Върни се горе

Наредби по Програмата за развитие на селските райони

Актуализирани условия за кандидатстване с проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-6.001 по подмярка 6.1 "Стартова помощ за млади земеделски стопани"


от мярка 6 "Развитие на стопанства и предприятия" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. и Утвърдени насоки по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-6.001 по подмярка 6.1 "Стартова помощ за млади земеделски стопани" от мярка 6 "Развитие на стопанства и предприятия" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.
RAR файл, 3,6 MB, качен на 29.10.2018 rar document

Насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 4.1.2. "Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства"


от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.
ZIP файл, 11,4 MB, качен на 29.10.2018 zip document

Наредба № 12 от 25.07.2016 г.


За прилагане на подмярка 7.2. "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от мярка 7 "Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 –2020 г.
PDF файл, 10,8 MB, качен на 02.08.2016 pdf document

Наредба № 10 от 10.06.2016 г.


За прилагане на подмярка 6.3 "Стартова помощ за развитието на малки стопанства" от мярка 6 "Развитие на стопанства и предприятия" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 –2020 г.
PDF файл, 14,7 MB, качен на 17.06.2016 pdf document

Наредба № 6 от 28.03.2016 г.


за прилагане на подмярка 7.6. "Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на селата" от мярка 7 "Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
PDF файл, 3,7 MB, качен на 05.04.2016 pdf document