Върни се горе

Наличието на информация за търговските обозначения и научните наименования на продуктите от риболов и аквакултури в рамките на Европейския съюз, независимо от техния произход и метод на предлагане, е изискване съгласно европейското законодателство при продажбата им до крайния потребител или заведенията за обществено хранене. Националният Списък с търговски обозначения на продуктите от риболов и аквакултури е достъпен на следния електронен адрес: https://fish-commercial-names.ec.europa.eu/fish-names/commercial-designations_bg?ms=BG.

Контактна точка в Министерството на земеделието и храните е дирекция “Обща политика в областта на рибарството”, e-mail: OPOR@mzh.government.bg.