Върни се горе

Кампания Акциз 2019

Опис на фактурите за закупен газьол
XLSX файл, 44,0 KB, качен на 22.08.2019

xlsx document

Актуално

Заповед №РД 11-552/09.12.2019 г. на Директора на ОД "Земеделие" - Бургас за откриване на процедура за провеждане на общ търг с тайно наддаване за продажба на земи по чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ
на имоти находящи се в гр.Българово, общ.Бургас; с.Тръстиково, общ.Камено и с.Вълчин, общ.Сунгурларе
PDF файл, 2,1 MB, качен на 11.12.2019

pdf document

Заповед № ПО-05-130/06.12.2019 г. на Директора на Областна дирекция "Земеделие" Разград за класираните на първо и второ място кандидати от проведен на 22.10.2019 г. търг за продажба по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ на имоти-частна държавна собственост,
незаети със сгради и съоръжения, бивша собственост на заличени организации по § 12 и § 29 от ПЗР на ЗСПЗЗ, негодни за земеделско ползване и неподлежащи на възстановяване по ЗСПЗЗ в област Разград
DOC файл, 110,5 KB, качен на 09.12.2019

doc document