труп“: продуктът, получен от симетричното разделяне на кланичния труп, чрез разрез през средата на всеки вратен, гръбначен, кръстен и опашен прешлен, гръдната кост и неподвижната става на седалищно- срамната кост.
 1. параграф 3, чл.13 от Регламент 1249/2008 – без отстраняване на външни мазнини,  а вратът е отрязан в съответствие с ветеринарно-санитарните изисквания и :

а) без бъбреци,

б) без бъбречни тлъстини,

в) без тазови тлъстини,

г) без сухожилната част на диафрагмата,

д) без мускулната част на диафрагмата,

е) без опашка,

ж) без гръбначен мозък,

з) без тлъстини в областта на скротума,

и) без тлъстини по вътрешната страна на бута,

й) без югуларната вена и прилежащите тлъстини.

Кланичните трупове от говеда се класифицират по скалата на Съюза, чрез определяне на категория (пол и възраст), конформация (профил на трупа) и степен на залоеност. 

 

Категориите се определят въз основа на пол и възраст.

 

Z : кланични трупове на животни на възраст над 8 месеца, но не повече от 12 месеца (теле);

А : кланични трупове на некастрирани мъжки животни на възраст над 12 месеца, но не повече от 24 месеца (млад бик);

B : кланични трупове на некастрирани мъжки животни на възраст над 24 месеца (бик);

C : кланични трупове на кастрирани мъжки животни на възраст над 12 месеца (кастрат);

D : кланични трупове на женски животни, които са се отелвали (крава);

E : кланични трупове на други женски животни на възраст над 12 месеца (юница).

  

Кланичните трупове на говеда категория Z, А и В, се различават по възрастта на животното, което се проверява в идентификационната система и паспорта на животното.

 

КЛАСИФИКАЦИЯ НА КЛАНИЧНИТЕ ТРУПОВЕ ПО КЛАС ПО КОНФОРМАЦИЯ

 

Конформация използват се пет класа и се означават с  EUROP. Под конформация на трупа се има предвид формите и профилите на трупа. Например с най-висок клас (Е) са животните, чиито профили са изключително изпъкнали,  мускулите изключително развити и липсва мастно покритие. В най-нисък клас (P) се класифицират животните, на които всички профили са вдлъбнати, мускулите са слабо развити и целият труп е покрит с мастна тъкан. Комбинираното използване на тези два критерия позволява кланичните трупове от  говеда да се разпределят по класове.

За България класа по конформация ”S” не се прилага.

КОНФОРМАЦИЯ

Развитие на профилите на кланичните трупове, и по-специално на техните основни части (бут, гръб, плешка)

 

КЛАС ПО КОНФОРМАЦИЯ

ОПИСАНИЕ

Е

отличен

 

Всички профили са изпъкнали до много изпъкнали, отлично развити мускули.

 

Бут: силно закръглен

Бутовете са с отлично развита мускулатура, къси дебели и закръглени, с малко разстояние между тях. Вътрешната част на бута се издава силно над симфизата (symphisis pelvis). Крупата е силно закръглена;

Гръб: широк и много дебел достигащ до височината на плешката.

Плешка: много закръглена много дебела със силно развита мускулатура.

U

много добър

 

Профилите са изпъкнали като цяло, много добре развити мускули.

 

Бут: закръглен

Бутовете са с много добра развита мускулатура, закръглени и дебели, със сравнително малко разстояние между тях.

Вътрешната част на бута се издава над симфизата (symphisis pelvis). Крупата е закръглена;

Гръб: широк и дебел достигащ до височината на плешката.

Плешка: закръглена с добре развита мускулатура.

R

добър

 

Профилите са с прави линии като цяло, добре развити мускули.

 

Бут: добре развит

Бутовете са с добре развита мускулатура, по удължени а разстояние между тях е средно. Вътрешната част на бута и крупата са леко закръглени;

Гръб: все още дебел, но по-тесен на нивото на плешката.

Плешка: относително добре развита мускулатура.

