21.06.2024

10.01.2024г. Регистър на сигналите, съдържащи твърдения за корупция и/ или конфликт на интереси в Областна дирекция „Земеделие“ Благоевград за периода 1 януари - 31 декември 2023 г. 205.95 KB
05.10.2023г. Регистър на сигналите, съдържащи твърдения за корупция и/ или конфликт на интереси в Областна дирекция „Земеделие“ Благоевград за периода 1 януари - 30 септември 2023 г. 203.80 KB
14.07.2023г. Регистър на сигналите, съдържащи твърдения за корупция и/ или конфликт на интереси в Областна дирекция „Земеделие“ Благоевград за периода 1 януари - 30 юни 2023 г. 202.12 KB
06.04.2023г. Регистър на сигналите, съдържащи твърдения за корупция и/ или конфликт на интереси в Областна дирекция „Земеделие“ Благоевград за периода 1 януари - 31 март 2023 г. 200.34 KB
24.02.2023г. Регистър на постъпилите сигнали за корупция или конфликт на интереси 2022 г. 280.19 KB
23.09.2022г. Вътрешни правила за приложение на Наредбата за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване конфликт на интереси в Областна дирекция „Земеделие“ Благоевград, утвърдени със заповед № РД-04-237/ 15.09.2022 г. на директора на Областна дирекция „Земеделие“ Благоевград 2.94 MB
06.01.2022г. Регистър на постъпилите сигнали за корупция или конфликт на интереси 226.88 KB
03.07.2019г. Механизми за подаване на сигнали за корупция или конфликт на интереси 223.28 KB
03.07.2019г. Наредба за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване конфликт на интереси 1.42 MB
03.07.2019г. Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество 7.81 MB
 Информация за връзка: 

АДРЕС

2700, гр. Благоевград, 
ул. "Васил Коритаров" №2

Център за административно обслужване 

073/ 882 032

0879 409 860 

email: odzg_blagoevgrad
@mzh.government.bg
 

РАБОТНО ВРЕМЕ

ЦАО на Областна дирекция "Земеделие"

понеделник - петък
от 8,00 до 17,30 часа

ЦАО на Общински служби по земеделие

понеделник - петък
от 9,00 до 17,30 часа

ПРИЕМНО ВРЕМЕ

 ДИРЕКТОР 

вторник и четвъртък 

от 10,00 ч. до 12,00 ч.

от 14,00 ч. до 16,00 ч.


БАНКОВИ СМЕТКИ 

     

_________________

ДОКУМЕНТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ/ ПРЕРЕГИСТРАЦИЯ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ

_________________


_________________

АГКК

_________________

Землища в КВС поддържани от ОСЗ

________________

________________________________

_________________

Областен консултативен съвет по животновъдство
_______________

 

                                 _______________

 Национална Селска Мрежа

_______________

_________________