Върни се горе

Поради съществената роля на организациите на производители на продукти от риболов и на продукти от аквакултури, асоциациите на организации на производители и междубраншовите организации в сектора на рибарството в осъществяването на Общата политика в областта на рибарството и Общата организация на пазарите са създадени няколко инструмента за тяхното подпомагане:

  • Създаване или преструктуриране на професионални организации - по линия на Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР) може да бъде предоставена подкрепа за създаване или преструктуриране на организации на производители, асоциации на организации на производители и междубраншови организации;

 

  • Планове за производство и предлагане на пазара: организациите на производители и асоциациите на организации на производители изготвят планове за производство и предлагане на пазара, за да допринесат за устойчивостта на дейностите, свързани с риболова и аквакултурите. Тези планове са инструмент, който позволява колективното управление на дейностите на производителите и дава възможност на организациите да предприемат мерки, съобразени с техните цели. Разработването и изпълнението на плановете за производство и предлагане на пазара се подпомага със средства от ЕФМДР в размер на до 3% от годишната стойност на продуктите, пуснати на пазара от организацията или асоциацията.

 

За получаване на посоченото подпомагане е необходимо производителите на продукти от риболов и аквакултури да се обединят и да поискат признаване от министъра на земеделието, храните и горите по реда на Закона за рибарството и аквакултурите и Наредба № 7 от 2018 г. за условията и реда за признаване на организации на производители на продукти от риболов и на продукти от аквакултури, асоциации на организации на производители и междубраншови организации в сектора на рибарството и за одобрение на планове за производство и предлагане на пазара.