Върни се горе

Съветът се създава като постоянен консултативен орган към министъра на земеделието и храните за подпомагане на дейността му при осъществяването на държавната политика в областта на животновъдството. Дава мнения и предложения по проекти на законови и подзаконови нормативни актове и други административни актове, свързани с животновъдството. Участва в разглеждането и прави предложения за решаване на въпроси в направление животновъдство на регионално,национално и международно ниво.

Съветът се свиква по инициатива на председателя или по писмено искане на най-малко 1/3 от членовете. Всяко заседание протича при предварително одобрен от председателя дневен ред, който заедно с материалите за заседанието се изпраща на членовете на Съвета.

Заседания