Върни се горе

Презентации от информационна кампания по Директни плащания 2024г., реализирана в периода 13-22 май 2024 г.

Директни плащания


PPTX файл, 7,2 MB, качен на 29.05.2024 pptx document

Развитие на селските райони


PPTX файл, 12,2 MB, качен на 29.05.2024 pptx document

Растениевъдство


PPTX файл, 5,5 MB, качен на 29.05.2024 pptx document

Изпълнение на проекти по рехабилитация на обекти на „Напоителни системи“ ЕАД по подмярка 4.3 „Подкрепа за инвестиции в инфраструктура, свързана с развитието, модернизирането или адаптирането на селското и горското стопанство“ от ПРСР 2014-2020 г.

Напоителен канал "Алеко Потока"


DOCX файл, 224,6 KB, качен на 15.03.2024 docx document

Напоителен канал "Виница"


DOCX файл, 750,3 KB, качен на 15.03.2024 docx document

Магистрален канал в клон "Средна Тунджа"


DOCX файл, 473,8 KB, качен на 15.03.2024 docx document

Конкурс за избор на графичен символ (лого) и слоган на Националната програма за предотвратяване и намаляване на загубата на храни (2021–2026 г.)

Географски обхват на специализираните слоеве от СИЗП за Физически блокове (ФБл), Площи, допустими за подпомагане (ПДП) и Постоянно затревени площи (ПЗП)

Актуално

Заповед № РД-04-51/12.06.2024 г. на Директора на ОД „Земеделие“ гр. Сливен за класиране на кандидати от проведен търг с тайно наддаване за продажба по реда на чл. 27, ал. 9 във връзка с ал. 8 от ЗСПЗЗ, за поземлен имот - частна държавна собственост


незает със сгради и съоръжения, бивша собственост на заличени организации по § 12 от ПЗР на ЗСПЗЗ и по § 29 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ, който е годен за земеделско ползване и неподлежащ на възстановяване по ЗСПЗЗ в землището на с. Прохорово, общ. Нова Загора, обл. Сливен
DOCX файл, 72,3 KB, качен на 14.06.2024 docx document

Заповед № РД-04-50/12.06.2024 г. на Директора на ОД „Земеделие“ – гр. Сливен за класиране на кандидати от проведен търг с тайно наддаване за продажба по реда на чл. 27, ал. 8 от ЗСПЗЗ, за поземлен имот - частна държавна собственост, незает със сгради


и съоръжения, бивша собственост на заличени организации по § 12 от ПЗР на ЗСПЗЗ и по § 29 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ, който е негоден за земеделско ползване и неподлежащ на възстановяване по ЗСПЗЗ в землището на с. Кипилово, общ. Котел, обл. Сливен
DOCX файл, 70,6 KB, качен на 14.06.2024 docx document

Заповед № ПО – 07 - 5/11.06.2024 г. на Директора на ОД „Земеделие” – Велико Търново. Относно: Заповед за класиране на участниците от проведен на 12.04.2024 г. търг с тайно наддаване по реда на чл.27, ал.9 във връзка с ал.8 от ЗСПЗЗ


в който могат да участват всички заинтересовани лица, за продажба на имот по §12а от ПЗР на ЗСПЗЗ за землище с. Паскалевец, община Павликени
DOC файл, 78,0 KB, качен на 13.06.2024 doc document

Заповед № РД 24-04-122/12.06.2024 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие”– гр. Варна за определяне на класираните на първо и второ място кандидати, на основание чл. 56м, ал. 4 от ППЗСПЗЗ от проведен първи търг по реда на чл. 27, ал. 8


изр. второ от ЗСПЗЗ, за имоти частна държавна собственост /незаети със сгради и съоръжения, бивша собственост на заличените организации по §12 и §29 от ПЗР на ЗСПЗЗ/, негодни за земеделско ползване и неподлежащи на възстановяване по ЗСПЗЗ, находящи се в Стопански дворове на територията на с.Белоградец, община Ветрино, гр.Девня, община Девня и с.Николаевка, община Суворово, област Варна.
PDF файл, 1,0 MB, качен на 13.06.2024 pdf document

Заповед № ПО – 07 - 5/11.06.2024 г. на Директора на ОД „Земеделие” – Велико Търново за класиране на участниците от проведен на 12.04.2024 г. търг с тайно наддаване по реда на чл.27, ал.9 във връзка с ал.8 от ЗСПЗЗ,


в който могат да участват всички заинтересовани лица, за продажба на имот по §12а от ПЗР на ЗСПЗЗ за землище с. Паскалевец, община Павликени.
DOC файл, 78,0 KB, качен на 12.06.2024 doc document

Във връзка с осигуряване на функционалността на Електронния регистър на производители, преработватели и търговци на земеделски продукти и храни, произведени по биологичен начин уведомяваме всички оператори, да очакват мейл от регистъра, след което да потвърждават или непотвърждават данните си. Регистърът ще генерира автоматично мейл до оператора, за да влезе и потвърди информацията в профила си. Обръщаме внимание, че срока за потвърждаване е 10 дни от въвеждането на пълната информация в профилите на операторите (основни данни, договор,сертификат,обекти). Стартирал е процес по зареждане на данните, който се осъществява поетапно.

В тази връзка, при влизане в профила си, оператора трябва да кликне на надписа „Основни данни“, да потвърди данните, които са нанесени там и после да направи същото на надписите „Договори“ и „Обекти“. При това операторите следва да проверят дали техните биологични обекти (площи, животни и пчелни семейства) са пълно и точно отразени в регистъра и ако открият непълноти или неточности да поискат незабавно от своето контролиращо лице да ги отстрани.

Covid-19

Информация за земеделските производители


Последна актуализация на 20.08.2020 г.
PDF файл, 620,1 KB, качен на 20.08.2020 pdf document