Върни се горе

Програма на мисията


PDF файл, 383,7 KB, качен на 29.11.2023 pdf document

Директни плащания - кампания 2023

Въпроси и отговори за Кампания 2023


PDF файл, 1,0 MB, качен на 30.03.2023 pdf document

Географски обхват на специализираните слоеве от СИЗП за Физически блокове (ФБл), Площи, допустими за подпомагане (ПДП) и Постоянно затревени площи (ПЗП)

Актуално

Заповед № ПО-03-22-4/01.12.2023 г. на Директора на ОДЗ Ямбол, за откриване на процедура за провеждане на Общ търг тайно с наддаване за придобиване на собственост върху незастроени имоти,


частна държавна собственост, по реда на чл. 27, ал. 8 от ЗСПЗЗ /с. Поляна, поземлени имоти с идентификатори: 57409.54.3 и 57409.54.5, общ. Стралджа/
DOCX файл, 75,8 KB, качен на 06.12.2023 docx document

Заповед № РД09-1230/01.12.2023 г. за определяне на бюджети за прием през 2024 г. по интервенции „Инвестиции в лозаро-винарския сектор“ и „Инвестиции в екологични съоръжения“ от Наредба № 14 от 11.09.2023 г. за условията и реда за предоставяне


на финансова помощ по интервенциите в лозаро-винарския сектор, включени в Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023 – 2027 година
PDF файл, 85,2 KB, качен на 04.12.2023 pdf document

Заповед № РД-04-118/ 30.11.2023 г. на Директора на ОД „Земеделие“ – Хасково с която се прекратява тръжната процедура, открита със заповед № РД-04-63/ 06.06.2023 год. на Директора на ОД „Земеделие“ – Хасково, за провеждане на общ търг с тайно наддаване


в който могат да участват всички заинтересовани лица, за придобиване право на собственост по реда на чл. 27, ал. 8 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи на недвижими имоти - частна държавна собственост, незаети със сгради и съоръжения, бивша собственост на заличени организации по § 12 от ПЗР на ЗСПЗЗ, негодни за земеделско ползване и неподлежащи на възстановяване по ЗСПЗЗ
PDF файл, 328,8 KB, качен на 04.12.2023 pdf document

Заповед РД04-503/28.11.2023 г. за откриване на процедура за провеждане на търг с тайно наддаване по реда на чл.27, ал.9 от ЗСПЗЗ, във връзка с ал.8, изречение второ , в който могат да участват само собственици на имоти в границите на стопанския двор,


съседни на имота, обект на търга, за придобиване право на собственост на основание §12а от ПЗР на ЗСПЗЗ на поземлен имот, частна държавна собственост, находящ се извън урбанизираната територия в землището на с. Чернолик, община Дулово
PDF файл, 723,2 KB, качен на 29.11.2023 pdf document

Във връзка с осигуряване на функционалността на Електронния регистър на производители, преработватели и търговци на земеделски продукти и храни, произведени по биологичен начин уведомяваме всички оператори, да очакват мейл от регистъра, след което да потвърждават или непотвърждават данните си. Регистърът ще генерира автоматично мейл до оператора, за да влезе и потвърди информацията в профила си. Обръщаме внимание, че срока за потвърждаване е 10 дни от въвеждането на пълната информация в профилите на операторите (основни данни, договор,сертификат,обекти). Стартирал е процес по зареждане на данните, който се осъществява поетапно.

В тази връзка, при влизане в профила си, оператора трябва да кликне на надписа „Основни данни“, да потвърди данните, които са нанесени там и после да направи същото на надписите „Договори“ и „Обекти“. При това операторите следва да проверят дали техните биологични обекти (площи, животни и пчелни семейства) са пълно и точно отразени в регистъра и ако открият непълноти или неточности да поискат незабавно от своето контролиращо лице да ги отстрани.

Covid-19

Информация за земеделските производители


Последна актуализация на 20.08.2020 г.
PDF файл, 620,1 KB, качен на 20.08.2020 pdf document