28.11.202317.02.2021г. На основание чл.45, ал.6 от ППЗСПЗЗ ОД„Земеделие”-гр.Ловеч съобщава, че със Заповед №РД-04-35 от 16.02.2021 г. на Директор на ОД”Земеделие”-гр.Ловеч е одобрен плана на новообразуваните имоти на обособена част от стопански двор, застроен с овцекомплекс, поземлен имот с идентификатор 40261.121.25 по кадастралната карта и кадастралните регистри /КККР/ на с.Крушуна. 792.90 KB
28.01.2021г. На основание ППЗСПЗЗ ОД„Земеделие”-гр.Ловеч съобщава, че с протокол от 15.01.2021 г. на комисия, назначена със Заповед №РД-04-3 от 11.01.2021 г. и Заповед №РД-04-4 от 11.01.2021 г. на Директор на ОД”Земеделие”-гр.Ловеч е приет плана на новообразуваните имоти на обособена част от стопански двор в с.Крушуна 216.37 KB
Заповед № РД 46-331/02.11.2020 г. на МЗХГ, с която са утвърдени образци на заявления по чл. 106, ал. 10 и ал. 14 от ППЗСПЗЗ за участие в търг по реда на чл. 27, ал. 9 във връзка с ал. 8 от ЗСПЗЗ 182.96 KB
Приложение №1 към Заповед № РД 46-331/02.11.2020г. за кандидати – физически лица ( по чл. 106, ал. 10 от ППЗСПЗЗ ) 85.74 KB
Приложение №2 към Заповед № РД 46-331/02.11.2020г. за кандидати – еднолични търговци и юридически лица ( по чл. 106, ал. 10 от ППЗСПЗЗ ) 91.87 KB
Приложение №3 към Заповед № РД 46-331/02.11.2020г. за кандидати – физически лица ( по чл. 106, ал. 14 от ППЗСПЗЗ ). 108.12 KB
Приложение №4 към Заповед № РД 46-331/02.11.2020г. за кандидати – еднолични търговци и юридически лица ( по чл. 106, ал. 14 от ППЗСПЗЗ ) 111.60 KB
Заповед № РД 46-269/02.10.2020 г. на МЗХГ, с която са утвърдени образци на заявления по чл. 56к, ал. 1 от ППЗСПЗЗ за участие в търг по реда на чл. 27, ал. 8 от ЗСПЗЗ, съгласно Приложение № 1 за кандидати – физически лица и Приложение № 2 за кандидати – еднолични търговци и юридически лица и образци на заявления по чл. 56к, ал. 7 от ППЗСПЗЗ за участие в първи търг по реда на чл. 27, ал. 8, изр. второ от ЗСПЗЗ, съгласно Приложение № 3 за кандидати – физически лица и Приложение № 4 за кандидати – еднолични търговци и юридически лица 128.76 KB
Приложение №1 към Заповед № РД 46-269/02.10.2020г. за кандидати – физически лица ( по чл. 56к, ал. 1 от ППЗСПЗЗ ) 123.02 KB
Приложение №2 към Заповед № РД 46-269/02.10.2020г. за кандидати – еднолични търговци и юридически лица ( по чл. 56к, ал. 1 от ППЗСПЗЗ ) 131.93 KB
  1. 1
  2. 2
  3. »


 

АДРЕС: гр. Ловеч 5500,

 ул. "Търговска" 43 ет. 7

тел. 068 603962

 ODZG_Lovech@mzh.government.bg

РАБОТНО ВРЕМЕ на центъра

за административно обслужване

от 8:00ч. до 18:30ч.

тел. 068 603962 ( стационарен/платен )

Директор

тел. 068 603962

Приемен ден на Директора на

ОД "Земеделие"-Ловеч

ЕЖЕДНЕВНО

Главен секретар

тел. 068 603965

Главен директор ГД „Аграрно развитие"

тел. 068 603964

Директор „АПФСДЧР“

тел. 068 603963

Контакти на експерти от Дирекция "АПФСДