Върни се горе

Географски обхват на специализираните слоеве от СИЗП за Физически блокове (ФБл), Площи, допустими за подпомагане (ПДП) и Постоянно затревени площи (ПЗП)

Директни плащания - кампания 2021

Актуално

Заповед № РД-04-180/20.10.2021 г. на Директора на ОД „Земеделие“ гр. Сливен за откриване на търг с тайно наддаване за продажба по реда на чл. 27, ал. 9, във връзка с ал. 8 от ЗСПЗЗ,


за поземлен имот - частна държавна собственост, незает със сгради и съоръжения, бивша собственост на заличени организации по §12 от ПЗР на ЗСПЗЗ и по §29 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ, който е годен за земеделско ползване и неподлежащ на възстановяване по ЗСПЗЗ в землището на с. Трапоклово, общ. Сливен, обл. Сливен
PDF файл, 338,4 KB, качен на 25.10.2021 pdf document

Заповед № РД-04-395 от 19.10.2021 г. за класиране на кандидатите, участвали в търг с тайно наддаване за придобиване право на собственост на поземлени имоти в обхвата на §12а от ПЗР на ЗСПЗЗ


по реда на чл.27, ал.9 от ЗСПЗЗ на територията на с. Кошничари, общ. Търговище, открит със Заповед № РД-04-70/ 11.03.2021 г.
DOCX файл, 72,7 KB, качен на 22.10.2021 docx document

Заповед № РД-04-394 от 19.10.2021 г. за класиране на кандидатите, участвали в първи търг с тайно наддаване за придобиване право на собственост на поземлени имоти в обхвата на §12а от ПЗР на ЗСПЗЗ


по реда на чл.27, ал.9 във връзка с ал.8, изр. второ от ЗСПЗЗ на територията на с. Гърчиново, общ. Опака, обл. Търговище, открит със Заповед № РД-04-69/ 11.03.2021 г.
DOCX файл, 72,2 KB, качен на 22.10.2021 docx document

Заповед №РД 04-163/15.10.2021г. за определяне на класираните на първо и второ място кандидати в проведената първа процедура на търг с тайно наддаване за продажба на земи по § 12а от ПЗР на ЗСПЗЗ


по реда на чл.27, ал.9 във връзка с ал.8, изр.второ, предл. първо от ЗСПЗЗ на 05.04.2021 г. за поземлен имот с идентификатор 80460.187.26, частна държавна собственост с площ 18,104 дка, с начин на трайно ползване: стопански двор – самозалесила се земя, находящ се в землището на с. Червена вода, община Русе, област Русе
DOCX файл, 55,3 KB, качен на 15.10.2021 docx document

Заповед №РД 04-162/15.10.2021г. за определяне на класираните на първо и второ място кандидати в проведеният общ търг с тайно наддаване за продажба на земи по § 12а от ПЗР на ЗСПЗЗ


по реда на чл.27, ал.9 във връзка с ал.8, изр.второ, предл. второ от ЗСПЗЗ на 05.04.2021 г. за поземлен имот с идентификатор 38529.3.5, частна държавна собственост с площ 12,432 дка, находящ се в землището на село Копривец, община Бяла, област Русе и за поземлен имот с идентификатор 65348.68.34, частна държавна собственост с площ 1,064 дка, находящ се в землището на село Сандрово, община Русе, област Русе
DOCX файл, 57,9 KB, качен на 15.10.2021 docx document

Заповед №РД 04-161/15.10.2021г. за откриване на първа процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба по реда на чл.27, ал.8, изречение второ, предложение първо от ЗСПЗЗ,


за придобиване право на собственост върху имот УПИ VI кв.176 с площ 34960.40 кв.м. – частна държавна собственост, незает със сгради и съоръжения, негоден за земеделско ползване, неподлежащ на възстановяване, бивша собственост на организация по § 12а от ПЗР на ЗСПЗЗ, намиращ се в стопански двор в регулацията на гр. Ветово, община Ветово, област Русе
DOCX файл, 60,1 KB, качен на 15.10.2021 docx document

Уведомление за стартиране на производство по издаване на общ административен акт - Заповед за изменение и допълнение на Заповед № РД-43/04.02.2021 г. на изпълнителния директор на ИАРА


и проект на Заповед за изменение и допълнение на Заповед № РД-43/04.02.2021 г. на изпълнителния директор на ИАРА
ZIP файл, 168,9 KB, качен на 14.10.2021 zip document

Във връзка с осигуряване на функционалността на Електронния регистър на производители, преработватели и търговци на земеделски продукти и храни, произведени по биологичен начин уведомяваме всички оператори, да очакват мейл от регистъра, след което да потвърждават или непотвърждават данните си. Регистърът ще генерира автоматично мейл до оператора, за да влезе и потвърди информацията в профила си. Обръщаме внимание, че срока за потвърждаване е 10 дни от въвеждането на пълната информация в профилите на операторите (основни данни, договор,сертификат,обекти). Стартирал е процес по зареждане на данните, който се осъществява поетапно.

В тази връзка, при влизане в профила си, оператора трябва да кликне на надписа „Основни данни“, да потвърди данните, които са нанесени там и после да направи същото на надписите „Договори“ и „Обекти“. При това операторите следва да проверят дали техните биологични обекти (площи, животни и пчелни семейства) са пълно и точно отразени в регистъра и ако открият непълноти или неточности да поискат незабавно от своето контролиращо лице да ги отстрани.

Covid-19

Информация за земеделските производители


Последна актуализация на 20.08.2020 г.
PDF файл, 620,1 KB, качен на 20.08.2020 pdf document

Кампания Акциз 2019

Опис на фактурите за закупен газьол


XLSX файл, 44,0 KB, качен на 22.08.2019 xlsx document