23.01.2022


25.08.2017г. С П И С Ъ К на Декларации по чл. 12 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси на служителите от Областна дирекция „Земеделие” - Ловеч 2017г. 125.00 KB
25.08.2017г. Етичен кодекс за поведение на служителите от ОД ”Земеделие” – Ловеч и общинските служби по земеделие като териториални звена 58.00 KB
25.08.2017г. Вътрешни правила за прилагане на закона за установяване на конфликт на интереси в ОД "Земеделие" гр. Ловеч 116.00 KB
25.08.2017г. ЗАКОН ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ 46.72 KB
25.08.2017г. Правилник за организацията и дейността на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси 130.85 KB
25.08.2017г. Общи положения - предотвратяване и установяване конфликт на интереси 36.00 KB
17.02.2012г. С П И С Ъ К на Декларации по чл. 12 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси на служителите от Областна дирекция „Земеделие” - Ловеч 111.50 KB
  1. «
  2. 1
  3. 2


 

АДРЕС: гр. Ловеч 5500, 

ул. "Търговска" 43 ет. 7 

тел. 068 603962 

ODZG_Lovech@mzh.government.bg 

РАБОТНО ВРЕМЕ на звеното

за административно обслужване

от 9:30ч. до 17:30ч.

тел. 068 603962

Директор

тел. 068 603962

Приемен ден на Директора на

ОД "Земеделие"-Ловеч

ЕЖЕДНЕВНО 

Главен секретар

тел. 068 603965

Главен директор ГД „Аграрно развитие"

тел. 068 603964

Директор „АПФСДЧР“

тел. 068 603963 

Контакти на експерти от Дирекция "АПФСДЧР" 

Контакти на експерти от ГД"АР

Банкови сметки ОД"Земеделие"Ловеч

 

Защита на личните  данни


Държавна помощ „Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство“


rZS  

Документи за регистрация/пререгистрация на земеделските стопани


 

Контрол и регистрация на земеделска и горска техника


 Комисия за земеделски земи - чл. 17


   

Обща селскостопанска политика 2021-2027

 

Областeн консултативeн съвет по животновъдство

 aktualno

Актуални новини от МЗХГ

platforma

Платформа за достъп до обществена информация

Национална Селска Мрежа

 

OD