Върни се горе

Резултати от обществено обсъждане

Справка за постъпили предложения и становища от обществената консултация по проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2018 г. за условията и реда за изплащане, намаляване или отказ за изплащане


или за оттегляне на изплатената финансова помощ за мерките и подмерките по чл. 9б, т. 2 от Закона за подпомагане на земеделските производители
DOCX файл, 32,8 KB, качен на 29.04.2022 docx document

Справка за отразяване на постъпилите предложения и становища от проведената обществена консултация по проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2015 г. за прилагане на мярка 11


„Биологично земеделие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. (дата на откриване: 01.03.2022 г.; дата на приключване: 31.03.2022 г.)
DOCX файл, 41,5 KB, качен на 20.04.2022 docx document

Справка за отразяване на постъпилите предложения и становища от проведената обществена консултация по проекта на Наредба за изменение и допълнение Наредба № 7 от 2015 г.


за прилагане на мярка 10 „Агроекология и климат“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. (дата на откриване: 22.02.2022 г.; дата на приключване: 24.03.2022 г.).
DOCX файл, 43,5 KB, качен на 15.04.2022 docx document

Справка за отразяване на постъпилите предложения и становища от проведената обществена консултация по проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 2015 г. за прилагане на мярка 12


„Плащания по Натура 2000 и Рамковата директива за водите“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. (дата на откриване: 18.02.2022 г.; дата на приключване: 21.03.2022 г.)
DOCX файл, 45,7 KB, качен на 04.04.2022 docx document

Съобщение за непостъпили предложения и становища от проведената обществена консултация по проекта на Наредба за изменение на Наредба № 4 от 2017 г. за прилагане на мярка 14


„Хуманно отношение към животните“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
DOCX файл, 25,3 KB, качен на 23.03.2022 docx document