Върни се горе

„На 21 февруари 2023 г. Европейската комисия публикува пакет от мерки за подобряване на устойчивостта и издръжливостта на сектора на рибарството и аквакултурите в Европейския съюз (ЕС), сред които е План за действие на ЕС: Опазване и възстановяване на морските екосистеми за устойчиво и издръжливо на сътресения рибарство (Морски план). Същият е част от усилията на Европейската комисия за постигане на по-последователно прилагане на политиките на ЕС за околната среда и общата политика в областта на рибарството (ОПОР), с нейните три стълба за устойчивост – екологичен, икономически и социален.

Чрез опазването и възстановяването на морските екосистеми, планът за действие ще спомогне да се осигурят източниците на доходи за рибарските общности, тяхното бъдеще, както и бъдещето на нашето общество като цяло. В него се акцентира на няколко мерки, с които да се гарантира справедлив и равноправен преход за видовете риболов и общностите, които ще бъдат засегнати в краткосрочен план.

Целта на Морския план е да се ускори преходът към по-устойчиви риболовни практики чрез:

- използване на по-селективни риболовни уреди и практики при стопанския риболов, за да се намали уловът на млади екземпляри риба и по този начин да се увеличат шансовете на рибните запаси да възпроизвеждат и поддържат популациите си в дивата природа;

- използване на технологични иновации и практики, насочени към предотвратяване на случайния улов на уязвими видове;

- постепенно премахване на дънния риболов във всички морски защитени зони до 2030 г. с оглед на ключовата им роля за възстановяването на морското биологично разнообразие и значението на морското дъно за доброто състояние на морските екосистеми и смекчаването на изменението на климата.

В плана за действие се предлагат мерки, които следва да намалят случайния улов на застрашени видове, повечето от които вече са защитени от правото на ЕС. В него се определя график, за да се помогне на държавите членки да дадат приоритет на видовете, които най-много се нуждаят от защита.

Чрез изготвяне на национални Пътни карти за изпълнение на мерките и действията в Морския план, държавите членки планират и осигуряват изпълнението му спрямо спецификите на местните рибарства и биоразнообразието в съответния воден басейн. В Морския план е залегнало държавите членки да изготвят и публикуват до края на март 2024 г. пътни карти, в които са описани мерките и действията, предвидени за изпълнението му.