O

среден

 

Профилите са с прави линии до вдлъбнати, средно развити мускули.

 

Бут: средно развит до недостатъчно развит.

Бутовете са със средно развита мускулатура. Крупата е с прав профил;

Гръб: средно дебел, до недостатъчна дебелина.

Плешка: средно развита до плоска.

P

слаб

 

Всички профили са вдлъбнати до силно вдлъбнати, слабо развити мускули.

 

Бут: слабо развит

Бутовете са слабо развити;

Гръб: тесен с видими кости;

Плешка: плоска с видима изпъкналост на костта.

КЛАСОВЕТЕ R,O,P СЕ РАЗДЕЛЯТ НА ТРИ ПОДКЛАСА, НАПРИМЕР ЗА КЛАС R ОЗНАЧЕНИЯТА СА -  ,,R+", ,,R", ,,R-".

 

Класификация на профилите на кланични трупове за класове по конформация R, O и Р

 

Клас по

Конформация

Описание (*)

R+

Две от трите части са класифицирани като клас R и една - като клас U

R

Трите части са класифицирани като клас R

R -

Две от трите части са класифицирани като клас R и една - като клас O

O +

Две от трите части са класифицирани като клас O и една - като клас R

O

Трите части са класифицирани като клас O

O -

Две от трите части са класифицирани като клас O и една - като клас P

P +

Две от трите части са класифицирани като клас Р и една - като клас O

P

Трите части са класифицирани като клас P

P -

И трите части от трупа са с неразвита мускулна маса и силно изпъкнали кости

 

*

 

При класификацията кланичният труп се разделя условно на три основни части - бут, гръб, плешка. Преобладаващата конформация на тези части определя класа по конформация и съответния подклас.

     

 

КЛАСИФИКАЦИЯ НА КЛАНИЧНИТЕ ТРУПОВЕ ПО КЛАС ПО СТЕПЕН НА ЗАЛОЕНОСТ

 

Под степен на залоеност - отложената подкожна тлъстина, използват се пет класа и се означават с 1,2,3,4,5

 

СТЕПЕН НА ЗАЛОЕНОСТ

Количество на мазнини от външната страна на трупа и в гръдната кухина

 

КЛАС ПО СТЕПЕН НА ЗАЛОЕНОСТ

ОПИСАНИЕ

1

нисък

Липса на тлъстинно покритие до слабо тлъстинно покритие на трупа.

 

В гръдната клетка липсва мастна тъкан.

2

слаб

Леко тлъстинно покритие на трупа, мускулите почти навсякъде са видими.

 

Мускулите в гръдната клетка са ясно видими между ребрата.

3

среден

Трупът е покрит с тлъстинно покритие почти навсякъде с изключение на бута и плешката

 

Леки мастни натрупвания в гръдната клетка, с все още видими между ребрени мускули.

4

висок

Целия труп е покрит с тлъстинно покритие, но все още има частично видими мускули на бута и плешката.

 

В гръдната клетка има наличие на мастни натрупвания и има частично натрупване с мастна тъкан на междуребрените мускули.

5

много висок

Целия труп е изцяло покрит с мастна тъкан, бутът е почти покрит с дебел пласт мастна тъкан.

 

Междуребрените мускули в гръдната клетка са покрити с мастна тъкан и има плътни отлагания на тлъстини в гръдния кош.

 

 

 

СРЕДНО СЕДМИЧНА НАЦИОНАЛНА ЦЕНА НА 100 КИЛОГРАМА ОХЛАДЕНО КЛАНИЧНО ТЕГЛО ЗА  ГОВЕДА ПО КАТЕГОРИИ.

 

Цената която се докладва от всички кланиците извършващи класификация в Министерството на земеделието, храните и горите е за 100 кг. кланично тегло  (охладено тегло) платена на собственика или доставчика на животното с включени транспортни разходи, без ДДС.

Класифицират се говеда на възраст над 8 месеца. Пазарната цена която се докладва в Министерството на земеделието, храните и горите от кланиците е за всички закупени, заклани и класифицирани по скалата  EUROP говеда.

