Върни се горе

Въпрос: До каква възраст мога да кандидатствам по Схемата за млади земеделски стопани през 2016 г.?

Отговор: В случай че кандидатствате за първи път по Схемата за млади земеделски стопани, за да сте допустим кандидат по критерий възраст по през 2016 г., Вие трябва да сте роден през 1976 г. или след това. Земеделските стопани, които са заявили участие през 2015 г., могат да продължат да бъдат допустими за подпомагане по схемата до 5-та година от създаване на стопанството дори през 2016 г. да надхвърлят 40 г. възраст (през 2016 г. отново трябва да заявят участие по схемата в заявлението за подпомагане). 

Въпрос: Има ли допълнителни изисквания за професионални умения и познания към кандидатите по Схемата за млади земеделски стопани? Как и кога се удостоверяват те?

Отговор:  Да, има такива изисквания. Кандидатите, които заявяват участие по схемата за млади земеделски стопани за първи път през 2016 г., следва да предоставят до 1 декември 2016 г. един от следните документи за придобити професионални умения и познания:

а) завършено средно образование в областта на селското стопанство или ветеринарната медицина, и/или

б) завършено средно икономическо образование със земеделска насоченост, и/или

в) завършено висше образование в областта на селското стопанство или ветеринарната медицина, и/или

г) завършено висше икономическо образование със земеделска насоченост, и/или

д) удостоверение за завършен курс от минимум 150 часа или свидетелство за получена степен на професионална квалификация в областта на селското стопанство.

„Удостоверение за завършен курс от минимум 150 часа или получена степен на професионална квалификация в областта на селското стопанство“ представлява удостоверение за завършено обучение по част от професия или степен на професионална квалификация от общо професионално направление с код 621 „Растениевъдство и животновъдство“ и код 3451203 „Земеделско стопанство“ или професионално направление с код 640 „Ветеринарна медицина“. Удостоверението трябва да бъде издадено от някоя от следните институции: професионално училище, професионална гимназия, професионален колеж или център за професионално обучение, които следва да притежават лиценз, че имат право да обучават по специалността, по която е издадено удостоверението, а за центровете за професионално обучение (ЦПО) се изисква и да бъдат вписани в Регистъра на лицензираните ЦПО към Националната агенция за професионално образование и обучение.

Въпрос: За какъв период мога да кандидатствам по схемата?

Отговор: Подпомагане по схемата се отпуска за период от 5 години. Периодът се намалява с годините, изминали от създаването на стопанството. Например, Вие сте се регистрирал като земеделски производител за първи път през 2013. При заявяване на схемата през 2015 и при спазване на всички останали условия по схемата, ще може да получите подпомагане до 2018, т.е. при изчисляване на годините изминали от създаване на стопанството, годината на създаване не се брои.

Въпрос: Роден съм м. Януари 1975 г. и съм регистриран като земеделски производител от 10 години с оранжерийно производство. От 2014 г. се пренасочих към полско производство и съответно се пререгистрирах по Наредба 3. Мога ли да кандидатствам по схемата за млади земеделски стопани?

Отговор: Право на подпомагане с директни плащания по схемата за млади земеделски стопани имат земеделски стопани, които са: на възраст до 40 г.; стопанството им е създадено преди не повече от 5 г. и имат завършено образование или курс в областта на селското стопанство. По отношение на критерий възраст Вие отговаряте на изискванията, но според информацията, която представяте, стопанството Ви е образувано преди повече от 5 г., което не съответства на изискването по схемата.  По тази причина не можете да получите подпомагане по схемата за млади земеделски стопани. 

Въпрос: От 2013 г. съм едноличен собственик на дружество, учредено през 2003 г., което от 2005 е регистрирано като земеделски производител. Аз съм под 40 г. и притежавам Удостоверение за завършен 150-часов курс за обучение, организиран от НССЗ. Не съм управител на дружеството. Може ли притежаваното от мен дружество да кандидатства по схемата за млади земеделски стопани?

