Върни се горе

Цел на общата организация на пазара

 

Общата селскостопанска политика (ОСП) се състои от група правила и механизми, които регулират производството, търговията и преработката на земеделски продукти в Европейския съюз и които обхващат Общите организации на пазара (ООП) с продуктови режима, развитие на селските райони, ветеринарни и фитосанитарни въпроси.

Общата организация на пазара в сектор ”Месо” цели да се стабилизира пазара и да се осигури добър стандарт на живот на производителите, да се балансира консумацията на месо в Общността и да се подобри конкурентоспособността на тези продукти на международните пазари. Общата организация на пазара (ООП) в сектор „Месо” включва ООП на говеждо и телешко месо, на овче и козе месо, и на свинско месо.

Съществува общоевропейска система за класификация на кланичните трупове, която заедно с отчитането на цените и друга статистическа информация представлява основата на системата на ЕС за наблюдение на цените. Тя се използва и като основа за категоризиране на кланичните трупове в кланиците.

ЕС наблюдава пазара на говеждо и телешко месо, за да може да установи евентуална пазарна нестабилност, да предоставя точна информация на земеделските стопани и преработвателите относно положението на пазара, а също така за да се подпомогне процесът на вземане на решения в тази област на политиката.

1. Скалите на Съюза за класификация.

Скалите на Съюза за класификация на кланични трупове се прилага в рамките на Европейския съюз (ЕС) вече няколко десетилетия. Основните цели на въвеждането са хармонизиране на законодателството на ниво ЕС, въвеждане на общо в рамките на Съюза разбиране за качество на месото и на единна скала за определянето му. Единната система за класифициране на кланични трупове стои в основата на определянето на средната за Общността цена за всеки клас месо. Така формираната средна цена се използва при взимането на важните за сектора решения за намеса на пазара, чрез изкупуване на определени количества месо или за предоставянето на помощи за съхранението му в частни складове до успокояването на пазара. Тези пазарни мерки се предприемат при настъпването на неблагоприятна за производителите пазарна ситуация и тяхната основна цел е недопускане на падането на цените под определения от експертите за приемлив праг.

Същевременно въвеждането на единно разбиране за качество на месото спомага за постигането на по-висока степен на прозрачност на пазара. Приложението на системата във всички страни от ЕС дава възможност за сравнение на цените и качеството на кланичните трупове между отделните държави членки на Съюза и предоставянето на европейските производители на информация относно мястото, което тяхната продукция може да заеме на европейския пазар, както и възможност да получат справедлива цена за качеството, което предлагат.

2. Стойността  на системата е изградена от следните компоненти:

  Класификацията осигурява международно признат общ описателен език за търговия на месо;

• Системата на докладване на цените позволява европейско широко мащабно сравнение на цените на месо;

• Класификацията улеснява плащането на производителя основано на класификацията, определено от пола, структура на трупа и мастното покритие;

• Системата осигурява добра основа за други видове контрол, например стандартното оформяне на трупа, трупното тегло, етикетирането, проследяемостта; 

• Класификацията идентифицира за производителя предпочитаните трупни видове за различните пазари. Това позволява производителя да определи подходяща програма за отглеждане;

• Осигурява основа за мерки, подпомогнати от ЕС.

3. Ползата за българските производители

Всъщност българските производители имат сериозна полза от въвеждането на системата. Към настоящия момент животновъдите в страната продават животните на живо тегло. При тази ситуация преценката на трупа се определя по доста неточен начин, въз основа на външен оглед на животното. Следователно животните се заплащат на производителите на средни цени-недиференцирани. Приложението на Скалите на Съюза за класификация дава възможност да се класифицира кланичния труп по по-точен начин и производителят да получи справедлива цена за продукцията, която предлага. Извършването на класификацията, възможностите за оспорване на резултата и осъществяването на повторна класификация от друг класификатор, както и предвидената система за контрол на процеса от държавен орган са допълнителна гаранция за производителите на животни.

Същевременно точното приложението на Скалите на Съюза представлява стимул за животновъдите да подобрят качеството на българското месо, което от своя страна ще засили на пазарното им присъствие в ЕС и в страните извън Съюза.

