Върни се горе

Презентации от информационна кампания по Директни плащания 2024г., реализирана в периода 13-22 май 2024 г.

Директни плащания


PPTX файл, 7,2 MB, качен на 29.05.2024 pptx document

Развитие на селските райони


PPTX файл, 12,2 MB, качен на 29.05.2024 pptx document

Растениевъдство


PPTX файл, 5,5 MB, качен на 29.05.2024 pptx document

Изпълнение на проекти по рехабилитация на обекти на „Напоителни системи“ ЕАД по подмярка 4.3 „Подкрепа за инвестиции в инфраструктура, свързана с развитието, модернизирането или адаптирането на селското и горското стопанство“ от ПРСР 2014-2020 г.

Напоителен канал "Алеко Потока"


DOCX файл, 224,6 KB, качен на 15.03.2024 docx document

Напоителен канал "Виница"


DOCX файл, 750,3 KB, качен на 15.03.2024 docx document

Магистрален канал в клон "Средна Тунджа"


DOCX файл, 473,8 KB, качен на 15.03.2024 docx document

Конкурс за избор на графичен символ (лого) и слоган на Националната програма за предотвратяване и намаляване на загубата на храни (2021–2026 г.)

Географски обхват на специализираните слоеве от СИЗП за Физически блокове (ФБл), Площи, допустими за подпомагане (ПДП) и Постоянно затревени площи (ПЗП)

Актуално

Заповед № РД09-693/20.06.2024 г. на министъра на земеделието и храните за изменение на Заповед № РД09-801/25.07.2023 г. за определяне на бюджет по подмярка 2.1.2 „Консултантски услуги за малки земеделски стопанства” по мярка 2 „Консултантски услуги


услуги по управление на стопанството и услуги по заместване в стопанството“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.
PDF файл, 89,6 KB, качен на 21.06.2024 pdf document

Заповед № РД09-801/25.07.2023 г. на министъра на земеделието и храните за определяне на бюджет за периода 22.06.2023 г. - 22.06.2024 г. за изпълнение на дейностите за прилагане на подмярка 2.1.2 „Консултантски услуги за малки земеделски стопанства”


по мярка 2 „Консултантски услуги, услуги по управление на стопанството и услуги по заместване в стопанството“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.
PDF файл, 112,5 KB, качен на 21.06.2024 pdf document

Заповед № РД-04-55/19.06.2024 г. на Директора на ОД „Земеделие“ гр. Сливен за класиране на първо и второ място кандидати, от проведен търг по реда на чл. 27, ал. 8, изречение второ от ЗСПЗЗ,


за поземлен имот - частна държавна собственост, незает със сгради и съоръжения, бивша собственост на заличени организации по §12 от ПЗР на ЗСПЗЗ и по §29 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ, който е негоден за земеделско ползване и неподлежащ на възстановяване по ЗСПЗЗ в землището на с. Любенова махала, общ. Нова Загора, обл. Сливен
DOCX файл, 71,0 KB, качен на 21.06.2024 docx document

Заповед №РД-04-243/17.06.2024 г. на Директора на Областна дирекция "Земеделие" гр. Бургас за откриване на процедура за провеждане на общ търг с тайно наддаване по реда на чл. 27, ал.8 от ЗСПЗЗ във връзка с чл. 56з, ал.1 и 3 от ППЗСПЗЗ, на който могат


да участват всички заинтересовани лица за имоти в стопански дворове в с. Скала, общ. Сунгурларе и с. Тополица, общ. Айтос. Крайният срок за подаване на документи за участие в търга е 19.07.2024 г. /включително/
PDF файл, 2,5 MB, качен на 20.06.2024 pdf document

Заповед № РД-04-245/18.06.2024 г. на Директора на ОД ”Земеделие” – Бургас за откриване на процедура за провеждане на търг по реда на чл. 27, ал. 9 във връзка с ал. 8 изречение второ от ЗСПЗЗ на ПИ с идентификатор 43623.35.106 по КККР на с. Ливада


общ. Камено, обл. Бургас и ПИ с идентификатор 35033.412.85 по КККР на гр. Каблешково, общ. Поморие, обл. Бургас .
Крайния срок за подаване на документи за участие в търга е 19.07.2024 г. включ. – до 17.30 часа

DOCX файл, 78,4 KB, качен на 20.06.2024 docx document

Във връзка с осигуряване на функционалността на Електронния регистър на производители, преработватели и търговци на земеделски продукти и храни, произведени по биологичен начин уведомяваме всички оператори, да очакват мейл от регистъра, след което да потвърждават или непотвърждават данните си. Регистърът ще генерира автоматично мейл до оператора, за да влезе и потвърди информацията в профила си. Обръщаме внимание, че срока за потвърждаване е 10 дни от въвеждането на пълната информация в профилите на операторите (основни данни, договор,сертификат,обекти). Стартирал е процес по зареждане на данните, който се осъществява поетапно.

В тази връзка, при влизане в профила си, оператора трябва да кликне на надписа „Основни данни“, да потвърди данните, които са нанесени там и после да направи същото на надписите „Договори“ и „Обекти“. При това операторите следва да проверят дали техните биологични обекти (площи, животни и пчелни семейства) са пълно и точно отразени в регистъра и ако открият непълноти или неточности да поискат незабавно от своето контролиращо лице да ги отстрани.

Covid-19

Информация за земеделските производители


Последна актуализация на 20.08.2020 г.
PDF файл, 620,1 KB, качен на 20.08.2020 pdf document