Върни се горе

Директни плащания - кампания 2020

Covid-19

Информация за земеделските производители
Последна актуализация на 20.08.2020 г.
PDF файл, 620,1 KB, качен на 20.08.2020

pdf document

Актуално

Заповед № РД-04-10/14.01.2021 г. за класиране на кандидатите от проведен търг с тайно наддаване по реда на чл.27, ал.9 от ЗСПЗЗ, за продажба на имоти частна държавна собственост
(незаети със сгради и съоръжения, бивша собственост на заличени организации по §12 и § 29 от ПЗР на ЗСПЗЗ), годни за земеделско ползване и неподлежащи на възстановяване по ЗСПЗЗ находящи се в землището на гр. Алфатар, община Алфатар, област Силистра
PDF файл, 270,0 KB, качен на 15.01.2021

pdf document

Заповед № РД-04-03/13.01.2021 г. за класиране на кандидатите от проведен търг с тайно наддаване по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ, за продажба на имоти частна държавна собственост
(незаети със сгради и съоръжения, бивша собственост на заличени организации по §12 и § 29 от ПЗР на ЗСПЗЗ), негодни за земеделско ползване и неподлежащи на възстановяване по ЗСПЗЗ находящи се в землищата на с. Босна, общ. Силистра и на с. Проф. Иширково, община Силистра, област Силистра
PDF файл, 261,2 KB, качен на 15.01.2021

pdf document

Заповед № РД -04-222/22.12.2020 г. за определяне на класираните на първо и второ място кандидати в проведения общ търг с тайно наддаване за продажба на земи
по § 12а от ПЗР на ЗСПЗЗ по реда на чл.27, ал.9 във връзка с ал.8, изр.второ, предл. второ от ЗСПЗЗ на 22.06.2020 г., за имот с идентификатор 65348.68.43, находящ се в с. Сандрово и имот с идентификатор 66158.69.30, находящ се в с. Семерджиево, община Русе, област Русе
DOCX файл, 55,8 KB, качен на 14.01.2021

docx document

Във връзка с осигуряване на функционалността на Електронния регистър на производители, преработватели и търговци на земеделски продукти и храни, произведени по биологичен начин уведомяваме всички оператори, да очакват мейл от регистъра, след което да потвърждават или непотвърждават данните си. Регистърът ще генерира автоматично мейл до оператора, за да влезе и потвърди информацията в профила си. Обръщаме внимание, че срока за потвърждаване е 10 дни от въвеждането на пълната информация в профилите на операторите (основни данни, договор,сертификат,обекти). Стартирал е процес по зареждане на данните, който се осъществява поетапно.

В тази връзка, при влизане в профила си, оператора трябва да кликне на надписа „Основни данни“, да потвърди данните, които са нанесени там и после да направи същото на надписите „Договори“ и „Обекти“. При това операторите следва да проверят дали техните биологични обекти (площи, животни и пчелни семейства) са пълно и точно отразени в регистъра и ако открият непълноти или неточности да поискат незабавно от своето контролиращо лице да ги отстрани.

Кампания Акциз 2019

Опис на фактурите за закупен газьол
XLSX файл, 44,0 KB, качен на 22.08.2019

xlsx document