Върни се горе

Резултати от обществено обсъждане

Справка за проведената обществена консултация на проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти
в учебните заведения – Схема „Училищен плод“ и Схема „Училищно мляко“, приета с Постановление № 251 на Министерския съвет от 2016 г. (дата на откриване: 12.03.2020 г.; дата на приключване: 13.04.2020 г.)
DOCX файл, 81,0 KB, качен на 30.04.2020

docx document

Справка за постъпили предложения и становища от обществените консултации по проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2015 г. за прилагане на мярка 11 „Биологично земеделие“
от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., (дата на откриване: 26.03.2020 г.; дата на приключване: 09.04.2020 г.)
DOCX файл, 97,7 KB, качен на 21.04.2020

docx document

Справка за постъпили предложения и становища от обществените консултации по проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2015 г. за прилагане на мярка 11 „Биологично земеделие“
от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., (дата на откриване: 17.01.2020 г.; дата на приключване: 17.02.2020 г.)
DOCX файл, 105,4 KB, качен на 21.04.2020

docx document

Съобщение за непостъпили предложения и становища от обществените консултации по проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 от 2016 г.
за условията и реда за изпълнение и контрол на промоционални програми за земеделски и хранителни продукти
DOCX файл, 25,9 KB, качен на 16.04.2020

docx document

Справка за отразяване на постъпилите предложения от обществената консултация на проекта на Постановление на Министерския съвет за приемане на Наредба за условията и реда за разходване на средствата
за обезщетяване на собствениците на животни в случаите по чл. 47, ал. 1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност
DOCX файл, 60,4 KB, качен на 08.04.2020

docx document

Справка за отразяване на постъпилите предложения от обществената консултация по проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 2018 г. за прилагане на правилата на биологично производство,
етикетиране и контрол, и за издаване на разрешение за контролна дейност за спазване на правилата на биологичното производство, както и за последващ официален надзор върху контролиращите лица
DOCX файл, 106,0 KB, качен на 27.03.2020

docx document