4. Кой извършва класификацията

Съгласно българското законодателство, класификацията се извършва от класификатори, които притежават свидетелство за класификация на кланични трупове. Подобно свидетелство се издава след преминаване на специален курс на обучение и след получаване на документ за успешното му завършване. Министърът на земеделието със заповед възлага на вече обучените класификаторите да извършват класификацията. При непрактикуване на класификацията, класификатора трябва да премине опреснителен курс. При неявяването на този курс се отнема свидетелството му и това се отразява в базата данни на класификаторите, които се поддържа от МЗм. Отнемането на свидетелството от длъжностните лица извършващи контрол в кланиците, може да се извърши и при установяване на нередности и пропуски в работата им.

Свидетелството е безсрочно със съответен индивидуален номер. След отнемане на свидетелството то може да се възстанови само след явяване на изпит по теория и практика.

5. В кои кланици задължително се извършва класификация

Европейските критерии за определянето на кланици, в които задължително се извършва класификация по скалите на Съюза са различни за различните видове животни.

За България важат критериите определени в Регламентите и националното законодателство.

Задължителна класификация на кланични трупове по скалите на Съюза и докладване на цените се извършва в кланици в които са заклани:

 • 20 или повече едър рогат добитък на възраст над осем месеца като средногодишен брой;
 • 200 или повече свине като средногодишен брой;
 • 80 или повече овце (агнета) като средногодишен брой.
 • 4 . Кланици, които не отговарят на изискванията , могат да извършват доброволно класификация на кланичните трупове и да докладват цените в МЗМ  след подаване на декларация.

6. Средни седмични цени за говеда по категории лв./100 кг. без ДДС

Това е пазарната цена платена  на собственика (доставчика) на животното при доставяне на животното в кланицата (цената до входа на кланицата с транспортните разходи), без да се включва ДДС (данък добавена стойност).

Цената се определя за всеки кланичен труп по клас и категория, за 100 килограма студено кланично тегло - теглото на топлия кланичен труп, като от това тегло се извадят 2%. Изчислява се и се докладва в ЕС средно претеглената пазарна цена на 100 кг. от всички закупени и класифицирани кланични трупове.

7. Пазарни мерки в сектора на говеждото и телешкото месо

Европейската комисия може да използва публична интервенция за подпомагане на цените на говеждото и телешкото месо, ако през представителен период средната пазарна цена в дадена държава от ЕС или регион от държава от Съюза спадне под 2224 евро на тон. В допълнение Комисията може да реши да предостави помощ за частно складиране, ако е налице спад на средните цени, съществена промяна в производствените разходи или друг фактор, предизвикващ значителни промени в маржовете, което вреди на сектора.

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПАЗАРА НА ГОВЕЖДО И ТЕЛЕШКО МЕСО

Основен елемент на ООП в сектор „Месо“, е прилагането на скалата за класификация на кланични трупове EUROP съгласно Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007 (обн., ОВ, бр. L 347 от 20.12.2013 г.).

Класифицират се животни  от рода на едър рогат добитък на възраст осем месеца или повече. Класификацията се използва за регистриране и докладване на цените, както и за нуждите на интервенцията. Прилагането й осигурява справедливо заплащане на фермера в зависимост от начина на отглеждане на животните.

За въвеждане и прилагането на европейската скала за класификация на кланични трупове  са обучени класификатори. Министерството на земеделието (МЗм) и актуализира  регистър на класификаторите, завършили курс за класификация на кланични трупове от говеда, свине и овце. В тази регистър се отразяват, както издаването на свидетелства, така и тяхното отнемане.

В МЗм е изградена и информационна база данни регистър, съдържаща информация за кланиците, извършващи задължителна класификация, който се актуализира ежегодно въз основа на броя на кланетата за предходната календарна година. Кланици, които не отговарят на изискванията за задължителна класификация, могат да извършват доброволно класификация на кланичните трупове и да докладват цените в МЗм.

Във връзка с докладването на цените в ЕК, ежеседмично кланиците подават данни в МЗм за продаденото количество и среднопретеглената пазарна цена  на кланични трупове за всеки клас и категория. Периодично се извършват проверки в тези кланици, които включват проверка по класификация и проверка по доклад на цените.

