Върни се горе

Текстовете на Кодекс алиментариус се изготвят и осъвременяват от Комисията по Кодекс алиментариус (Codex Alimentarius Commission - CAC), създадена през 1963 г. от Организацията по прехрана и земеделие към ООН (ФАО) и Световната здравна организация (СЗО). 

Комисията има за основна цел защита здравето на потребителите и осигуряване на справедливи практики в областта на търговията с храни. Понастоящем CAC се състои от 188 членове (187 страни членки на Кодекс и една организация - Европейски съюз) и 240 Кодекс наблюдатели. Република България е член на Комисията по Кодекс алиментариус от 1969 г.

Членовете на Кодекс покриват 99% от населението на света. Все повече и повече развиващи се страни активно участват в процесите на кодекс. Активното членство в Кодекс помага на страните да се съревновават/конкурират в усложнените световни пазари и да подобрят безопасността на храните за собственото си население.

Съвместно от Генералните директори на ФАО и СЗО е назначен Секретариат на Комисията по Кодекс алиментариус, който се подпомага от малък екип от професионалисти и технически служители. Секретариатът се намира в централата на ФАО в Рим.

Комисията по Кодекс алиментариус по принцип провежда една редовна сесия всяка година в седалището на ФАО или СЗО. Допълнителни сесии се провеждат когато Генералните директори на ФАО и СЗО преценят, че е необходимо.

През този период са се запазили целите на Кодекс, а имено предоставяне на страните ефективен начин за защита здравето на потребителите и гарантиране на честни практики при търговията с храни.

Последната Сесия на Комисията по Кодекс алиментариус се проведе през м. юли 2012 г. в Рим. Председател на CAC е г-н Sanjay Dave (Индия). Комисията има и трима заместник-председатели – д-р Samuel Godefroy (Канада), г-жа Awilo Ochieng Pernet (Швейцария) и професор Samuel Sefa-Dedeh (Гана).

Най-важни резултати от 35-та Сесия на CAC:

  • Приети са над 20 нови стандарта
  • Създаден е процес за осъществяване на напредък при обсъждането на максимално допустими нива

(MRLs) за говежди соматотрофин (rBST) понастоящем задържан на Стъпка 8.

MRL за рекомбинантен говежди соматотропин (rBST) е задържан на Стъпка 8 от 1995 г. По време на Сесията са изказани различни становища. Тези, които са ПРОТИВ приемането, са цитирали здравето на животните, хумнното отношение към животните и възможната антимикробна устойчивост в резултат от използването на rBST. САЩ и другите, които са били ЗА приемането, са отбелязали, че тези въпроси са извън мандата на Кодекс, че научните данни са достатъчни и че не остават никакви проблеми, свързани с безопасността на храните.

CAC постига споразумение да продължи да задържа проекта на MRLs за bST на Стъпка 8, като се изчака повторна оценка на JECFA и препоръки на CCRVDF.

Преустановена е работа по стандарт за преработено сирене.
CAC преустановява работа по стандарт за преработено сирене, което е обсъждано още през 2010 и 2011 г.

Кодекс лого
Председателят на CAC предлага разрабоването на лого на Кодекс с цел да се подобри визуализацията на кодекс и да се спомогне за промотиране използването на кодекс стандарти.

Приети са максимално допустими нива (MRLs) за рактопамин
След дългогодишна работа и трудности за постигане на консенсус, 35-та сесия на CAC приема максимално допустими граници (MRLs) за рактопамин при тъкани от говеда и свине – мускул, черен дроб, бъбрек и мазнини. Резултатите при проведенето гласуване са 69 гласа за/67 гласа против.

Европейският съюз (ЕС) е силно против приемаето на MRLs за рактопамин при свине и говеда, тъй като има опасения относно оценката на безопасност. Европейският орган по безопасност на храните (EFSA) на ЕС стига до заключението, че няма достатъчно данни, на база на които да се прави предложение за MRLs за рактопамин и възможните рискове за човешкото здраве не са напълно изключени. Тъй като рактопамин се използава само за целите на насърчаване на растежа, ЕС не би могъл да подкрепи международен стандарт, който е приет, или по-лошо, насърчава използването на рактопамин. По тази причина по време на Сесията ЕС записва силното си противопоставяне на приемането на MRLs за рактопамин.

Приемането на MRLs за рактопамин породи последващи коментари и действия на ниво ЕС и постави въпросителни относно ролята на Кодекс. Кодекс трябва да следва подхода за взимане на решения на база консенсус, като един от неговите основни принципи.

Изготвен беше Проект на заключения на Съвета на ЕС относно приетия от 35-тата Сесия на САС стандарт за рактопамин, които заключения бяха обсъдени през м. октомври 2012 г. на Съвет на министрите по земеделие и рибарство. Съветът остро осъди приемането на международен стандарт за максимално допустими граници за съдържание на рактопамин в говеждо и свинско месо, чрез гласуване с обикновено мнозинство и само два гласа разлика при гласуването. Съветът подчертава факта, че използването на ветеринарни препарати като растежни стимулатори и вноса на месо от животни третирани с тези субстанции е строго забранено в ЕС. Политиката на ЕС относно рактопамина се основава на трайната научна необоснованост на безопасността на продуктите, получени от животни, третирани с тази субстанция, както и опасенията свързани със здравеопазването на животните. Съветът потвърждава решението си да поддържа съществуващото законодателство на ЕС за бета-агонистите, което забранява използването и вноса на месо от животни третирани с ратежни стимулатори, като рактопамина. Европейската комисия е призована да приложи ефективни мерки по отношение на трети страни, където рактопаминът е разрешен, а също и по отношение на Службата по храни и ветеринарни въпроси (FVO), която да извършва одит на контролните мерки в страните изнасящи за ЕС. Страните членки на ЕС се насърчават да продължават да развиват и валидират аналитични методи за установяване на присъствието на рактопамин в месото.

Следващата 36-та Сесия на CAC ще се проведе през м. юли 2013 г. в Рим.