Върни се горе

Стандартите за поддържане на добро земеделско и екологично състояние ( ДЗЕС ) са част от системата за предварителни условия (чл.12 от Регламент (ЕС) 2021/2115 на Европейския парламент и на Съвета от 2 декември 2021 година), която има за цел да допринесе за развиването на устойчиво селско стопанство чрез по-добра осведоменост на бенефициерите относно необходимостта от зачитане на тези стандарти. Предварителните условия са неразделна част от екологичната архитектура на ОСП, като част от базовите параметри за по-амбициозни ангажименти в областта на околната среда и климата.

От 01 януари 2023 г. в България стандартите за ДЗЕС се определят и прилагат със заповед на Министъра на земеделието.

Земеделските стопани и другите бенефициери, които получават директни плащания по глава II (всички видове интервенции под формата на директни плащания ) или годишни плащания съгласно членове 70, 71 и 72 (интервенции в областта на развитие на селските райони) от Регламент (ЕС) 2021/2115 на Европейския парламент и на Съвета от 2 декември 2021 година, подлежат на административна санкция, ако не отговарят на законоустановените изисквания за управление съгласно правото на Съюза и стандартите за ДЗЕС, установени в стратегическия план по ОСП, както са изброени в приложение III.

Наръчници за практическо приложение 


Контакти

Дирекция "Растениевъдство"
тел. 02/985 11 303

Лице за контакт:
Стефка Дамянова - експерт
тел.: 02/985 11 363
e-mail: sdamyanova@mzh.government.bg