Върни се горе

Програма на мисията


PDF файл, 383,7 KB, качен на 29.11.2023 pdf document

Директни плащания - кампания 2023

Въпроси и отговори за Кампания 2023


PDF файл, 1,0 MB, качен на 30.03.2023 pdf document

Географски обхват на специализираните слоеве от СИЗП за Физически блокове (ФБл), Площи, допустими за подпомагане (ПДП) и Постоянно затревени площи (ПЗП)

Актуално

Заповед РД04-503/28.11.2023 г. за откриване на процедура за провеждане на търг с тайно наддаване по реда на чл.27, ал.9 от ЗСПЗЗ, във връзка с ал.8, изречение второ , в който могат да участват само собственици на имоти в границите на стопанския двор,


съседни на имота, обект на търга, за придобиване право на собственост на основание §12а от ПЗР на ЗСПЗЗ на поземлен имот, частна държавна собственост, находящ се извън урбанизираната територия в землището на с. Чернолик, община Дулово
PDF файл, 723,2 KB, качен на 29.11.2023 pdf document

Заповед № РД-04-208/23.11.2023 на Директора на ОД „Земеделие“ – гр. Сливен за откриване на търг с тайно наддаване за продажба по реда на чл. 27, ал. 9 във връзка с ал. 8 от ЗСПЗЗ, за поземлен имот - частна държавна собственост


незает със сгради и съоръжения, бивша собственост на заличени организации по §12 от ПЗР на ЗСПЗЗ и по §29 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ, който е годен за земеделско ползване и неподлежащ на възстановяване по ЗСПЗЗ в землището на с. Кипилово, общ. Котел, обл. Сливен
DOCX файл, 62,2 KB, качен на 28.11.2023 docx document

Заповед № РД-04-209/23.11.2023 г. на Директора на ОД „Земеделие“ гр. Сливен Сливен за откриване на търг с тайно наддаване за продажба по реда на чл. 27, ал. 8, изречение второ от ЗСПЗЗ, за поземлен имот - частна държавна собственост


незает със сгради и съоръжения, бивша собственост на заличени организации по §12 от ПЗР на ЗСПЗЗ и по §29 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ, който е негоден за земеделско ползване и неподлежащ на възстановяване по ЗСПЗЗ в землището на с.Любенова махала , общ. Нова Загора, обл. Сливен
DOCX файл, 63,9 KB, качен на 28.11.2023 docx document

Заповед № РД-04-206/23.11.2023 г. на Директора на ОД „Земеделие“ гр. Сливен за откриване на търг с тайно наддаване за продажба по реда на чл. 27, ал. 8 от ЗСПЗЗ, за поземлен имот - частна държавна собственост, незает със сгради и съоръжения


бивша собственост на заличени организации по §12 от ПЗР на ЗСПЗЗ и по §29 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ, който е негоден за земеделско ползване и неподлежащ на възстановяване по ЗСПЗЗ в землището на гр. Нова Загора, общ. Нова Загора, обл. Сл
DOCX файл, 63,7 KB, качен на 28.11.2023 docx document

Заповед № РД-04-207/23.11.2023 на Директора на ОД „Земеделие“ – гр. Сливен за откриване на търг с тайно наддаване за продажба по реда на чл. 27, ал. 8 от ЗСПЗЗ, за поземлен имот - частна държавна собственост, незает със сгради и съоръжения


бивша собственост на заличени организации по §12 от ПЗР на ЗСПЗЗ и по §29 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ, който е негоден за земеделско ползване и неподлежащ на възстановяване по ЗСПЗЗ в землището на с. Бинкос, общ. Сливен, обл. Сливен
DOCX файл, 63,8 KB, качен на 28.11.2023 docx document

Заповед № РД-04-116/ 24.11.2023 г. на Директора на ОД „Земеделие“ – Хасково за откриване на процедура за провеждането на първи търг с тайно наддаване по реда на чл. 27, ал. 8, изр. второ от ЗСПЗЗ,


на който право на участие имат само собственици на имоти в границите на Стопанския двор, съседни на имота, обект на търга, за придобиване право на собственост на недвижими имоти - частна държавна собственост, незаети със сгради и съоръжения, бивша собственост на заличени организации по §12 от ПЗР на ЗСПЗЗ, негодни за земеделско ползване и неподлежащи на възстановяване по ЗСПЗЗ
PDF файл, 817,0 KB, качен на 27.11.2023 pdf document

Заповед № РД-04-117/ 24.11.2023 г. на Директора на ОД „Земеделие“ – Хасково за откриване на процедура за провеждането на общ търг с тайно наддаване, в който могат да участват всички заинтересовани лица,


за придобиване право на собственост по реда на чл. 27, ал. 8 от ЗСПЗЗ на поземлени имоти – частна държавна собственост, незаети със сгради и съоръжения, бивша собственост на заличени организации по §12 от ПЗР на ЗСПЗЗ, негодни за земеделско ползване и неподлежащи на възстановяване по ЗСПЗЗ
PDF файл, 364,5 KB, качен на 27.11.2023 pdf document

Във връзка с осигуряване на функционалността на Електронния регистър на производители, преработватели и търговци на земеделски продукти и храни, произведени по биологичен начин уведомяваме всички оператори, да очакват мейл от регистъра, след което да потвърждават или непотвърждават данните си. Регистърът ще генерира автоматично мейл до оператора, за да влезе и потвърди информацията в профила си. Обръщаме внимание, че срока за потвърждаване е 10 дни от въвеждането на пълната информация в профилите на операторите (основни данни, договор,сертификат,обекти). Стартирал е процес по зареждане на данните, който се осъществява поетапно.

В тази връзка, при влизане в профила си, оператора трябва да кликне на надписа „Основни данни“, да потвърди данните, които са нанесени там и после да направи същото на надписите „Договори“ и „Обекти“. При това операторите следва да проверят дали техните биологични обекти (площи, животни и пчелни семейства) са пълно и точно отразени в регистъра и ако открият непълноти или неточности да поискат незабавно от своето контролиращо лице да ги отстрани.

Covid-19

Информация за земеделските производители


Последна актуализация на 20.08.2020 г.
PDF файл, 620,1 KB, качен на 20.08.2020 pdf document