Върни се горе

20-то издание на процедурния наръчник на Комисията по кодекс алиментариис, на английски и руски език.

Процедурният наръчник на CAC е предназначен да подпомогне страните-членове на Кодекс за ефективно участие в работата на смесената FAO/WHO Програма за стандарти в храните. Определя процедурните правила за изработването на Кодекс стандарти. Комисията може да изработи процедурите за създаване на световни стандарти и стандарти за даден регион или група страни, и когато е необходимо да изменя тези процедури. Комисията полага всички усилия да постигне съгласие по приемането или промяната на стандартите чрез постигане на консенсус. Решения за приемане или промяна на стандарти могат да бъдат взети чрез провеждането на гласуване само, ако са провалени усилията за постигане на консенсус.

Преди да се вземе решение за разработване на нов стандарт или друг текст, на ниво Комитет се подготвя и обсъжда проект на предложение, като се спазват следните етапи (Стъпки).

Стъпка 1
Изпълнителният Комитет извършва преглед на проекта на предложение и се прави сравнение с критериите и приоритетите, създадени от Комисията.

Стъпки 2, 3 и 4
Изготвен е проект на текст (Стъпка 2) и разпространен до страните членки и всички заинтересовани страни за коментари (Стъпка 3). На ниво Комитет се извършва преглед на проекта и коментарите (Стъпка 4) и, ако е необходимо, се подготвя нов проект.

Стъпка 5
Комисията прави преглед на постигнатия напредък и постига съгласие, че проектът следва да бъде финализиран. След този етап, проектът се одобрява и от съответните Комитети по Общи въпроси, така че да бъде в съответствие с общите Кодекс стандарти.    
* Понякога се счита, че текстът е готов за окончателно приемане на този етап – често наричан Стъпка 5/8.

Стъпки 6 и 7
Одобреният проект се изпраща отново до правителствата и заинтересованите страни за коментари и финализирани от съответния Комитет. Проектът е представен на Комисията за приемане.

Стъпка 8
След последния кръг от коментари Комисията приема проекта като официален кодекс текст. Секретариатът на Кодекс публикува стандарта, указанието/ръководството или друг текст.