Върни се горе

Резултати от обществено обсъждане

Съобщение за непостъпили предложения и становища от обществените консултации по проекта на Постановление на Министерския съвет за изменение на Постановление № 343 на Министерския съвет от 2011 г.
за определяне размера на частта от продажната цена на дървесината и недървесните горски продукти по чл. 179, ал. 1 от Закона за горите
DOCX файл, 24,1 KB, качен на 21.02.2020

docx document

Справка от проведената обществена консултация на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2018 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ
по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019 – 2023 г.
DOCX файл, 90,2 KB, качен на 09.01.2020

docx document