Върни се горе

Наредби по Програмата за развитие на селските райони

Наредба № 16 от 30.07.2015 г.


За прилагане на подмярка 19.1 "Помощ за подготвителни дейности" на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
PDF файл, 3,9 MB, качен на 04.08.2015 pdf document

Наредба № 14 от 28.05.2015 г.


За прилагане на подмярка 6.1 "Стартова помощ за млади земеделски стопани" от мярка 6 "Развитие на стопанства и предприятия" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
PDF файл, 5,6 MB, качен на 02.06.2015 pdf document

Наредба № 13 от 19.05.2015 г.


За прилагане на подмярка 2.1. "Помощ за осигуряване на консултантски услуги" по мярка 2 "Консултантски услуги, услуги по управление на стопанството и услуги по заместване в стопанството" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
PDF файл, 1,3 MB, качен на 22.05.2015 pdf document

Наредба № 9 от 21.03.2015 г.


За прилагане на подмярка 4.1 "Инвестиции в земеделски стопанства" от мярка 4 "Инвестиции в материални активи" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
PDF файл, 8,6 MB, качен на 24.03.2015 pdf document

Наредба № 7 от 24.02.2015 г.


За прилагане на мярка 10 "Агроекология и климат" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
PDF файл, 4,3 MB, качен на 27.02.2015 pdf document

Наредба № 5 от 24.02.2015 г.


За прилагане на мярка 12 "Плащания по Натура 2000 и Рамковата директива за водите" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
PDF файл, 915,5 KB, качен на 27.02.2015 pdf document

Наредба № 6 от 24.02.2015 г.


За прилагане на мярка 13 "Плащания за райони с природни или други специфични ограничения" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
PDF файл, 452,5 KB, качен на 27.02.2015 pdf document