Цените се докладват по електронен път всяка седмица за предходната календарна седмица и се изпраща най-късно до вторник 17::00 ч.

Пазарната цена която се докладва в МЗХГ е цената платена  на собственика (доставчика) на животното при доставяне в кланицата, цената до входа на кланицата с транспортните разходи, без да се включва ДДС (данък добавена стойност).

Цената се определя от отговорно лице от кланицата в BGN (български лева) за всеки кланичен труп по категория и клас (подклас) на 100 килограма охладено тегло.

Охладеното тегло е теглото на топлия кланичен труп (претеглен до 60 минути след клането), като се извадят 2%, с точност до втория знак.

 

ВКЛЮЧВАНЕ НА ТРАНСПОРТНИ РАЗХОДИ

При доставка на животните от собственика, транспортните разходи влизат в платената цената за кланичен труп.

Изчисляват се транспортните разходи при транспортирането от страна на кланицата или при доставяне от доставчик. Транспортните разходи се изчисляват от кланицата на база килограм охладено тегло или на кланичен труп.

От така докладваните цени в зависимост от класа и категорията се образува средно претеглена цена за страната, която се докладва в Европейската комисия.

Пазарните цени се регистрират всяка сряда за периода от предходната календарна седмица, съгласно Член 11-ПРИЛОЖЕНИЕ I.6 Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1185 на Комисията от 20 април 2017 година за определяне на правила за прилагане на регламенти (ЕС) № 1307/2013 и (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на уведомленията до Комисията относно информация и документи и за изменение и отмяна на няколко регламента на Комисията.

За определянето на Средна цена за Съюза, се докладват цените на кланични трупове от  говеда за следните класове по структура и угояване за следните категории:

а) кланични трупове на животни на възраст над 8 месеца, но не повече от 12 месеца: U2, U3, R2, R3, O2, O3;

б) кланични трупове на некастрирани мъжки животни на възраст над 12 месеца, но не повече от 24 месеца: U2, U3, R2, R3, O2, O3;

в) кланични трупове на некастрирани мъжки животни на възраст над 24 месеца: R3;

г) кланични трупове на кастрирани мъжки животни на възраст над 12 месеца: U2, U3, U4, R3, R4, O3, O4;

д) кланични трупове на женски животни, които са се отелвали: R3, R4, O2, O3, O4, P2, P3;

е) кланични трупове на други женски животни на възраст над 12 месеца: U2, U3, R2, R3, R4, O2, O3, O4.

От 1.01.2018 г. се докладват чрез системата ISAMM и всички останали цени, но те не се публикуват или обобщават от ЕК.

Електронния адрес на ЕС на които могат да се правят справки за цените на говеждото месо във всички държави членки е:

http://ec.europa.eu/agriculture/beef-veal/presentations/carcass-prices/index_en.htm

 

КОНТРОЛ НА ПРОЦЕСА НА КЛАСИФИКАЦИЯ

 

Дейностите по класификацията и доклада на цените се контролират, чрез проверки от длъжностни лица, упълномощени със заповед от министъра на земеделието, храните и горите. При извършването на тези проверки, кланиците са задължени да осигурят достъп до контролираните обекти, да им съдействат и да изпълняват техните предписания.

При констатиране на нарушения се налагат парични глоби, имуществени санкции или се отнема правото на дейност, съгласно Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз.

При извършването на проверките длъжностните лица попълват доклад по класификация и доклад по докладване на цените, които е одобрен образец от министъра на земеделието, храните и горите. Докладите от проверките се съхраняват в МЗХГ, като екземпляр от тях остава за кланицата.

В случаите, когато при проверка се установи, че кланицата отговаря на изискванията за задължителна класификация и не я извършва, длъжностните лица попълват констативен протокол, който е одобрен образец от министъра на земеделието, храните и горите. Протоколът се съхранява в МЗХГ, като екземпляр от него остава за кланицата.

