Върни се горе

Резултати от обществено обсъждане

Съобщение за непостъпили предложения и становища от обществената консултация по проекта на Постановление на Министерския съвет за изменение на Постановление № 215 на Министерския съвет от 2018 г. за условията и реда


за отпускане на временни безлихвени заеми от централния бюджет по бюджетите на общините за финансиране на разходи за междинни и окончателни плащания по одобрени проекти по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. и тяхното възстановяване
DOCX файл, 23,3 KB, качен на 30.11.2022 docx document

Съобщение за непостъпили предложения и становища от обществената консултация по проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 от 2013 г. за условията и реда за сортоизпитване, признаване, вписване и отписване


на сортовете растения във и от Официалната сортова листа на Република България
(дата на откриване: 26.08.2022 г.; дата на приключване: 26.09.2022 г.)
DOCX файл, 23,6 KB, качен на 12.10.2022 docx document

Справка за отразяване на постъпилите предложения и становища от проведената обществена консултация по проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2018 г.


за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019 – 2023 г.
DOCX файл, 49,0 KB, качен на 07.09.2022 docx document

Справка за отразяване на постъпилите предложения и становища от проведената обществена консултация по проекта на Наредба за допълнение на Наредба № 1 от 2022 г.


за условията и реда за предоставяне на извънредна финансова помощ на земеделските стопани от определени сектори.
DOCX файл, 50,3 KB, качен на 10.08.2022 docx document