Отговор: Правилата за прилагане на Схемата за млади земеделски стопани са определени в Глава 5 от Регламент (ЕС) № 1307/2013 на Европейския парламент и на Съвета, Глава 4 от Делегиран регламент (ЕС) № 639/2014 на Комисията, чл. 45 от ЗПЗП и чл. 15 от Наредба № 3 от 17 февруари 2015 г. за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания. Съгласно чл. 15, ал. 2 от тази наредба, физическите лица, млади земеделски стопани следва да  упражняват ефективен и дългосрочен контрол по смисъла на чл. 49, параграф 1, буква "б" от Делегиран Регламент (ЕС) № 639/2014  върху юридическото лице по отношение на решенията, свързани с управлението, ползите и финансовите рискове. Условието за упражняване на контрол е изпълнено ако всяка година, в която дружеството подава заявление за плащане по схемата, физическите лица, млади земеделски стопани:

  1. Са управители или председатели и/или са повече от половината от членовете на управителния орган на дружеството или кооперацията, и
  2. Притежават повече от половината от гласовете в общото събрание на дружеството или кооперацията, или
  3. Са повече от половината от неограничено отговорните съдружница, които управляват дружеството, или
  4. Притежават капитала на еднолично търговско дружество.

Изискването по т.1 относно управление на дружеството и по т.4 относно собствеността на дружеството трябва да са изпълнени кумулативно. За да може дружеството, на което Вие сте едноличен собственик, да получи подпомагане по Схемата за млади земеделски стопани, е необходимо Вие или друг млад земеделски стопанин (под 40 г., който е започнал дейност през последните 5 г.) да управлява дружество. В случай, че изпълните всички изисквания, Вашето юридическото лице ще придобие право на подпомагане по схемата до 2018 г.(включително). Бихме искали да Ви обърнем внимание и върху условието преди 2013 г. да не сте била съдружник в дружеството и да не сте извършвала земеделска дейност под друга форма.

Въпрос: Може ли един земеделски стопанин, който първоначално е създал земеделско стопанство като физическо лице и след това регистрира още едно стопанство като юридическо лице, да кандидатства по Схемата за млади земеделски стопани едновременно като физическо лице и като юридическо лице?

Отговор: Едно от основните изисквания по Схемата за млади земеделски стопани е младият земеделски стопанин да създава земеделско стопанство като ръководител на стопанството за пръв път. Очевидно е, че конкретният млад земеделски стопанин може да е създал стопанство за първи път само в едната си форма (в конкретния случай като физическо лице) и след това не се приема за първи път – т.е. младият земеделски стопанин може да бъде допустим по схемата само под формата, която е създал първа (в конкретния случай като физическо лице), а другата форма не отговаря на основното изискване за създаване на стопанство за пръв път.

Въпрос: Може ли млад земеделски стопанин, кандидатствал по Схемата за млади земеделски стопани първо като физическо лице и през следващата година промени формата на стопанството на юридическо лице, да получава субсидия по Схемата за млади земеделски стопани?

Отговор: В цитирания случай съществува приемственост между двамата бенефициенти и бенефициентът-юридическо лице може да продължи да получава подпомагането по Схемата за млади земеделски стопани за остатъка от периода до 5 г. от създаването за пръв път на земеделско стопанство като физическо лице.

Въпрос: Ако млад земеделски стопанин с цел да увеличи размера на субсидията от Схемата за млади земеделски стопани създаде едновременно стопанство като физическо лице и като юридическо лице, ще може ли да получи подпомагане по Схемата за млади земеделски стопани и под двете форми?

Отговор: При изкуствено създадени условия за увеличаване на субсидията и заобикаляне на правилата не се отпуска подпомагане. Ако се установи, че кандидат-бенефициентът изкуствено е създал условия за заобикаляне на правилата по Схемата за млади земеделски стопани, той няма да получи никакво подпомагане по схемата.