Върни се горе

Какво е кодекс?

Кодекс алиментариус е съвкупност от международно признати стандарти за храни и свързани текстове (кодове на добри практики, ръководства и други видове препоръки). Целта на тези стандарти и свързани текстове е защита здравето на потребителите и осигуряване на честни практики при търговията с храни.

Терминът „Codex Alimentarius” от латински означава „Закон/код за храните”.

Някои от тези текстове са много общи, а някои твърде специфични. Една част от тях се занимават с подробни изисквания, свързани с храна или група от храни. Друга част от текстовете се занимават с действието и управлението на производствените процеси или работата на регулаторните системи за безопасност на храните и защита на потребителите.

Кодекс алиментариус включва стандарти за всички храни, обработени, полуобработени или суровини, предназначени за потребителя. Кодекс алиментариус обхваща разпоредби по отношение на хигиена на храните, добавки в храните, остатъци от пестициди и ветеринарномедицински продукти, замърсители, етикетиране, методи за анализ и взимане на проби, инспекция при внос и износ, и сертификация. Международните Кодекс стандарти, ръководства и кодове на добри практики допринасят за безопасността, качеството и справедливостта при международната търговия с храни.

Стандартите на Кодекс и свързаните текстове не са заместител или алтернатива на националното законодателство. Макар, че са препоръки за доброволно прилагане от членовете на кодекс, в много случаи Кодекс стандартите служат като база за националното законодателство.

Всички Кодекс стандарти, ръководства, кодове на добри практики и консултативни текстове могат да бъдат намерени на интернет сайта на Кодекс Алиментариус.

Стратегически план

През следващата година Кодекс ще празнува 50 години от създаването си и е в процес на изготвяне на своя нов Стратегически План 2014 г.-2019 г., който представя визията и целите на Комисията по кодекс алиментариус (CAC). Подсилва високия приоритет, който ФАО и СЗО са поставили върху безопасността и качеството на храните и гарантира, че Комисията ще изпълни отговорностите, дадени й от ФАО и СЗО. Планът дава информация за това как Комисията по Кодекс алиментариус възнамерява да изпълни мандата си и да отговори на нуждите и очакванията на своите членове през периода 2014 г. – 2019 г. В новия Стратегически план са залегнали следните стратегически цели:

Стратегическа цел 1: Създаване на международни стандарти за храни, които отразяват текущи и спешни въпроси, свързани с храните.

Стратегическа цел 2: Да се осигури прилагането на принципите за анализ на риска при изработването на Кодекс стандарти. 

Стратегическа цел 3: Да се улесни ефективното участие на всички Кодекс членове.

Стратегическа цел 4: Да се прилагат ефективни и ефикасни системи за управление и практики.

Национална контактна точка

Дейностите по Кодекс алиментариус на национално ниво се осъществяват със сътрудничеството на Национална контактна точка, определена за всяка страна, член на Кодекс, която е връзката между Секретариата на Кодекс и страните членки на Кодекс. В Република България функциите на Национална контактна точка по Кодекс  алиментариус се изпълняват от дирекция „Политики по агрохранителната верига” към Министерство на земеделието и храните.

banner_en.jpg