Върни се горе

Директни плащания - кампания 2020

Covid-19

Актуално

Заповед №РД-04-89/07.07.2020г. на Директора на ОД „Земеделие“ – гр. Плевен за класираните на първо и второ място кандидати от проведен търг по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ,
за продажба на имоти, частна държавна собственост находящи се в стопански двор, в землище гр. Кнежа, общ. Кнежа, обл. Плевен
PDF файл, 285,2 KB, качен на 09.07.2020

pdf document

Заповед за класиране на кандидатите от проведен търг с тайно наддаване по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ, за продажба на имоти частна държавна собственост
(незаети със сгради и съоръжения, бивша собственост на заличени организации по §12 и § 29 от ПЗР на ЗСПЗЗ), негодни за земеделско ползване и неподлежащи на възстановяване находящи се в землищата на с. Гарван, общ. Ситово и с. Полковник Таслаково, община Дулово, област Силистра
DOC файл, 82,5 KB, качен на 07.07.2020

doc document

Заповед № ПО – 03 – 5 – 3 от 25.06.2020г. на Директора на ОДЗ Ямбол, за откриване на процедура за провеждане на Общ търг с тайно наддаване за придобиване на собственост върху незастроени имоти,
частна държавна собственост, по реда на чл. 27, ал. 8 от ЗСПЗЗ
/Публикувана във вестник „Ало, Ямбол” бр. 19 от 29.06.2020г./
DOCX файл, 76,5 KB, качен на 29.06.2020

docx document

Заповед № РД-04-122/24.06.2020 г. на директора на Областна дирекция „Земеделие” - Бургас за откриване на процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на земи по реда на чл.27, ал.9
във връзка с ал.8, изречение второ от ЗСПЗЗ за имот №285046 по КВС на землище с. Люляково, общ. Руен, публикувана във вестник „Черноморски фар“ бр. 51 от 26-29.05.2020 год.
PDF файл, 2,1 MB, качен на 29.06.2020

pdf document

Във връзка с осигуряване на функционалността на Електронния регистър на производители, преработватели и търговци на земеделски продукти и храни, произведени по биологичен начин уведомяваме всички оператори, да очакват мейл от регистъра, след което да потвърждават или непотвърждават данните си. Регистърът ще генерира автоматично мейл до оператора, за да влезе и потвърди информацията в профила си. Обръщаме внимание, че срока за потвърждаване е 10 дни от въвеждането на пълната информация в профилите на операторите (основни данни, договор,сертификат,обекти). Стартирал е процес по зареждане на данните, който се осъществява поетапно.

В тази връзка, при влизане в профила си, оператора трябва да кликне на надписа „Основни данни“, да потвърди данните, които са нанесени там и после да направи същото на надписите „Договори“ и „Обекти“. При това операторите следва да проверят дали техните биологични обекти (площи, животни и пчелни семейства) са пълно и точно отразени в регистъра и ако открият непълноти или неточности да поискат незабавно от своето контролиращо лице да ги отстрани.

Кампания Акциз 2019

Опис на фактурите за закупен газьол
XLSX файл, 44,0 KB, качен на 22.08.2019

xlsx document