Върни се горе

Директни плащания - кампания 2020

Covid-19

Информация за земеделските производители
Последна актуализация на 20.08.2020 г.
PDF файл, 620,1 KB, качен на 20.08.2020

pdf document

Актуално

Заповед №РД-04-167/ 02.09.2020 г. на Директора на ОД“З“ Бургас за откриване процедура за провеждане на общ търг с тайно наддаване по реда на чл.27, ал.9 от ЗСПЗЗ
за придобиване право на собственост върху имоти частна държавна собственост, представляващи земеделски земи по §12а от ПЗР на ЗСПЗЗ, находящи се в стопански двор в землището на - с. Братово, общ. Бургас, с. Деветинци, общ. Карнобат, с. Съединение, общ. Сунгурларе.

DOCX файл, 98,8 KB, качен на 08.09.2020

docx document

Заповед № РД-12-01-290-2/01.09.2020 год.
PDF файл, 154,2 KB, качен на 03.09.2020

pdf document

Заповед №РД-04-164/ 27.08.2020 г. на Директора на ОДЗ Бургас за класиране на участниците в проведен общ търг с тайно наддаване за продажба на имоти, частна държавна собственост, по реда на чл.27, ал.9,
във връзка с ал.8 от ЗСПЗЗ, находящи се в Стопански двор в землището на гр. БЪЛГАРОВО, общ. БУРГАС - ПИ 07332.45.261 и ПИ 07332.45.261 по КККР и Стопански двор в землището на с. СТРАЦИН, общ. ПОМОРИЕ - ПИ 69746.18.6 по КККР
DOC файл, 90,5 KB, качен на 01.09.2020

doc document

Заповед №РД-04-134 от 28.08.2020 г. на директора на ОД „Земеделие“ – Кърджали на основание чл. 3, ал. 4 от Устройствения правилник на Областна дирекция "Земеделие", във връзка с чл. 56м, ал. 5 от ППЗСПЗЗ,
заповед №РД-46-237/22.05.2019 г. на Министъра на земеделието, храните и горите и писмо №66-4150/24.08.2020 г. на Министъра на земеделието, храните и горите
PDF файл, 873,9 KB, качен на 31.08.2020

pdf document

Във връзка с осигуряване на функционалността на Електронния регистър на производители, преработватели и търговци на земеделски продукти и храни, произведени по биологичен начин уведомяваме всички оператори, да очакват мейл от регистъра, след което да потвърждават или непотвърждават данните си. Регистърът ще генерира автоматично мейл до оператора, за да влезе и потвърди информацията в профила си. Обръщаме внимание, че срока за потвърждаване е 10 дни от въвеждането на пълната информация в профилите на операторите (основни данни, договор,сертификат,обекти). Стартирал е процес по зареждане на данните, който се осъществява поетапно.

В тази връзка, при влизане в профила си, оператора трябва да кликне на надписа „Основни данни“, да потвърди данните, които са нанесени там и после да направи същото на надписите „Договори“ и „Обекти“. При това операторите следва да проверят дали техните биологични обекти (площи, животни и пчелни семейства) са пълно и точно отразени в регистъра и ако открият непълноти или неточности да поискат незабавно от своето контролиращо лице да ги отстрани.

Кампания Акциз 2019

Опис на фактурите за закупен газьол
XLSX файл, 44,0 KB, качен на 22.08.2019

xlsx document