11.12.2017

Законодателство за ОСП 2014-2020

повече>>

Регламент № 1305 от 17 декември 2013 година относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) 2.07 MB
Регламент № 1306 от 17 декември 2013 година относно финансирането, управлението и мониторинга на общата селскостопанска политикa 2.08 MB
Регламент № 1307 от 17 декември 2013 година за установяване на правила за директни плащания за земеделски стопани по схеми за подпомагане в рамките на общата селскостопанска политика 2.13 MB
Регламент № 1308 от 17 декември 2013 година за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти 4.42 MB
Новата ОСП на ЕС - по-гъвкава и по-зелена 438.50 KB
РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА за определяне на мерки за определянето на някои помощи и възстановявания, свързани с общата организация на пазарите на селскостопански продукти 524.02 KB
РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за изменение на Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета във връзка с прилагането на директни плащания за селскостопански производители за 2013 г. 657.39 KB
РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за изменение на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение на режима на схемата за единно плащане и подпомагане на лозарите 629.03 KB
Приоритети във връзка със законодателните предложения за ОСП на ЕС за периода 2014-2020 година 55.00 KB
ОСП към 2020: Храните, природните ресурси и териториалните предизвикателства на бъдещето 150.00 KB
ДОКЛАД относно бъдещето на ОСП след 2013 г. (2009/2236(INI)) 434.15 KB
Резолюция на Европейския парламент от 23 юни 2011 г. относно Общата селскостопанска политика през 2020 г.: подготовка за бъдещите предизвикателства в областта на хранителното снабдяване, природните ресурси и териториалния баланс (2011/2051(INI)) 182.50 KB
Становище на Народното събрание на Република България по реформата на Общата селскостопанска политика 56.00 KB
Законодателна рамка за ОСП за периода 2014 – 2020 г. 93.00 KB
Проект на регламент за Развитие на селските райони за периода 2014 -2020 г. 138.50 KB
ОСП след 2013 г.- Законодателни предложения на ЕК 233.50 KB
„Зелен” компонент на директните плащания 104.50 KB
ОСП след 2013 г.- Законодателно предложение на ЕК за директните плащания 361.00 KB
Семинар "Новите правила в Общата селскостопанска политика 2014-2020" - Презентации 360.96 KB
Skip Navigation Links.
Административно обслужване
Обща селскостопанска политика
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
Програма за морско дело и рибарство
Биологично производство
Лицензии за внос на земеделски продукти
Пазар на млякото
Поземлени отношения и комасация
Политики по агрохранителната верига
Правила за добра земеделска практика
Добри земеделски и екологични условия (ДЗЕУ)
ДФ Земеделие - Разплащателна агенция
САПАРД
Сектор Тютюн
Защитени наименования/Промоции на земеделски продукти
Държавни помощи
Комисия за земеделските земи
Кръстосано съответствие
Цифрова ортофото карта
Закон за достъп до обществена информация
Национална стратегия за развитие на горския сектор в Република България 2013-2020 г. и мониторинг 2013-2016 г.
Идентификация на земеделски парцели
Директни плащания 2015-2020
Анализ на пазара и външна търговия
Пазар на зърното
Контрол и техническа инспекция
Подкрепа на износа на земеделски продукти

 

 


 

 

                                                                            

                                                                                               

 Национална Селска Мрежа