Върни се горе

Кампания Акциз 2019

Опис на фактурите за закупен газьол
XLSX файл, 44,0 KB, качен на 22.08.2019

xlsx document

С цел осигуряване на функционалност на Електронния регистър на производители, преработватели и търговци на земеделски продукти и храни, произведени по биологичен начин, както и на лицата, които осъществяват контрол за съответствие на биологичното производство уведомяваме всички оператори, че от днес 11 февруари 2020 г. до 14 февруари 2020 г. следва да получите електронно писмо, че Вашият профил в регистъра е създаден. В тази връзка препоръчваме на операторите да периодично да проверяват в Електронния регистър дали техният профил е създаден и завършен. Съгласно чл. 16а, ал. 3 от Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз, в срок до 10 дни от създаването на профила операторът потвърждава информацията вписана в регистъра. При това операторите следва да проверят дали техните биологични обекти (площи, животни и пчелни семейства) са пълно и точно отразени в регистъра и ако открият непълноти или неточности да поискат незабавно от своето контролиращо лице да ги отстрани. Навременното потвърждаване на създадените в Електронния регистър профили от операторите е условие за прилагането на мярка 11 от Програмата за развитие на селските райони.

Актуално

Заповед № РД-20-04-70/06.02.2020 г. на Директора на Областна дирекция "Земеделие" - гр.Варна за класиране на първо и второ място кандидати от проведения на 18.12.2019 г. търг с тайно наддаване за придобиване право на собственост
по реда на чл.27, ал.9 от ЗСПЗЗ във връзка с чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ, изр.второ и чл.106, ал.1 от ППЗСПЗЗ за земеделски земи по §12а от ПЗР на ЗСПЗЗ
PDF файл, 612,7 KB, качен на 06.02.2020

pdf document