Върни се горе

Добрите земеделски и екологични условия (ДЗЕУ) се въвеждат с помощта на специално разработени за условията на нашата страна Национални стандарти и са свързани с опазване на почвата от ерозия, запазване на структурата и органичните вещества в нея. Друга група стандарти са свързани минимално ниво на поддръжка на местообитанията за да се избегне тяхното влошаване.

Националните стандарти са задължителни за изпълнение от всички земеделски стопани, собственици и/или ползватели на земеделски земи, които ще получават подпомагане по различните схеми на Общата селскостопанска политика /ОСП/, допълнителните национални плащания и следните мерки от Програмата за развитие на селските райони:

  • Плащания на земеделски стопани за природни ограничения  в планинските райони
  • Плащания на земеделски стопани за природни ограничения, различни от планинските райони
  • Агроекологични плащания
  • Плащания по НАТУРА 2000 за земи
  • Плащания по НАТУРА 2000 за гори

Наръчници за практическо приложение 


Контакти

Дирекция "Растениевъдство"
тел. 02/985 11 303

Лице за контакт:
Стефка Дамянова - експерт
тел.: 02/985 11 363
e-mail: sdamyanova@mzh.government.bg