Върни се горе

Кампания Акциз 2019

Опис на фактурите за закупен газьол
XLSX файл, 44,0 KB, качен на 22.08.2019

xlsx document

Актуално

Заповед № РД 11-164/27.09.2019 г. на директора на Областна дирекция "Земеделие" - Бургас за прекратяване на търг с тайно наддаване за продажба на земи по чл.27, ал.8,
изречение второ от ЗСПЗЗ представляващи земи по §12 от ПЗР на ЗСПЗЗ, негодни за земеделско ползване и неподлежащи на възстановяване по ЗСПЗЗ- имот № 135025 и имот № 135006 по КВС на землище с.Тръстиково, общ.Камено
DOC файл, 111,0 KB, качен на 30.09.2019

doc document

Заповед № РД 11-165/27.09.2019 г. на директора на Областна дирекция "Земеделие" - Бургас за класираните на първо и второ място кандидати от проведен търг с тайно наддаване за продажба на земи по чл.27, ал.8,
изречение второ от ЗСПЗЗ представляващи земи по §12 от ПЗР на ЗСПЗЗ, негодни за земеделско ползване и неподлежащи на възстановяване по ЗСПЗЗ- имот № 135023 с площ 2,632 дка по КВС на землище с.Тръстиково, общ.Камено
DOC файл, 77,5 KB, качен на 30.09.2019

doc document

Заповед № РД-12-01-94-2/24.09.2019 г. на директора на ОДЗ- Пловдив за класираните на първо и второ място кандидати от проведен на 03.06.2019 г. търг по реда на чл.27, ал.9
във връзка с ал.8, изречение второ от ЗСПЗЗ на земеделски земи по § 12а от ПЗР на ЗСПЗЗ
PDF файл, 277,0 KB, качен на 25.09.2019

pdf document