Върни се горе

Директни плащания - кампания 2020

Актуално

Заповед № РД09-424/28.05.2020 г. на министъра на земеделието, храните и горите за изменение и допълнение на Заповед № РД09-69/01.02.2019 г. на министъра на земеделието, храните и горите
за въвеждане на забрана за извършване на риболов в рибностопански обекти по чл. 3, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за рибарството и аквакултурите

PDF файл, 5,5 MB, качен на 28.05.2020

pdf document

Заповед РД-04-59/13.05.2020 г. за определяне на класираните на първо и второ място кандидати в проведения общ търг с тайно наддаване за продажба на земи по § 12а от ПЗР на ЗСПЗЗ
по реда на чл.27, ал.9 във връзка с ал.8, изр.второ, предл. второ от ЗСПЗЗ на 25.03.2020 г. за имот 65348.68.30 в землище Сандрово, община Русе
DOCX файл, 55,1 KB, качен на 28.05.2020

docx document

Заповед №РД-04-76/20.05.2020 г. на директора на ОД "Земеделие" - Кърджали за откриване на процедура за провеждане на общ търг с тайно наддаване за придобиване на право на собственост
по реда на чл. 27, ал. 8 от ЗСПЗЗ за имоти, частна държавна собственост, незаети със сгради и съоръжения
PDF файл, 1002,5 KB, качен на 26.05.2020

pdf document

Във връзка с осигуряване на функционалността на Електронния регистър на производители, преработватели и търговци на земеделски продукти и храни, произведени по биологичен начин уведомяваме всички оператори, да очакват мейл от регистъра, след което да потвърждават или непотвърждават данните си. Регистърът ще генерира автоматично мейл до оператора, за да влезе и потвърди информацията в профила си. Обръщаме внимание, че срока за потвърждаване е 10 дни от въвеждането на пълната информация в профилите на операторите (основни данни, договор,сертификат,обекти). Стартирал е процес по зареждане на данните, който се осъществява поетапно.

В тази връзка, при влизане в профила си, оператора трябва да кликне на надписа „Основни данни“, да потвърди данните, които са нанесени там и после да направи същото на надписите „Договори“ и „Обекти“. При това операторите следва да проверят дали техните биологични обекти (площи, животни и пчелни семейства) са пълно и точно отразени в регистъра и ако открият непълноти или неточности да поискат незабавно от своето контролиращо лице да ги отстрани.

Кампания Акциз 2019

Опис на фактурите за закупен газьол
XLSX файл, 44,0 KB, качен на 22.08.2019

xlsx document