Всяка седмица държавите членки в ЕС регистрират национални средно претеглени цени на кланични трупове на говеда, свине и овце, на базата на скалата за класификация на кланични трупове от говеда.

С приемането на РБългария от 01.01.2007 г. като страна членка на Европейския съюз сме задължени да регистрираме средни национални пазарни цени на говеждо месо, а от месец май 2014 г. се регистрират и цените на телешко месо (животни на възраст от 8 до 12 месеца). Цените се регистрират от кланици, които прилагат класификацията съгласно Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз (ЗПООПЗПЕС) за един и същ клас и с една и съща конформация и степен на залоеност по определени Европейски категории. Така формираната средна цена се използва при взимането на важните за сектора решения за намеса на пазара, чрез изкупуване на определени количества месо или за предоставянето на помощи за съхранението му в частни складове до успокояването на пазара. Тези пазарни мерки се предприемат при настъпването на неблагоприятна за производителите пазарна ситуация и тяхната основна цел е недопускане на падането на цените под определения от експертите за приемлив праг.

Приета е от Министерския съвет Тарифа  за таксите, които се събират за обучение и придобиване на правоспособност за класификатор на кланични трупове по скалите на Съюза. В проекта на тарифа са отразени таксите, които се събират за обучение на класификаторите на кланични трупове, за преминаване на опреснителен курс, за полагане на изпит, за издаване на свидетелство и за повторно явяване на изпит.

ПРЕДСТАВЯНЕ, КАТЕГОРИИ И КЛАСОВЕ ПО КОНФОРМАЦИЯ И СТЕПЕН НА ЗАЛОЕНОСТ

България използва само референтното (стандартното) представяне.

На класификация подлежат кланични трупове съгласно: точка I и IV, буква А, Приложение V от Регламент (ЕС) № 1308/2013:

Прилагат се следните определения:

1. „кланичен труп“ означава цялото тяло на закланото животно след обезкървяване, изкормване и одиране;

2. „половин кланичен труп“ означава продуктът, получен от симетричното разделяне на кланичния труп, чрез разрез през средата на всеки вратен, гръбначен, кръстен и опашен прешлен, гръдната кост и неподвижната става на седалищно-срамната кост.

Кланичните трупове и половинки трупове се представят:

а) без главата и краката; главата е отделена от трупа на нивото на тилната връзка, а краката са отрязани в китковата и скакателната става;

б) без органите, разположени в гръдната и коремната области, със или без бъбреците, бъбречните и тазови тлъстини;

в) без половите органи и прилежащите мускули, без вимето и тлъстините около вимето.

Параграф 3, чл. 6 от Регламент (ЕС) 2017/1182 – без отстраняване на мазнини от външната част на трупа,  а вратът е отрязан в съответствие с ветеринарно-санитарните изисквания и

Кланичните  трупове  на  животни  от  рода  на  едрия  рогат добитък на възраст осем месеца или повече се представят без:

а)  бъбреци;

б)  околобъбречна тлъстина;

в)  тазова тлъстина;

г)  ребрена част на диафрагмата;

д)  поясна част на диафрагмата;

е)  опашка;

ж) гръбначен мозък;

з)  тлъстина около скротума;

и)  тлъстина от вътрешната страна на бута;

й)  югуларна вена и прилежащите тлъстини.

Кланичните трупове от говеда се класифицират по скалата на Съюза, чрез определяне на категория (пол и възраст), конформация (профил на трупа) и степен на залоеност.

Категориите се определят въз основа на пол и възраст.

 Z : кланични трупове на животни на възраст над 8 месеца, но не повече от 12 месеца (теле);

А : кланични трупове на некастрирани мъжки животни на възраст над 12 месеца, но не повече от 24 месеца (млад бик);

B : кланични трупове на некастрирани мъжки животни на възраст над 24 месеца (бик);

C : кланични трупове на кастрирани мъжки животни на възраст над 12 месеца (кастрат);

D : кланични трупове на женски животни, които са се отелвали (крава);

E : кланични трупове на други женски животни на възраст над 12 месеца (юница).

