Върни се горе

Национална служба за растителна защита /НСРЗ/

Национална служба за растителна защита /НСРЗ/ е юридическо лице, второстепенен разпоредител на бюджетни кредити към МЗХ, отговорен за изпълнението на контролните и разпоредителни функции съгласно Закона за защита на растенията. 

Националната служба растителна защита се състои от централно управление, 14 регионални служби за растителна защита (РСРЗ), разпределени в страната, Централна лаборатория по карантина на растенията (ЦЛКР), Централна лаборатория за химични изпитвания и контрол (ЦЛХИК) и Институт за защита на растенията (ИЗР).

ЦЛКР осъществява анализи за карантинни вредители и осигурява методическо ръководство за фитосанитарните лаборатории в РСРЗ.

ЦЛХИК упражнява контрол на растителната продукция за съдържание на вредни химически вещества и качеството на агрохимикалите.

ИЗР е научно-изследователски институт, който подпомага контролните функции на НСРЗ с научна експертиза.

Основната дейност на НСРЗ се състои в опазване на страната и Европа от транс-граничното разпространение на карантинни вредители, гарантиране безопасността на храните от растителен произход, лимитиране употребата на ПРЗ, носещи определен риск за хора, животни и околна среда чрез система от мониторинги и контрол на база европейски и световни стандарти и нормативи, използвайки научния потенциал в областта на технологиите и методите на анализ на фитосанитарния риск.

Информация за дейността на отдел „Продукти за растителна защита” /ПРЗ/

Основната цел на дейността е да допусне за предлагане на пазара само официално разрешени продукти за растителна защита:

 • Които са изпитани за ефикасност чрез използване на унифицирани стандарти на Европейската и средиземноморска организация по растителна защита /EPPO/
 • Които съдържат активни вещества, включени в Списъка на активните вещества, разрешени в ЕС /Анекс I/, или нотифицирани за включване в този списък
 • Които трябва да бъдат употребявани правилно съгласно принципите на Добрата растителнозащитна практика и интегрираната борба

Дейността се извършва от Отдел "ПРЗ" съгласно условията и реда, определени със Закона за защита на растенията /ЗЗР/. Отделът има като основни приоритети:

 • Биологично изпитване на ПРЗ за ефикасност по ДЕП
 • Разрешаване на ПРЗ за предлагане на пазара и употреба съгласно ЗЗР (Директива 91/414/ЕИО)
 • Организира и координира дейността на СПРЗ
 • Одобряване на бази за биологично изпитване на ПРЗ на физически и юридически лица

Информация за дейността на отдел „Оперативна растителна защита” /ОРЗ/

Организира дейността за наблюдение, диагностика, прогноза и сигнализация на икономически важните вредители по земеделските култури.

Гарантиране производството на чисти растения и растителни суровини, опазване здравето на хората и околната среда от замърсяване с пестициди, чрез контрол на продукти за растителна защита и торове, предлагани на пазара, употребата им в страната и мониторинг на остатъците от пестициди в растениевъдната продукция и почвата.

Поддържане на мрежа за наблюдение и диагностика, система за сигнализиране развитието и разпространението на икономически важните вредители с цел опазване на земеделските култури, съхраняване на биоразнообразието в агроценозите, а растителната продукция и почвата от замърсяване.

Гарантиране производството на чисти растения и растителни суровини, опазване здравето на хората и околната среда от замърсяване с пестициди, чрез контрол на продукти за растителна защита и торове, предлагани на пазара, употребата им в страната и мониторинг на остатъците от пестициди в растениевъдната продукция и почвата.

 1. Организира дейността за наблюдение, диагностика, прогноза и сигнализация на икономически важните вредители по земеделските култури.
 2. Разработва и осъществява мониторингови програми за нападението и разпространението на икономически важни вредители в страната.
 3. Разработва и внедрява географски информационни системи за оценка, анализ и управление на риска от икономически важни вредители по земеделските култури.
 4. Изготвя информационни бюлетини и други средства и материали за оповестяване на земеделските производители и обществеността за появата, разпространението и провеждането на борба с вредителите.
 5. Извършва обучение и контрол на земеделските производители относно прилагане изискванията на “Добра растителнозащитна практика” по култури.
 6. Изготвя списък на биоагентите, които се внасят и прилагат в страната.
 7. Разработва програми, внедрява ръководства и извършва контрол върху производство на интегрирана продукция.
 8. Разработва нормативната уредба относно предлагането на пазара и употребата на ПРЗ и торове.
 9. Регистрира торове, подобрители на почвата и хранителни среди;
 10. Организира:
  • Работата на отделите по растителна защита от РСРЗ и провежда курсове за повишаване квалификацията на инспекторите;
  • Мониторингови програми за употребените ПРЗ в страната.
  • Безопасното съхранение на забранените и негодни за употреба пестициди съвместно с МОСВ и Гражданска защита;
  • Изпитването за ефективност и регистрацията на торове, подобрители на почвата и хранителни среди;
 11. Контролира:
  • Предлагането на пазара на ПРЗ в страната.
  • Употребата на продукти за растителна защита от земеделските производители;
  • Техниката за приложение на ПРЗ.
  • Съответствието с обявения от производителя състав на торовете, подобрителите на почвата и хранителните среди;
  • Употребата и съхранението на торове, подобрители на почвата, и биологично активни вещества;
  • Съдържанието на химични и биологични замърсители в земеделски земи и води за напояване.
 12. Извършва всички дейности по разрешаването на търговия с ПРЗ.
 13. Разработва и изпълнява мониторингови програми, свързани с прилагане на Добра земеделска практика.
 14. Издава разрешителни за използване на утайки от пречиствателни станции за нуждите на земеделието.

