Върни се горе

Какво представлява Системата за бързо предупреждение за храни и фуражи RASFF

С Регламент (ЕО) № 178/2002 и Регламент (ЕС) № 16/2011 в Европейския съюз (ЕС) е създадена Система за бързо предупреждение за храни и фуражи или известна още като системата „RASFF“.

Системата е създадена от Европейската комисия и представлява мрежа от звена за контакт в държавите членки на ЕС, Европейския орган по безопасност на храните и трети държави, за бърз обмен на информация в случаите, когато храни или фуражи представляват пряк или косвен риск за здравето на хората, животните и околната среда.

Всяка държава членка при установяване на опасни продукти, разпространени на нейна територия или спрени на граничен пункт, е длъжна в рамките на 48 часа да уведоми Европейската комисия, която от своя страна разпространява информацията в срок до 24 часа от получаването им до всички членове на системата.

По система RASFF държавите членки и третите държави информират още и за мерките, които са взети или предстои да бъдат взети, за овладяване на тези рискове.

В изпълнение изискванията на горепосочените регламенти, всеки член на мрежата следва да определи само едно единно звено за контакт по системата RASFF.

Единното звено за контакт на държава членка на ЕС или трета страна осигурява добрата комуникация между своите звена за контакт и компетентните органи в рамките на тяхната компетентност от една страна, и своите звена за контакт и звеното за контакт на Комисията, от друга.

Функциите на Единното звено за контакт на Република България се изпълняват от експерти в дирекция „Политики по агрохранителната верига“ в Министерството на земеделие, храните и горите. 

Считано от 01.01.2007 г., Република България е пълноправен член на Системата за бързо предупреждение за храни и фуражи (RASFF).  

Важна година за системата за бързо предупреждение за храни и фуражи (RASFF) e 2019 г., тъй като през тази година се отбелязват 40 години от съществуването на мрежата. Системата е на следващ етап -  внедряване на концепцията за система за управление на информацията за официален контрол (IMSOC).  Работата на системата IMSOC ще се извършва в съответствие с Регламент (ЕС) № 2019/1715 на Комисията от 30 септември 2019 г. за определяне на правила за функционирането на системата за управление на информацията относно официалния контрол и нейните компоненти (т. нар. „Регламент за  IMSOC“). Работните процеси на IMSOC ще бъдат детайлизирани и оптимизирани и посредством актове за изпълнение, които Комисията предстои да приеме чрез процедура по разглеждане, в съответствие с чл. 134 от Регламент (ЕС) 2017/625.

 

RASFF портал за потребители : 

Порталът на потребителите на RASFF е достъпен за използване от потребителите от месец юни 2014 г. Порталът предоставя най-актуална информация по отношение на изтеглени партиди храни и предупреждения за общественото здраве във всички страни от ЕС. Порталът RASFF разполага с интерактивна онлайн база данни за търсене. Той дава публичен достъп до обобщена информация за публикуваните известия по RASFF, както и възможност за търсене на информация за всяко известие, издадено в миналото. Полезната информация се публикува при спазване на необходимия  баланс между проследимост, прозрачност и защита на търговската информация.  Access the RASFF Consumers' Portal

 

Схема на потока на информацията по системата RASFF

 

Shema_RASFF.png

Полезни връзки

Документи

Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2002 година за установяване на общите принципи и изисквания на законодателството в областта на храните


За създаване на Европейски орган за безопасност на храните и за определяне на процедури относно безопасността на храните
PDF файл, 608,4 KB, качен на 05.06.2007 pdf document