Кланичните трупове на говеда категория Z, А и В, се различават по възрастта на животното, което се проверява в идентификационната система и паспорта на животното. Кланичните трупове на женските животни категория D и Е се проверява и различават според информацията в идентификационната система на животното.

КЛАСИФИКАЦИЯ НА КЛАНИЧНИТЕ ТРУПОВЕ ПО КЛАС ПО КОНФОРМАЦИЯ

Конформация използват се пет класа и се означават с  EUROP. Под конформация на трупа се има предвид формите и профилите на трупа. Например с най-висок клас (Е) са животните, чиито профили са изключително изпъкнали,  мускулите изключително развити и липсва мастно покритие. В най-нисък клас (P) се класифицират животните, на които всички профили са вдлъбнати, мускулите са слабо развити и целият труп е покрит с мастна тъкан. Комбинираното използване на тези два критерия позволява кланичните трупове от  говеда да се разпределят по класове.

За България класа по конформация ”S” не се прилага.

КОНФОРМАЦИЯ

Развитие на профилите на кланичните трупове, и по-специално на техните основни части (бут, гръб, плешка)

КЛАСОВЕТЕ R,O,P СЕ РАЗДЕЛЯТ НА ТРИ ПОДКЛАСА, НАПРИМЕР ЗА КЛАС R ОЗНАЧЕНИЯТА СА -  ,,R+", ,,R", ,,R-".

Класификация на профилите на кланични трупове за класове по конформация R, O и Р

Клас на конформация

Описание

E

Отличен

Excellent

Всички профили са изпъкнали до много изпъкнали; изключително развити мускули

Бут: силно закръглен

Вътрешната част на бута се издава силно над хрущялното съединение (symphisis pelvis)

Гръб: широк и много дебел, до нивото на плешката

Задница: силно закръглена

Плешка: силно закръглена

U

Very good

Много добър

Профили, изпъкнали като цяло; много добре развити мускули

Бут: закръглен Вътрешната част на бута се издава над хрущялното съединение  symphisis pelvis)

Гръб: широк и дебел, до нивото на плешката

Задница: закръглена

Плешка: закръглена

R

Good

Добър

Профили с прави линии като цяло; добре развити мускули

Бут: добре развит Вътрешната част на бута и задницата са леко закръглени

Гръб: дебел, но по-тесен при плешката

Плешка: относително добре развита

O

Fair

Среден

Профили с прави линии до вдлъбнати; средно развити мускули

Бут: средно развит до недостатъчно развит

Гръб: средна до недостатъчна дебелина

Задница: с прав профил

Плешка: средно развита до почти плоска

P

Poor

Слаб

Всички профили са вдлъбнати до силно вдлъбнати; слабо развити мускули

Бут: слабо развит

Гръб: тесен, с видими кости

Плешка: плоска, с видими кости

 

При класификацията кланичният труп се разделя условно на три основни части - бут, гръб, плешка. Преобладаващата конформация на тези части определя класа по конформация и съответния подклас.

 

Клас по конформация

 

Описание (*)

 

R+

 

Две от трите части са класифицирани като клас R и една – като клас U

 

R

 

Трите части са класифицирани като клас R

 

R–

 

Две от трите части са класифицирани като клас R и една – като клас O

 

O+

 

Две от трите части са класифицирани като клас O и една – като клас R

 

O

 

Трите части са класифицирани като клас O

 

O–

 

Две от трите части са класифицирани като клас O и една – като клас P

 

P+

 

Две от трите части са класифицирани като клас Р и една – като клас O

 

P

 

Трите части са класифицирани като клас P

 

P–

 

И трите части от трупа са с неразвита мускулна маса и силно изпъкнали кости

КЛАСИФИКАЦИЯ НА КЛАНИЧНИТЕ ТРУПОВЕ ПО КЛАС ПО СТЕПЕН НА ЗАЛОЕНОСТ

 

Под степен на залоеност - отложената подкожна тлъстина, използват се пет класа и се означават с 1,2,3,4,5

