Върни се горе

Директни плащания - кампания 2023

Въпроси и отговори за Кампания 2023


PDF файл, 1,0 MB, качен на 30.03.2023 pdf document

Географски обхват на специализираните слоеве от СИЗП за Физически блокове (ФБл), Площи, допустими за подпомагане (ПДП) и Постоянно затревени площи (ПЗП)

Актуално

Заповед № РД-04-116/ 24.11.2023 г. на Директора на ОД „Земеделие“ – Хасково за откриване на процедура за провеждането на първи търг с тайно наддаване по реда на чл. 27, ал. 8, изр. второ от ЗСПЗЗ,


на който право на участие имат само собственици на имоти в границите на Стопанския двор, съседни на имота, обект на търга, за придобиване право на собственост на недвижими имоти - частна държавна собственост, незаети със сгради и съоръжения, бивша собственост на заличени организации по §12 от ПЗР на ЗСПЗЗ, негодни за земеделско ползване и неподлежащи на възстановяване по ЗСПЗЗ
PDF файл, 817,0 KB, качен на 27.11.2023 pdf document

Заповед № РД-04-117/ 24.11.2023 г. на Директора на ОД „Земеделие“ – Хасково за откриване на процедура за провеждането на общ търг с тайно наддаване, в който могат да участват всички заинтересовани лица,


за придобиване право на собственост по реда на чл. 27, ал. 8 от ЗСПЗЗ на поземлени имоти – частна държавна собственост, незаети със сгради и съоръжения, бивша собственост на заличени организации по §12 от ПЗР на ЗСПЗЗ, негодни за земеделско ползване и неподлежащи на възстановяване по ЗСПЗЗ
PDF файл, 364,5 KB, качен на 27.11.2023 pdf document

Заповед РД 09-1176/15.11.2023 г. за обявяване на неблагоприятни климатични събития за периода август-октомври 2023 г. във връзка с прилагане на схема за Държавна помощ за компенсиране на щетите по земеделските култури,


причинени от неблагоприятни климатични събития, които могат да бъдат приравнени на природно бедствие с номер SA.104672 (2022/N)
PDF файл, 137,0 KB, качен на 16.11.2023 pdf document

Заповед №РД-04-280/14.11.2023г. на Директора на ОД „Земеделие“ – гр. Плевен за откриване на процедура за провеждане на общ търг с тайно наддаване за придобиване на собственост по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ на поземлени имоти


частна държавна собственост, находящи се в землището на гр. Тръстеник, общ. Долна Митрополия, обл. Плевен, с. Бъркач и с. Крушовица, общ. Долни Дъбник, обл. Плевен
PDF файл, 392,1 KB, качен на 16.11.2023 pdf document

Заповед №РД-04-281/14.11.2023г. на Директора на ОД „Земеделие“ – гр. Плевен за откриване на процедура за провеждане на общ търг с тайно наддаване за придобиване на собственост по реда на чл.27, ал.9, от ЗСПЗЗ на поземлени имоти


частна държавна собственост, находящи се в землището на с. Малчика, общ. Левски, обл. Плевен и в землището на с. Въбел, общ. Никопол, обл. Плевен
PDF файл, 388,8 KB, качен на 16.11.2023 pdf document

Заповед № РД-04-334/15.11.2023 г. за определяне на класираните на първо и второ място кандидати от проведената тръжна процедура с тайно наддаване по реда на чл. 27, ал. 9 във връзка с ал. 8, изр. второ, предл. второ от ЗСПЗЗ


обявена със Заповед № РД-04-82/13.03.2023 г. на Директора на ОД “Земеделие” – Русе за продажба на земи – частна държавна собственост, представляващи земеделски земи по § 12а от ПЗР на ЗСПЗЗ находящи се в с. Обретеник, община Борово, с. Мечка и с. Тръстеник, община Иваново, област Русе
DOCX файл, 66,6 KB, качен на 16.11.2023 docx document

Във връзка с осигуряване на функционалността на Електронния регистър на производители, преработватели и търговци на земеделски продукти и храни, произведени по биологичен начин уведомяваме всички оператори, да очакват мейл от регистъра, след което да потвърждават или непотвърждават данните си. Регистърът ще генерира автоматично мейл до оператора, за да влезе и потвърди информацията в профила си. Обръщаме внимание, че срока за потвърждаване е 10 дни от въвеждането на пълната информация в профилите на операторите (основни данни, договор,сертификат,обекти). Стартирал е процес по зареждане на данните, който се осъществява поетапно.

В тази връзка, при влизане в профила си, оператора трябва да кликне на надписа „Основни данни“, да потвърди данните, които са нанесени там и после да направи същото на надписите „Договори“ и „Обекти“. При това операторите следва да проверят дали техните биологични обекти (площи, животни и пчелни семейства) са пълно и точно отразени в регистъра и ако открият непълноти или неточности да поискат незабавно от своето контролиращо лице да ги отстрани.

Covid-19

Информация за земеделските производители


Последна актуализация на 20.08.2020 г.
PDF файл, 620,1 KB, качен на 20.08.2020 pdf document