Върни се горе

Основни FAO/WHO експертни комитети

Смесен FAO/WHO Експертен Комитет по Добавки в Храните (JECFA) е създаден през 1955 г. за разглеждане на химични, токсикологични и други аспекти на замърсители и остатъци от ветеринарни лекарства в храни, предназначени за човешка консумация. JECFA е международен експертен научен комитет, ръководен съвместно от FAO и WHO. JECFA служи като независим научен комитет, който извършва оценка на риска и предоставя съвети на FAO, WHO и членовете на двете организации. CCFA, CCCF и CCRVDF определят добавките в храни, замърсители и ветеринарни лекарства, които трябва приоритетно да бъдат оценени, и ги отнасят към JECFA за оценка преди включването им в Кодекс стандарти.

Смесени FAO/WHO Срещи по Остатъци от Пестициди (JMPR) започват работа през 1963 г. в резултат на решение, че Комисията по Кодекс алиментариус трябва да препоръча максимално допустими нива на остатъци (MRLs) за пестициди и замърсители в определени хранителни продукти, за да се гарантира безопасността на храните, съдържащи остатъци. JMPR предоставят независими научни съвети на CAC и нейния специален Комитет по остатъци от пестициди (CCPR). CCPR определя субстанциите, за които приоритетно се изисква да бъдат оценени. След оценката на JMPR, CCPR провежда дискусии по препоръчаните MRLs и в случай, че те са приемливи, ги изпраща на CAC за приемане като Кодекс MRLs

Смесена FAO/WHO Експертна Среща по Микробиологична Оценка на Риска (JEMRA) започва работа през 2000 г. с цел предоставяне на съвети на CAC по микробиологичните аспекти на безопасността на храните. JEMRA предоставя независими научни съвети на CAC и нейните специализирани комитети. JEMRA работи най-тясно с Комитета на Кодекс по хигиена на храните.

Координационен Комитет за Европа

Мандат:

  • Определя проблемите и нуждите на региона, свързани със стандартите за храни и контрола на храни;
  • Насърчава контактите за взаимен обмен на информация по регулярни инициативи и проблеми, произтичащи от контрола на храните и стимулира укрепването на инфраструктурата в областта на контрола на храните.
  • Препоръчва на Комисията разработването на световни стандарти за продукти от интерес за региона, включително продукти, за които комитетът счита, че имат международен пазарен потенциал в бъдеще.
  • Разработва регионални стандарти за хранителни продукти, които се движат изключително в рамките на търговията в региона;
  • Обръща вниманието на Комисията към всички аспекти от работата на Комисията, която е от особено значение за региона.
  • Поощрява координирането на работата по всички регионални хранителни стандарти, извършвана от международни правителствени и неправителствени организации в рамките на региона;
  • Упражнява обща координираща роля за региона и други подобни функции, които могат да бъдат възложени от Комисията;
  • Насърчава приемането на стандарти на кодекс и максимални нива за остатъци.

Членове на CCEURO: Албания, Армения, Австрия, Азербайджан, Беларус, Белгия, Босна и Херцеговина, България, Хърватска, Кипър, Република Чехия, Дания, Естония, Финландия, Франция, Грузия, Германия, Гърция, Унгария, Испания, Исландия, Ирландия, Израел, Италия, Казахстан, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Молдова, Черна гора, Нидерландия, Норвегия, Обединено кралство, Полша, Португалия, Република Македония, Румъния, Руска федерация, Сърбия, Словакия, Словения, Таджикистан, Туркменистан, Турция, Швеция, Швейцария, Украйна, Узбекистан.

Координатор

По време на 32-ра Сесия на CCEURO през 2009 г. Полша е избрана за координатор за региона на Европа. Процедурите за назначаване на координатор са посочени в Правило IV от Процедурните Правила на Комисията на Кодекс алиментариус. Според правило IV.1. Комисията може да назначи координатор от членовете на Комисията за някои от географските райони изброени в Правило III.1 или за всяка група държави, конкретно изброени от Комисията.

На 34-тата Сесия на Комисията по Кодекс алиментариус (юли 2011 г.) Полша за втори път е назначена за Координатор на Комитета за Европа. Според член III.4 (б), Координаторите могат да имат само два последователни мандата.

28-ма Сесия на CCEURO

През м. септември 2012 г. в Грузия се проведе 28-ма Сесия на Регионалния Координационен Комитет за Европа (CCEURO).

По време на Сесията е приет регионален стандарт за гъбите „пачи крак” с предложението на ЕС за добавянето на още един вид.

Обсъден е проект на регионален стандарт за айран. По време на 33-та Сесия на Комисията на Кодекс алиментариус се постига споразумение за насърчаване на съответните координационни Комитети (за Европа и Близкия Изток) да обсъдят изготвянето на регионален стандарт за айран. Комитетът CCEURO решава да започне нова работа по разработването на Регионален стандарт за aйран, като за целта е създадена електронна работна група, ръководена от Турция, която да изработи проекта на стандарт. През м. май 2012 г. по инициатива на Турция се провежда и физическа работна група по проекта на стандарт.

След продължителен дебат между Турция и Германия по време на 28-та Сесия на CCEURO проектът на регионален стандарт за айран не беше приет, поради липсата на консенсус. Комитетът CCEURO постига съгласие дискусията да продължи допълнително в рамките на физическа работна група, която да бъде съ-председателствана от Турция и Германия. Работната група ще бъде отворена за всички заинтересовани страни.

Комитетът бе приканен да номинира Координатор за Европа. Комитетът CCEURO единодушно подкрепи предложението на Полша да номинира Холандия като новият координатор за Европа, който да бъде одобрен от 36-та сесия на Комисията по Кодекс алиментариус през 2013 година.