Върни се горе

График за провеждане на информационни срещи със земеделските производители в страната за кампания 2024

Изпълнение на проекти по рехабилитация на обекти на „Напоителни системи“ ЕАД по подмярка 4.3 „Подкрепа за инвестиции в инфраструктура, свързана с развитието, модернизирането или адаптирането на селското и горското стопанство“ от ПРСР 2014-2020 г.

Напоителен канал "Алеко Потока"


DOCX файл, 224,6 KB, качен на 15.03.2024 docx document

Напоителен канал "Виница"


DOCX файл, 750,3 KB, качен на 15.03.2024 docx document

Магистрален канал в клон "Средна Тунджа"


DOCX файл, 473,8 KB, качен на 15.03.2024 docx document

Конкурс за избор на графичен символ (лого) и слоган на Националната програма за предотвратяване и намаляване на загубата на храни (2021–2026 г.)

Географски обхват на специализираните слоеве от СИЗП за Физически блокове (ФБл), Площи, допустими за подпомагане (ПДП) и Постоянно затревени площи (ПЗП)

Актуално

Заповед №РД-04-102/26.03.2024 г. за определяне на класираните на първо и второ място кандидати от проведената тръжна процедура с тайно наддаване по реда на чл. 27, ал. 8, изр. второ, предл. второ от ЗСПЗЗ, обявена със Заповед № РД-04-357/21.12.2023 г.


на Директора на Областна дирекция “Земеделиe” – гр. Русе за продажба на имот – частна държавна собственост, представляващ свободен, негоден за земеделско ползване и неподлежащ на възстановяване, находящ се в бивш стопански двор на организации по § 12 от ПЗР на ЗСПЗЗ и § 29 от ПРЗ на ЗИД на ЗСПЗЗ
PDF файл, 324,0 KB, качен на 15.04.2024 pdf document

Заповед №РД-04-105/26.03.2024 г. за определяне на класираните на първо и второ място кандидати от проведената тръжна процедура с тайно наддаване по реда на чл. 27, ал. 9 във връзка с ал. 8, изр. второ, предл. второ от ЗСПЗЗ


обявена със Заповед № РД-04-355/21.12.2023 г. на Директора на ОД “Земеделиe” – Русе за продажба на земи – частна държавна собственост, представляващи земеделски земи по § 12а от ПЗР на ЗСПЗЗ
PDF файл, 319,7 KB, качен на 15.04.2024 pdf document

Заповед №РД-04-103/26.03.2024 г. за определяне на класираните на първо и второ място кандидати от проведената тръжна процедура с тайно наддаване по реда на чл. 27, ал. 9 във връзка с ал. 8, изр. второ, предл. второ от ЗСПЗЗ


обявена със Заповед № РД-04-356/21.12.2023 г. на Директора на Областна дирекция “Земеделиe” – гр. Русе за продажба на земи – частна държавна собственост, представляващи земеделски земи по § 12а от ПЗР на ЗСПЗЗ
PDF файл, 328,9 KB, качен на 15.04.2024 pdf document

Във връзка с осигуряване на функционалността на Електронния регистър на производители, преработватели и търговци на земеделски продукти и храни, произведени по биологичен начин уведомяваме всички оператори, да очакват мейл от регистъра, след което да потвърждават или непотвърждават данните си. Регистърът ще генерира автоматично мейл до оператора, за да влезе и потвърди информацията в профила си. Обръщаме внимание, че срока за потвърждаване е 10 дни от въвеждането на пълната информация в профилите на операторите (основни данни, договор,сертификат,обекти). Стартирал е процес по зареждане на данните, който се осъществява поетапно.

В тази връзка, при влизане в профила си, оператора трябва да кликне на надписа „Основни данни“, да потвърди данните, които са нанесени там и после да направи същото на надписите „Договори“ и „Обекти“. При това операторите следва да проверят дали техните биологични обекти (площи, животни и пчелни семейства) са пълно и точно отразени в регистъра и ако открият непълноти или неточности да поискат незабавно от своето контролиращо лице да ги отстрани.

Covid-19

Информация за земеделските производители


Последна актуализация на 20.08.2020 г.
PDF файл, 620,1 KB, качен на 20.08.2020 pdf document