СТЕПЕН НА ЗАЛОЕНОСТ

Количество на мазнини от външната страна на трупа и в гръдната кухина

Клас по степен на залоеност

Описание

1

Low

Нисък

Липса на тлъстинно покритие до слабо тлъстинно покритие

Няма тлъстина в гръдния кош

2

Slight

Слаб

Леко тлъстинно покритие, видима плът почти навсякъде

Мускулатурата в гръдния кош е ясно видима между ребрата

3

Average

Среден

Плът с тлъстинно покритие почти навсякъде, с изключение на бута и плешката, леки отлагания на тлъстини в гръдния кош

Мускулатурата в гръдния кош е все още видима между ребрата

4

High

Висок

Плът с тлъстинно покритие, но все още отчасти видима по бута и плешката, различими отлагания на тлъстини в гръдния кош

Слоят мастна тъкан по бутовете е значителен. Мускулатурата в гръдния кош може да е изпълнена с мастна тъкан между ребрата

5

Very high

Много висок

Труп изцяло покрит с тлъстина; плътни отлагания на тлъстини в гръдния кош

Бутовете  са  почти  напълно  покрити  с  мастна  тъкан,  така  че  слоят изглежда  хомогенен.  Мускулатурата  в  гръдния  кош  е  изпълнена  с мастна тъкан между ребрата

 

 

СРЕДНО СЕДМИЧНА НАЦИОНАЛНА ЦЕНА НА 100 КИЛОГРАМА ОХЛАДЕНО КЛАНИЧНО ТЕГЛО ЗА  ГОВЕДА ПО КАТЕГОРИИ.

 

Цената която се докладва от всички кланиците извършващи класификация в Министерството на земеделието е за 100 кг. кланично тегло  (охладено тегло) платена на собственика или доставчика на животното с включени транспортни разходи, без ДДС.

Класифицират се говеда на възраст над 8 месеца. Пазарната цена която се докладва в Министерството на земеделието от кланиците е за всички закупени, заклани и класифицирани по скалата  EUROP говеда.

Цените се докладват по електронен път всяка седмица за предходната календарна седмица и се изпраща най-късно до вторник 17:00 ч.

Пазарната цена която се докладва е цената платена  на собственика (доставчика) на животното при доставяне в кланицата, цената до входа на кланицата с транспортните разходи, без да се включва ДДС (данък добавена стойност).

Цената се определя от отговорно лице от кланицата в BGN (български лева) за всеки кланичен труп по категория и клас (подклас) на 100 килограма охладено тегло.

Охладеното тегло е теглото на топлия кланичен труп (претеглен до 60 минути след клането), като се извадят 2%, с точност до втория знак.

ВКЛЮЧВАНЕ НА ТРАНСПОРТНИ РАЗХОДИ

При доставка на животните от собственика, транспортните разходи влизат в платената цената за кланичен труп.

Изчисляват се транспортните разходи при транспортирането от страна на кланицата или при доставяне от доставчик. Транспортните разходи се изчисляват от кланицата на база килограм охладено тегло или на кланичен труп.

От така докладваните цени в зависимост от класа и категорията се образува средно претеглена цена за страната, която се докладва в Европейската комисия.

Пазарните цени се регистрират всяка сряда за периода от предходната календарна седмица, съгласно Член 7 Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1184 на Комисията

За определянето на Средна цена за Съюза, се докладват цените на кланични трупове от  говеда за следните класове по структура и угояване за следните категории:

а) кланични трупове на животни на възраст над 8 месеца, но не повече от 12 месеца Z:

U2, U3, R2, R3, O2, O3;

б) кланични трупове на некастрирани мъжки животни на възраст над 12 месеца, но не повече от 24 месеца – категория A:

U2, U3, R2, R3, O2, O3;

в) кланични трупове на некастрирани мъжки животни на възраст над 24 месеца – категория B:

R3;

г) кланични трупове на кастрирани мъжки животни на възраст над 12 месеца – категория C:

U2, U3, U4, R3, R4, O3, O4;

д) кланични трупове на женски животни, които са се отелвали – категория D:

R3, R4, O2, O3, O4, P2, P3;

е) кланични трупове на други женски животни на възраст над 12 месеца – категория E:

U2, U3, U4, R2, R3, R4, O2, O3, O4.

