23.01.2022

 

Връщане
 1. targ_01.2022
  .zip файл (838.46 KB)
  Публикувано на 07.01.2022г.- Заповед № ПО-05-96 oт 06.01.2022 г. - На основание чл.47ж, ал.1, чл.103 и чл.104 от ППЗСПЗЗ, във връзка с чл.37и, ал.14 от ЗСПЗЗ, заповед № РД 46-101/ 24.02.2021 год. и заповед № РД 46-122/ 22.03.2021 год. на Министъра на земеделието, за откриване процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на свободни пасища, мери и ливади от държавния поземлен фонд /ДПФ/ в област Хасково, за стопанската 2021/2022 год., за срок от една стопанска година, по реда и при условията на чл.37и, ал.14 от ЗСПЗЗ., списък на имотите и необходимите документи за ЮЛ и ФЛ.
  1/7/2022 10:36:40 AM
  Тагове Важно
  Сваляне
 2. protokol ot 20.12.2021-vazr
  .docx файл (61.76 KB)
  Публикувано на 21.12.2021г. - П Р О Т О К О Л № 5-В от 20.12.2021 год. от заседание на тръжна комисия, определена със заповед № РД-07-65/ 03.12.2021 год. на Директора на Областна дирекция „Земеделие” - Хасково.
  12/21/2021 11:34:24 AM
  Тагове Важно
  Сваляне
 3. zapoved_rd_09-1194_proekt_na_sloy_pdp_2021-vuzrajeniq-za_sait_tpJwvYW
  .pdf файл (217.96 KB)
  Заповед №РД 09-1194 от 15.12.2021 г. на министъра на земеделието за одобряване проекти на специализирани слоеве „Физически блокове“ и „Площи, допустими за подпомагане” за кампания 2021 г.
  12/16/2021 6:58:52 PM
  Тагове Важно
  Сваляне
 4. Pismo_ZS
  .docx файл (63.29 KB)
  У В Е Д О М Л Е Н И Е - във връзка със стартиране на новите модулни разширения към Интегрираната информационна система на БАБХ – ВетИС, земеделските стопани, отглеждащи животни, могат да се информират и да се запознаят с документите издадени от БАБХ. За тази цел за запознаване с условията, реда и начина, по който всеки стопанин може да получи достъп до ИИС на БАБХ – ВетИС може да използвате:
  11/29/2021 5:34:02 PM
  Тагове Важно
  Сваляне
 5. Instruktsia_dostap_stopani
  .pdf файл (532.95 KB)
  Инструкция за предоставяне на достъп до ИИС на БАБХ, за лицата по чл. 137, ал.1 и ал.12 от закона за ветеринарномедицинската дейност.
  11/29/2021 5:32:24 PM
  Тагове Важно
  Сваляне
 6. _Ръководство_Стопанин
  .pdf файл (2.28 MB)
  РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА С "Интегрираната информационна система на БАБХ – ВетИС" НА СТОПАНИН НА ЖИВОТНОВЪДЕН ОБЕКТ.
  11/29/2021 5:30:07 PM
  Тагове Важно
  Сваляне
 7. СЪОБЩЕНИЕ_Nar3_2022
  .docx файл (15.03 KB)
  На вниманието на всички земеделски стопани, във връзка с регистрация и пререгистрация по Наредба 3/1990г.
  9/30/2021 11:41:23 AM
  Тагове Важно
  Сваляне
 8. Grafik_ТП2021
  .zip файл (21.94 KB)
  Индикативен график за извършване на специализирани теренни проверки на Физически блокове в землищата на област Хасково през 2021г.
  9/19/2021 9:18:54 AM
  Тагове Важно актуално
  Сваляне
 9. FB-TP2021_16092021
  .xlsx файл (64.08 KB)
  Списък с ФБ определени за теренни проверки на територията на област ХАСКОВО за 2021г.
  9/19/2021 8:57:45 AM
  Тагове Важно актуално
  Сваляне
 10. obiava_4_OSZ_Ivajlovgrad
  .docx файл (58.21 KB)
  О Б Я В А - Общинска служба по земеделие гр. Ивайловград уведомява всички заинтересувани лица - земеделски стопани, подали декларации по чл.69 от ППЗСПЗЗ и заявления по чл.70, ал.1 от ППЗСПЗЗ с желание за участие в споразумения за създаване на масиви за ползване на земеделските земи, че пристъпва към процедура по изготвяне на проекти за служебно разпределение на масиви за ползване, уредена в чл. 72в, ал. 3 от ППЗСПЗЗ, за следните землища:
  9/13/2021 9:38:55 AM
  Тагове Важно
  Сваляне
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. »