Върни се горе

Покана за участие в избор на наблюдатели с право на съвещателен глас в Комитета за наблюдение на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони  2023-2027 г.

23.02.2023 г.

Управляващият орган на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023-2027 г. (СПРЗСР) на основание чл. 3 от Механизма за избор на юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ), чиито представители да участват като наблюдатели с право на съвещателен глас в заседанията на Комитета за наблюдение на СПРЗСР 2023-2027 г., отправя покана за участие в избора на ЮЛНЦ, работещи в следните групи:

1. В срок до 10 март 2023 г. включително всяко заинтересовано юридическо лице с нестопанска цел, отговарящо на условията по чл. 2 от Механизма, подава писмено заявление за участие в избора до заместник-министъра на земеделието и необходимите придружаващи документи на следния електронен адрес: rdd@mzh.government.bg или в деловодството на Министерство на земеделието: 1040 гр. София, бул. „Христо Ботев" 55.

Заявлението може да бъде подписано от законния представител на ЮЛНЦ с квалифициран електронен подпис или със саморъчен подпис на хартиен носител. Когато заявлението се подписва на хартиен носител, върху подписа на законния представител се поставя печат на юридическото лице с нестопанска цел и се изпраща сканирано копие на документа.

2. Лицата по т. 1 не може да подадат повече от едно заявление за участие в избора.

3. Писменото заявление се представя по образец, приложение към Механизма.

4. Към заявлението се прилагат документи по чл. 2 ал. 2 от Механизма.

Подробна информация и образци на необходимите придружаващи документи може да намерите тук: