20.02.2018

Законодателство за ОСП 2014-2020

повече>>

Регламент № 1305 от 17 декември 2013 година относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) 2.07 MB
Регламент № 1306 от 17 декември 2013 година относно финансирането, управлението и мониторинга на общата селскостопанска политикa 2.08 MB
Регламент № 1307 от 17 декември 2013 година за установяване на правила за директни плащания за земеделски стопани по схеми за подпомагане в рамките на общата селскостопанска политика 2.13 MB
Регламент № 1308 от 17 декември 2013 година за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти 4.42 MB
Новата ОСП на ЕС - по-гъвкава и по-зелена 438.50 KB
РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА за определяне на мерки за определянето на някои помощи и възстановявания, свързани с общата организация на пазарите на селскостопански продукти 524.02 KB
РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за изменение на Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета във връзка с прилагането на директни плащания за селскостопански производители за 2013 г. 657.39 KB
РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за изменение на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение на режима на схемата за единно плащане и подпомагане на лозарите 629.03 KB
Приоритети във връзка със законодателните предложения за ОСП на ЕС за периода 2014-2020 година 55.00 KB
ОСП към 2020: Храните, природните ресурси и териториалните предизвикателства на бъдещето 150.00 KB
ДОКЛАД относно бъдещето на ОСП след 2013 г. (2009/2236(INI)) 434.15 KB
Резолюция на Европейския парламент от 23 юни 2011 г. относно Общата селскостопанска политика през 2020 г.: подготовка за бъдещите предизвикателства в областта на хранителното снабдяване, природните ресурси и териториалния баланс (2011/2051(INI)) 182.50 KB
Становище на Народното събрание на Република България по реформата на Общата селскостопанска политика 56.00 KB
Законодателна рамка за ОСП за периода 2014 – 2020 г. 93.00 KB
Проект на регламент за Развитие на селските райони за периода 2014 -2020 г. 138.50 KB
ОСП след 2013 г.- Законодателни предложения на ЕК 233.50 KB
„Зелен” компонент на директните плащания 104.50 KB
ОСП след 2013 г.- Законодателно предложение на ЕК за директните плащания 361.00 KB
Семинар "Новите правила в Общата селскостопанска политика 2014-2020" - Презентации 360.96 KB
Skip Navigation Links.
Административно обслужване
Обща селскостопанска политика
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
Програма за морско дело и рибарство
Биологично производство
Лицензии за внос на земеделски продукти
Пазар на млякото
Поземлени отношения и комасация
Политики по агрохранителната верига
Правила за добра земеделска практика
Добри земеделски и екологични условия (ДЗЕУ)
ДФ Земеделие - Разплащателна агенция
САПАРД
Сектор Тютюн
Защитени наименования
Държавни помощи
Комисия за земеделските земи
Кръстосано съответствие
Цифрова ортофото карта
Закон за достъп до обществена информация
Национална стратегия за развитие на горския сектор в Република България 2013-2020 г. и мониторинг 2013-2016 г.
Идентификация на земеделски парцели
Директни плащания 2015-2020
Анализ на пазара и външна търговия
Пазар на зърното
Контрол и техническа инспекция
Подкрепа на износа на земеделски продукти
Промоции на земеделски продукти

 

 


 

 

                                                                            

                                                                                               

 Национална Селска Мрежа