Съгласно чл.11, Приложение III от Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1184 на Комисията

е въведено изискване за ежеседмично докладване на:

а)  говеждо месо: брой и тегло на класифицираните кланични трупове по  категории  и  класове  по  конформация,  както  и  по  степен  на залоеност;

б)  свинско месо  брой  и  тегло на класифицираните кланични трупове по класове на съдържание на постно месо;

От 1.01.2018 г. се докладват чрез системата ISAMM и всички останали цени, но те не се публикуват или обобщават от ЕК.

Електронния адрес на ЕС на които могат да се правят справки за цените на говеждото месо във всички държави членки е:

 

https://agriculture.ec.europa.eu/data-and-analysis/markets/price-data/price-monitoring-sector/beef-carcases_en

С П И С Ъ К

на длъжностните лица

упълномощени от министъра на земеделието да извършват проверки по класификация, идентификация, претегляне и маркиране на кланични трупове и проверки по отчитането и докладването на цените от кланиците

 

Име и фамилия

Области на контрол

Адрес по месторабота

Телефони за контакт

Имейл адрес

1.

Венцислав Гутев

Велико Търново, Русе, Габрово и Ловеч

Общинска служба по земеделие – Свищов

5250 гр. Свищов, ул. Т. Миланович №2

0631/ 60739; 0879 406 157; 0879 406 158

oszg.svi@abv.bg

 

2.

Дамян Кьосев

Кърджали, Хасково, Ямбол и Смолян

Областна дирекция „Земеделие” Кърджали

6600 гр. Кърджали, бул.”България” №74

0885 543 817

damqn_kiosev@abv.bg

3.

Антоанета Стоева

Кърджали, Хасково, Ямбол и Смолян

Областна дирекция „Земеделие” Кърджали

6600 гр. Кърджали, бул.”България” №74

0889 000 486

a_stoeva_odzkj@abv.bg

4.

Жанет Попова

Монтана, Враца,  Видин и Плевен

Областна дирекция „Земеделие” Монтана

3400 гр. Монтана, ул.Генерал Столетов1, ет.1, ПК 389

0879 197 291

zh.popova_odz@net-surf.net

5.

Д-р Цветанка Хугасян

Пловдив, Пазарджик, Стара Загора и Сливен

Областна дирекция „Земеделие” Пазарджик

4400 гр. Пазарджик, ул. "Екзарх Йосиф" 3, ет.4

0899 076 244

034/ 44 31 83

cveti_odz@abv.bg

 

6.

Милен Заимов

Силистра, Добрич и Варна

Общинска служба по земеделие -Дулово

7650 гр. Дулово, обл. Силистра, ул.  В. Левски, № 18 ПК 35

086/22638

m.zaimov777@gmail.com

 

7.

Антон Владимиров

Търговище, Разград и Шумен

Областна дирекция „Земеделие” Търговище

7700 гр. Търговище, ул.Христо Ботев № 3

0601/62005, 0899 038 994

zarnotargovishte@gmail.com

 

8.

Росица Чаушева

за страната

Министерство на земеделието

1040 гр. София, бул. „Христо Ботев“ №55, дирекция „Животновъдство“

02/985 11 322; 02/985 11 340

RChausheva@mzh.government.bg; RedMeats@mzh.government.bg

9.

Найден Цанев

за страната

Министерство на земеделието

1040 гр. София, бул. „Христо Ботев“ №55, дирекция „Животновъдство“

02/985 11 324; 02/985 11 340

NTzanev@mzh.government.bg; RedMeats@mzh.government.bg

10.

Ахмед Исмаил

за страната

Министерство на земеделието

1040 гр. София, бул. „Христо Ботев“ №55, дирекция „Животновъдство“

02/985 11 323; 02/985 11 340

AIsmail@mzh.government.bg;

RedMeats@mzh.government.bg

11.

