Върни се горе

Какво представлява системата RASFF

С Регламент (ЕО) № 178/2002 и Регламент (ЕС) № 16/2011 в България е създадена Система за бързо предупреждение за храни и фуражи или още известна като системата „RASFF“.

Системата е създадена от Европейската комисия и представлява мрежа от звена за контакт в държавите членки на ЕС, европейския орган по безопасност на храните и трети държави за бърз обмен на информация, в случаите когато храни или фуражи представляват пряк или косвен риск за здравето на човека, животните и околната среда. 

Всяка държава членка при установяване на опасни продукти разпространени на нейна територия или спрени на граничен пункт е длъжна в рамките на 48 часа да уведоми Европейската комисия, която от своя страна разпространява информацията в срок до 24 часа от получаването им до всички членове на системата.

По системата RASFF държавите членки и третите държави информират още и за мерките, които са взети или предстои да бъдат взети, за овладяване на тези рискове. 

В изпълнение изискванията на горепосочените регламенти всеки член на мрежата следва да определи само едно национално звено за контакт по системата RASFF. 

Националното звено за контакт на държава членка на ЕС или трета страна осигурява добра комуникация между своите звена за контакт и компетентните органи в рамките на тяхната компетентност, от една страна, и своите звена за контакт и звеното за контакт на Комисията, от друга.

Функциите на Националното звено за контакт на Република България се изпълняват от експерти в дирекция „Политики по агрохранителната верига“ в Министерството на земеделието и храните.  

Считано от 01.01.2007 г. Република България е пълноправен член на Системата за бързо предупреждение за храни и фуражи (RASFF). 

Схема на потока на информацията по системата RASFF

Shema_RASFF.png

Полезни връзки

Документи

Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2002 година за установяване на общите принципи и изисквания на законодателството в областта на храните
За създаване на Европейски орган за безопасност на храните и за определяне на процедури относно безопасността на храните
PDF файл, 608,4 KB, качен на 05.06.2007

pdf document