 

 1. Контрол в кланици извършващи класификация на кланични трупове от говеда:

Проверките по класификация в кланици, в които средногодишния брой на закланите говеда е:

 • повече от 75 броя седмично, се извършват два пъти на всеки три месеца и включва 40 кланични трупа;
 • повече от 20 броя като средногодишен брой, но не повече от 75, се извършват най-малко един път на всеки два месеца и включват не по-малко от 10 трупа;
 • под 20 трупа и класифицират доброволно, се извършват най-малко един път на шест месеца и включва наличния брой кланични трупове..

 

 1. Контрол в кланици извършващи класификация на кланични трупове от свине:

 

Проверките в кланици, в които средногодишния брой на закланите свине е:

 • повече от 200 броя седмично, се извършват два пъти на всеки три месеца и включва 50 кланични трупа;
 • под 200 трупа и класифицират доброволно, се извършват най-малко един път на шест месеца и включва наличния брой кланични трупове.

 

 

 1. Контрол в кланици извършващи класификация на кланични трупове от агнета (овце):

 

Проверките в кланици, в които средногодишния брой на закланите овце е:

 

 • повече от 80 броя седмично, се извършват веднъж на всеки три месеца и включва 40 кланични трупа;
 • под 80 трупа и класифицират доброволно, се извършват най-малко един път на шест месеца и включва наличния брой кланични трупове.

 

 

 1. Контрол в кланици по докладването на цените:

 

- Проверките в кланиците, прилагащи задължителна класификация, се извършват два пъти годишно и включват проверка по изчисляването на цените на не по-малко от 30 трупа;

- Проверките в кланици, прилагащи доброволно класификация, се извършват един път в годината и включват проверка по изчисляването на цените на не по-малко от 15 трупа.

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1185 на Комисията от 20 април 2017 година


за определяне на правила за прилагане на регламенти (ЕС) № 1307/2013 и (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на уведомленията до Комисията относно информация и документи и за изменение и отмяна на няколко регламента на Комисията
PDF файл, 547,9 KB, качен на 27.04.2018 pdf document

Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1184 на Комисията от 20 април 2017 година


за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на скàлите на Съюза за класификация на кланични трупове на говеда, свине и овце и по отношение на отчитането на пазарните цени на някои категории кланични трупове и живи животни обн., ОВ, бр. L 171 от 04.07.2017 г.)
PDF файл, 360,0 KB, качен на 27.04.2018 pdf document

Регламент (ЕС) 2017/1182 НА КОМИСИЯТА от 20 април 2017 година


за допълване на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на скàлите на Съюза за класификация на кланични трупове на говеда, свине и овце и по отношение на отчитането на пазарните цени на някои категории кланични трупове и живи животни (обн., ОВ, бр. L 171 от 04.07.2017 г.)
PDF файл, 535,6 KB, качен на 27.04.2018 pdf document

Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година


за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007 (обн., ОВ, бр. L 347 от 20.12.2013 г.) (Поправен с ОВ L 189, 27.6.2014 г., ОВ L 130, 19.5.2016 г., ОВ L 161, 18.6.2016 г.)
PDF файл, 2,3 MB, качен на 27.04.2018 pdf document

Регламент (ЕО) № 1249/2008 на Комисията от 10 декември 2008 г.


За установяване на подробни правила за прилагане на скалите на Общността за класификация на кланични трупове на говеда, свине и овце и за отчитане на цените, свързани с тях (обн., ОВ, бр. L 337 от 16.12.2008 г.)
PDF файл, 194,7 KB, качен на 16.12.2008 pdf document

Регламент за изпълнение (ЕС) № 148/2014 НА КОМИСИЯТА от 17 февруари 2014 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1249/2008


По отношение на категории и класове за регистриране на пазарните цени в сектора на говеждото месо, и по отношение на пазарната цена на кланични трупове на свине (обн.,OB, бр. L 46 от 18 февруари 2014г.)
PDF файл, 727,8 KB, качен на 18.02.2014 pdf document