Върни се горе

Обяви до 15.07.2017 г.

Обява за отваряне на ценови предложения на участниците в обществена поръчка с предмет: „Услуги за извършване на технически дейности за поддържане на КВС


/до предоставяне на поддържането на КВС на АГКК по реда на ЗКИР”, включваща позиция 1: Съдебен район Пловдив 4 (общ. Родопи, Кричим, Перущица, Стамболийски); позиция 2: Съдебен район Първомай (общ. Първомай); позиция 3: Съдебен район Карлово (община Карлово, Сопот); позиция 4: Съдебен район Разград (общ. Разград, Цар Калоян, Лозница); позиция 5: Съдебен район Котел (общ. Котел); позиция 6: Съдебен район Смолян (общ. Смолян, Баните); позиция 7: Съдебен район Чепеларе (общ. Чепеларе); позиция 8: Съдебен район Мадан (общ. Мадан, Рудозем); позиция 9: Съдебен район Костинброд (общ. Костинброд, Годеч); позиция 10: Съдебен район Самоков (общ. Самоков); позиция 11: Съдебен район Попово (общ. Попово, Опака); позиция 12: Съдебен район Велики Преслав (В. Преслав, Върбица, Смядово)
DOC файл, 115,5 KB, качен на 17.06.2014 doc document

Обява за отваряне на ценовите предложения на участниците в процедура за възлагане на обществена поръчка за услуга с предмет:


„Осигуряване на физическа денонощна въоръжена охрана на 21 броя комплексни и значими язовири – публична държавна собственост, съгл. приложение 1 към чл. 13 от Закона за водите, предоставени за управление на Министерство на земеделието и храните”
DOC файл, 92,5 KB, качен на 11.06.2014 doc document

Обява за отваряне на ценовите предложения на участниците в процедура за възлагане на обществена поръчка за услуга с предмет:


„Създаване на електронни регистри, необходими за изпълнение на функциите на дирекция „Финансово-стопански дейности”, дирекция „Търговски дружества и държавно участие” и дирекция „Хидромелиорации”, включваща 3 обособени позиции: Позиция 1: Създаване на електронен регистър на имотите, предоставени за управление на МЗХ и второстепенните разпоредители с бюджет към министъра на земеделието и храните и на хидромелиоративните съоръжения, публична държавна собственост, предоставени на МЗХ. Позиция 2: Създаване на електронен регистър на търговските дружества за Министерството на земеделието и храните. Позиция 3: Създаване на електронен регистър на търговските и гражданските договори на Министерството на земеделието и храните.
DOC файл, 94,5 KB, качен на 21.05.2014 doc document

Обява за отваряне на ценовите предложения на участниците в процедура за възлагане на обществена поръчка за услуга с предмет:


„Услуги за извършване на технически дейности за поддържане на КВС /до предоставяне на поддържането на КВС на АГКК по реда на ЗКИР”, за: Позиция 1: Съдебен район Златоград; Позиция 2: Съдебен район Сливен; Позиция 3: Съдебен район Оряхово; Позиция 4: Съдебен район Тетевен; Позиция 5: Съдебен район Кнежа; Позиция 6: Съдебен район Панагюрище;
DOC файл, 76,0 KB, качен на 22.01.2014 doc document

Обява за отваряне на ценовите предложения на участниците в процедура за възлагане на обществена поръчка за услуга с предмет:


„Услуги за извършване на технически дейности за поддържане на картата на възстановената собственост (КВС) – до предоставяне на поддържането на КВС на Агенция по геодезия, картография и кадастър по реда на Закона за кадастъра и имотния регистър” включваща 33 обособени позиции
DOC файл, 103,0 KB, качен на 25.09.2013 doc document

Обява за ценовите оферти на допуснатите участници, подали оферта за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:


„Разработване на: Позиция 1: Ръководство за кандидатстване по мярка 214 „Агроекологични плащания”; Позиция 2: Наръчник за изпълнение на проекти и подаване на заявка за второ плащане по мярка 112 „Създаване на стопанства на млади фермери” от ПРСР 2007-2013 г.”; Позиция 3: Ръководство за изпълнение на стратегии на одобрени ползватели по мярка 41 и 431; Позиция 4: Ръководство за изготвяне на необходимата документация за авансово/ междинно/ окончателно изплащане на помощта по мерки 121, 123, 311, 312 на ПРСР; Позиция 5: Ръководство / наръчник за реализацията на проекти по мярка 313; Позиция 6: Ръководство за осигуряване на финансиране за реализацията на проекти на общини по мерки 223, 226, 321, 322; Позиция 7: Изготвяне на наръчник за изпълнение на мерки 213 и 214 от ос 2 на ПРСР“
DOC файл, 72,0 KB, качен на 07.05.2013 doc document

Обява за ценовите оферти на допуснатите участници, подали оферта за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:


„Публикуване на обяви за нуждите на МЗХ в национален всекидневник’’, включваща 3 обособени позиции: Позиция 1: обяви за търгове; Позиция 2: обяви за работа; Позиция 3: други платени съобщения ще бъдат отворени и оповестени на 25.04.2013 г. в 12:00 ч., в сградата на Министерство на земеделието и храните - гр. София, бул. Христо Ботев № 55.
DOC файл, 70,5 KB, качен на 23.04.2013 doc document

Обява за отваряне на ценовите предложения на допуснатите участници в обществена поръчка с предмет:


„Услуги за извършване на технически дейности за поддържане на картата на възстановената собственост (КВС) – до предоставяне на поддържането на КВС на Агенция по геодезия, картография и кадастър по реда на Закона за кадастъра и имотния регистър”, включваща 4 обособени позиции:позиция 1: Съдебен район Малко Търново; позиция 2: Съдебен район Панагюрище; позиция 3: Съдебен район Пещера; позиция 4: Съдебен район Исперих
DOC файл, 98,0 KB, качен на 18.04.2013 doc document

Обява за отваряне на ценовите предложения на допуснатите участници в обществена поръчка с предмет:


„Текущо и основно почистване на сградата на МЗХ, находяща се в гр. София, бул. „Христо Ботев” № 55, за периода 02.05.2013 г. – 02.01.2014 г. или до сключване на договор за тази дейност, въз основа на рамково споразумение от ЦООП, в съответствие с писмо от МФ с рег. индекс 0407-57/11.02.2013 г.”
DOC файл, 94,0 KB, качен на 12.04.2013 doc document