Информация за дейността на отдел „Фитосанитарен контрол” /ФСК/

Отговаря за опазването на територията на страната от внасяне и разпространение на карантинни вредители и осигуряване износа на растения и растителни продукти съгласно фитосанитарните изисквания на страната вносител в съответствие с международното законодателство в тази област.

 1. Кратко описание на дейностите в областта на фитосанитарния контрол.Граничен фитосанитарен / карантинен / контрол на вноса на растения и растителни продукти за България и страни членки на  ЕС, в съответствие с европейските стандарти и Директиви 2000/29, 98/22 и др.
  • Анализ на риска от въвеждането на карантинни вредители в страната при внос.
  • Регистрация на вносители на растения и растителни продукти включени в Приложение 5 на Наредба №1 за ФСК и Директива 2000/29 ЕС. и поддържане на официален регистър за фитосанитарен контрол.
  • Регистрация на складове на вносители под фитосанитарен и митнически контрол на територията на страната съгласно изизскванията на Наредба № 68.
  • Фитосанитарен / карантинен / контрол на растения и растителни продукти от внос във вътрешноста на страната, в съответствие с европейските стандарти и Директиви 2000/29, Директива 98/22 и Наредба № 68 Унищожаване на заразени с карантинни вредители или нередовни пратки от растения или растителни продукти при внос.
  • Контрол на посеви и насаждения създадени с вносен посевен или посадъчен материал.
 2. Фитосанитарен контрол при производството на растения и растителни продукти и ефективни наблюдения на територията на страната по отношение на карантинни вредители по растенията и растителните продукти съгласно изизскванията на Директива 2000/29 ЕС, Наредба №1 за ФСК и ЗЗР.
  • Регистрация и поддържане на официален регистър за фитосанитарен контрол на производителите на растения и растителни продукти, складове, тържища и пазари  по чл.33 на Наредба №1 за ФСК.
  • Карантинни инспекции на регистрираните предприятия по т. 1. при производството на растения и растителна продукция
  • Издаване на фитосанитарен растителен паспорт на стоки от местно производство, в уверение на това,  че отговарят на фитосанитарните изисквания на законодателството на ЕС.
  • Провеждане на мероприятия за ликвидиране на огнища с установена зараза от карантинни вредители
  • Картотекиране на площи заразени с карантинни вредители и подържане на регистър
  • Проверка и издаване на документи за съответствие по програми за подпомагане на земеделски производители по национални и европейски програми.
 3. Осигуряване износ на растения и растителни продукти, съгласно фитосанитарните изисквания на странате вносители.
  • Събиране и поддържане на регистър на фитосанитарните изисквания на трети страни, с които България има търговски взаимоотношения.
  • Наблюдения през вегетация при производството или в склад на стоки предназначени за износ.
  • Издаване на Фитосанитарен сертификат за износ при спазване на всички изисквания на страната вносител.
  • Издаване на фитосанитарен сертификат за Реекспорт спазване на всички изисквания на страната вносител.
 4. Разработване и провеждане на фитосанитарни мониторингови програми при различни растителни видове за за своевременно установяване и предотвратяване разпространението на карантинни вредители на територията на страната и ЕС, изцяло съобразени с Директивите на ЕС.
  • Фитосанитарни мониторингови програми при картофи 
  • Фитосанитарни мониторингови програми при овощни
  • Фитосанитарни мониторингови програми при  лозя
  • Фитосанитарни мониторингови програми при оранжерии 
  • Фитосанитарни мониторингови програми при ягоди
  • Фитосанитарни мониторингови програми при горски видове
  • Фитосанитарни мониторингови програми за Diabrotica virgifera virgifera
  • Фитосанитарни мониторингови програми при декоративни видове
  • Дългосрочна национална стратегия за картофена цистообразуваща нематода
 5. Изграждане и укрепване на лабораторно-диагностична мрежа за диагностика и идентификация на карантинни вредители. 
 6. Обмен на информация и данни чрез системата на ЕС  „EUROFIT” за бърз обмен на информация за установени огнища от карантинни вредители или заловени такива на външни граници на ЕС.

Важна информация за вносители и износители относно Стандарт 15: Указания за регулиране на дървен опаковъчен материал в международната търговия

След датата на присъединяване на страната ни към Европейския съюз - 1.01.2007 г., България става със статут страна членка и при движение на стоки в рамките на ЕС транспортирани с дървен опаковъчен материал не се изисква той да бъде третиран и маркиран съгласно изискванията на стандарт 15 поради вътрешно движение в Европейската общност. Обработка и съответна маркировка на дървен опаковъчен материал се изисква само в случай при износ и внос в България при търговия с трети страни.

Всички подробности свързани с дейността на НСРЗ могат да бъдат намерени в сайта на НСРЗ на адрес: www.nsrz.government.bg