Огнян Петков

за страната

Министерство на земеделието

1040 гр. София, бул. „Христо Ботев“ №55, дирекция „Животновъдство“

02/985 11 324; 02/985 11 340

OPetkov@mzh.government.bg; RedMeats@mzh.government.bg

КОНТРОЛ НА ПРОЦЕСА НА КЛАСИФИКАЦИЯ

 

Дейностите по класификацията и доклада на цените се контролират, чрез проверки от длъжностни лица, упълномощени със заповед от министъра на земеделието. При извършването на тези проверки, кланиците са задължени да осигурят достъп до контролираните обекти, да им съдействат и да изпълняват техните предписания.

При констатиране на нарушения се налагат парични глоби, имуществени санкции или се отнема правото на дейност, съгласно Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз.

При извършването на проверките длъжностните лица попълват доклад по класификация и доклад по докладване на цените, които е одобрен образец от министъра на земеделието. Докладите от проверките се съхраняват в МЗм, като екземпляр от тях остава за кланицата.

В случаите, когато при проверка се установи, че кланицата отговаря на изискванията за задължителна класификация и не я извършва, длъжностните лица попълват констативен протокол, който е одобрен образец от министъра на земеделието. Протоколът се съхранява в МЗм, като екземпляр от него остава за кланицата.

І. Контрол в кланици извършващи класификация на кланични трупове от говеда:

Проверките по класификация в кланици, в които средногодишния брой на закланите говеда е:

 1. повече от 20 животни от едър рогат добитък (ЕРД) на възраст 8 месеца или повече се извършват най-малко един път на всеки два месеца и включват не по-малко от 10 трупа на говеда. При липса на необходимия брой кланични трупове проверката може да бъде извършена, чрез няколко последователни посещения;
 2. под 20 трупа и класифицират доброволно, се извършват най-малко един път на шест месеца и включва наличния брой кланични трупове.

ІІ. Контрол в кланици извършващи класификация на кланични трупове от свине:

Проверките в кланици, в които средногодишния брой на закланите свине е:

 1. повече от 200 броя седмично, се извършват най-малко един път на всеки два месеца и включват и включва 30 кланични трупа. При липса на необходимия брой кланични трупове проверката може да бъде извършена, чрез няколко последователни посещения;
 2. под 200 трупа и класифицират доброволно, се извършват най-малко един път на шест месеца и включва наличния брой кланични трупове.

ІІІ. Контрол в кланици извършващи класификация на кланични трупове от агнета (овце):

Проверките в кланици, в които средногодишния брой на закланите овце е:

 1. повече от 80 животни от дребен рогат добитък (ДРД) на възраст 12 месеца или повече се извършват най-малко един път на всеки два месеца и включват не по-малко от 30 трупа на говеда. При липса на необходимия брой кланични трупове проверката може да бъде извършена, чрез няколко последователни посещения;
 2. под 80 трупа и класифицират доброволно, се извършват най-малко един път на шест месеца и включва наличния брой кланични трупове.

 

КОНТРОЛ В КЛАНИЦИ ПО ДОКЛАДВАНЕТО НА ЦЕНИТЕ:

 1. Проверките кланиците, прилагащи задължителна класификация, се извършват два пъти годишно и включват проверка по изчисляването на цените на не по-малко от 30 трупа;
 2. Проверките в кланици, прилагащи доброволно класификация, се извършват един път в годината и включват проверка по изчисляването на цените на не по-малко от 15 трупа.

Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1185 на Комисията от 20 април 2017 година за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на скàлите на Съюза за класификация на кланични трупове


по отношение на уведомленията до Комисията относно информация и документи и за изменение и отмяна на няколко регламента на комисията
PDF файл, 424,9 KB, качен на 26.08.2022 pdf document

Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1184 на Комисията от 20 април 2017 година за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на скàлите на Съюза за класификация


на кланични трупове на говеда, свине и овце и по отношение на отчитането на пазарните цени на някои категории кланични трупове и живи животни
PDF файл, 360,3 KB, качен на 29.08.2022 pdf document

Регламент (ЕС) 2017/1182 на Комисията от 20 април 2017 година за допълване на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на скàлите на Съюза за класификация на кланични трупове на говеда, свине и овце


по отношение на скàлите на Съюза за класификация на кланични трупове на говеда, свине и овце и по отношение на отчитането на пазарните цени на някои категории кланични трупове и живи животни

PDF файл, 495,5 KB, качен на 26.08.2022 pdf document