Върни се горе

Директни плащания - кампания 2020

Covid-19

Информация за земеделските производители
Последна актуализация на 20.08.2020 г.
PDF файл, 620,1 KB, качен на 20.08.2020

pdf document

Актуално

Заповед №РД-04-98 от 11.09.2020 г. за откриване на процедура за провеждане на общ търг с тайно наддаване за продажба по реда на чл.27, ал. 9 във връзка с ал. 8 от ЗСПЗЗ, за придобиване право на собственост
върху имот частна държавна собственост, представляващ земеделски земи по §12а от ПЗР на ЗСПЗЗ, находящ се извън урбанизирана територия на с. Кошов, община Иваново
DOCX файл, 61,1 KB, качен на 18.09.2020

docx document

Заповед №РД-04-97 от 11.09.2020 г. за откриване на търг с тайно наддаване по реда на чл.27, ал. 8 от ЗСПЗЗ, за имоти ЧДС, представляващи свободни, негодни за земеделско ползване и неподлежащи на възстановяване,
находящи се в бивши стопански дворове на организации по &12 и 29 оп ПЗР на ЗСПЗЗ, за имот находящ се в землище Бръшлен, община Сливо поле.
DOCX файл, 59,8 KB, качен на 18.09.2020

docx document

Във връзка с осигуряване на функционалността на Електронния регистър на производители, преработватели и търговци на земеделски продукти и храни, произведени по биологичен начин уведомяваме всички оператори, да очакват мейл от регистъра, след което да потвърждават или непотвърждават данните си. Регистърът ще генерира автоматично мейл до оператора, за да влезе и потвърди информацията в профила си. Обръщаме внимание, че срока за потвърждаване е 10 дни от въвеждането на пълната информация в профилите на операторите (основни данни, договор,сертификат,обекти). Стартирал е процес по зареждане на данните, който се осъществява поетапно.

В тази връзка, при влизане в профила си, оператора трябва да кликне на надписа „Основни данни“, да потвърди данните, които са нанесени там и после да направи същото на надписите „Договори“ и „Обекти“. При това операторите следва да проверят дали техните биологични обекти (площи, животни и пчелни семейства) са пълно и точно отразени в регистъра и ако открият непълноти или неточности да поискат незабавно от своето контролиращо лице да ги отстрани.

Кампания Акциз 2019

Опис на фактурите за закупен газьол
XLSX файл, 44,0 KB, качен на 22.08.2019

xlsx document