Върни се горе

Въпрос: През 2013 г. се регистрирах в ИСАК, като съм заявил около 200 дка площи за подпомагане, които се намират в необлагодетелстван район. Съгласно заявлението попълних и декларация, че следващите 5 г. съм задължен да заявявам площи в необлагодетелствани райони. Как да постъпя, за да не търпя санкции за неизпълнение на 5-годишния ангажимент, при положение, че не мога да се регистрирам като земеделски стопанин по Наредба 3 от 1999 г.?

Отговор: Съгласно чл. 41 от Закона за подпомагане на земеделските производители (ЗПЗП), земеделските стопани могат да кандидатстват за подпомагане по схемите за директни плащания (посочени в чл. 38а, ал. 1), когато са регистрирани съгласно чл. 7 от ЗПЗП. Списъкът със схеми за директни плащания, посочен в чл. 38а, ал 1, не включва мерките за подпомагане по Наредба № 11 от 2008 год. за условията и реда за прилагане на Мярка 211 „Плащания на земеделски стопани за природни ограничения в планинските райони“ и Мярка 212 „Плащания на земеделски стопани в райони с ограничения, различни от планинските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г., както и Мярка 13 „Плащания за райони с природни или други специфични ограничения“ от ПРСР 2014-2020 г.

При заявяване в ИСАК на площите, за които желаете да получите подпомагане за 2015, Вие може да изберете да участвате само по мерките за необлагодетелствани райони, без да посочвате участие по схемите за директни плащания. По този начин за Вас няма да важи изискването да бъдете регистриран като земеделски стопанин съгласно чл. 7 от ЗПЗП и ще може да продължите да изпълнявате Вашите многогодишни ангажименти по отношение на компенсаторно плащане за площи в необлагодетелствани райони.

Въпрос: Ще бъдат ли наложени санкции за поддеклариране на площи, ако част от нивите за които притежавам документи за правно основание са необработваеми (има дървета и храсти върху тях) и не ги посоча в заявлението? 

Отговор: Всяка година кандидатите за подпомагане по схемите за директни плащания и мерките, базирани на площ от ПРСР, подават заявление, в което посочват всички земеделски парцели в стопанството си. Стопанството включва всички единици, които се използват за земеделска дейност от стопанина и се управляват от него. За да не търпят наказания за недеклариране на площи (поддеклариране), кандидатите следва да очертаят в ИСАК всички площи, които ползват и върху които извършат земеделска дейност. Площи, които са трайно непригодни за земеделско ползване и върху които не се извършва земеделска дейност, а именно - ерозирали и нарушени терени, територии заети от гори, застроени площи, транспортна инфраструктура вкл. сервитутните и участъци и др., не следва да бъдат декларирани в заявленията за подпомагане на кандидатите по схемите и мерките за директни плащания, независимо от факта, че стопанинът притежава правно основание за тях.

Предупреждението „Не сте декларирали всички площи, за които имате правно основание за ползване“, което е въведено като част от автоматичните грешки за текущата кампания, цели да насочи вниманието на кандидатите да проверят за евентуални пропуски при заявяване на стопанисваните от тях земеделски площи.

Намаленията за недеклариране на всички площи са описани в Регламент 640/2014, като зависят от размер на недекларираните площи. Ако за дадена кампания, кандидат за подпомагане не декларира всички земеделски парцели, както е посочено в чл. 72 (1) от Регламент 1306/2013 и когато разликата между общата декларирана площ в заявлението от една страна и сумата от площите на декларираните и недекларираните парцели от друга е повече от 3 % от заявената площ, подпомагането по схемите за директни плащания и мерките от ПРСР, за които плащането е на единица площ, се намаляват с до 3 %.

Въпрос: Приложим ли е национален стандарт 4 за полско зеленчукопроизводство?

Отговор: Националният стандарт 4: „В земеделското стопанство с уникален идентификационен номер и обработваеми площи над 5 ха е задължително в общата сеитбооборотна площ да се включат минимум 30% култури със слята повърхност, с изключение на площи за производство на тютюн“ е приложим за всички стопанства, в които обработваемата земя е с размер повече от 5 ха (50 дка). В общата сеитбооборотна площ на стопанството се включват отглежданите култури със слята повърхност, окопните култури и площите оставени под угар. Не се включват постоянно затревените площи, трайните насаждения (многогодишните култури), оранжерийните площи и площите заети с тютюн. От зеленчуците, полско производство, следните култури се зачитат със слята повърхност: спанак, моркови, магданоз, целина, салатно цвекло, репички, ряпа, други кореноплодни (пащърнак, цикория, черен корен и др.), лук, чесън, праз, арпаджик и някои други зеленчукови култури (луфа, ендивия, копър, чубрица, крес, майорана и др.). Площите с някоя от тези култури се зачитат за изпълнение на изискването за 30% култури със слята повърхност. За тази цел се зачитат и редица други зърнено-житни, технически и фуражни култури, както и площи за производство на посевен и посадъчен материал от номенклатурата на културите за кампания 2015, която е публикувана на интернет страницата на Министерство на земеделието и храните в секция „Полезни насоки, презентации и ръководства за прилагането на директните плащания в периода 2015-2020“ част от секция „Директни плащания 2015- 2020“.

Въпрос: За кои площи следва да бъдат изпълнявани зелените изисквания?

Отговор: Зелените изисквания се изпълняват за допустимите земеделски площи по Схемата за единно плащане на площ (СЕПП). Задължение да изпълняват зелените изисквания имат земеделските стопани, които са заявили и имат допустими площи по СЕПП.

Размерът на площите, които следва да бъдат Екологично насочени площи (ЕНП) се изчислява като 5% от допустимите обработваеми площи по СЕПП на съответния земеделски стопанин. В случай че същият земеделски стопанин има и други земеделски площи, за които не са изпълнени условията за допустимост по СЕПП, тези площи не се включват в площта за изчисляване на зелените изисквания и те не носят административни санкции за неспазване на зелените изисквания. Зелените плащания се получават за допустимите земеделски площи по СЕПП в зависимост от степента на изпълнение на трите зелени изисквания – диверсификация на културите, запазване на постоянно затревените площи и поддържане на ЕНП.