Върни се горе

Общата организация на пазарите е политиката на Европейския съюз (ЕС) за управление на пазара на продукти от риболов и аквакултури и един от стълбовете на Общата политика в областта на рибарството на ЕС.
 
Общата организация на пазарите (ООП) засилва ролята на производителите на продукти от риболов и аквакултури по места. Производителите носят отговорност за постигане на устойчиво използване на природните ресурси и получават финансови инструменти, чрез които да предлагат по-добре продуктите си на пазара. Потребителите получават повече и по-добра информация за продуктите, предлагани на пазара в ЕС. 
 
Основните области обхванати от Общата организация на пазарите са:
 
Организация на сектора. Организациите на производители на продукти от риболов и продукти от аквакултури, асоциациите на организации на производители и междубраншовите организации са ключовите участници в ООП. Чрез плановете си за производство и предлагане на пазара организациите на производители изпълняват целите на общата политика на ЕС в областта на рибарството.
 
Стандарти за предлагане на пазара. С общите стандарти за предлагане на пазара се определят еднакви изисквания за рибните продукти, продавани в рамките на ЕС, независимо от техния произход. Тези изисквания помагат да се гарантира прозрачността на единния вътрешен пазар, на който се предлагат висококачествени продукти.
 
Информация за потребителите. Специфични правила за етикетиране определят каква информация трябва да се предоставя на крайните потребители и на заведенията за обществено хранене, които купуват продукти от риболов и аквакултури. Това дава възможност на потребителите да направят информиран избор при покупките си.
 
Правила за конкуренция. Общата организация на пазарите на продукти от риболов и аквакултури е съобразена с правилата за защита на свободната конкуренция в ЕС. 
 
Проучване на пазара. Европейската комисия създаде Европейска обсерватория на пазара на продукти от риболов и аквакултури (https://www.eumofa.eu/bg), за да повиши неговата прозрачност и ефективност.
 
Професионални организации в рамките на Общата организация на пазарите на продукти от риболов и аквакултури са организации на производители, асоциации на организации на производители и междубраншови организации.
 
Организациите на производители (ОП) са официално признати от компетентния национален орган организации, създадени по инициатива на производители на продукти от риболов и аквакултури. Те отговарят за оперативното управление на рибарството и играят съществена роля за постигане целите на Общата политика в областта на рибарството и ООП, защото:
чрез колективно управление на дейностите на своите членове гарантират постигане на устойчив риболов и аквакултури;
помагат на своите членове за подобряване на условията за пускане на пазара и да задоволяват търсенето на пазара;
подпомагат своите членове при създаването на добавена стойност.
Организации на производителите могат да прилагат мерки за насочване на доставките и предлагането на пазара на продуктите на своите членове, за рекламиране на продуктите чрез схеми за сертифициране, печати за качество, географски означения и др., да насърчават професионалното обучение и да работят за намаляване на въздействието върху околната среда на дейностите на своите членове, свързани с риболова или аквакултурите.
 
Асоциациите на организации на производители се създават по инициатива на признати ОП и се признават от националните компетентни органи. Тяхната роля е изпълнение по по-ефективен и устойчив начин на целите на членуващите ОП, както и разработване и изпълнение на дейности от общ интерес за членуващите ОП.
 
Организациите на различни заинтересовани групи в сектора на рибарството и аквакултурите, известни като междубраншови организации, обединяват производители, преработватели и търговци на продукти от риболов и аквакултури с цел изпълнение на мерки, които са от полза за целия сектор и подобряват координацията на дейностите по предлагане на пазара. 
 
Признаването на професионалните организации се извършва от Министерство на земеделието, храните и горите по реда на Закона за рибарството и аквакултурите и Наредба № 7 от 2018 г. за условията и реда за признаване на организации на производители на продукти от риболов и на продукти от аквакултури, асоциации на организации на производители и междубраншови организации в сектора на рибарството и за одобрение на планове за производство и предлагане на пазара (обн. ДВ, бр.99 от 30 ноември 2018г., изм. и доп. бр.35 от 18 април 2023г.)
 
 

Пазар на риба в ЕС 2018


PPTX файл, 3,3 MB, качен на 19.06.2019 pptx document

Потребителски навици в България


PPTX файл, 2,1 MB, качен на 19.06.2019 pptx document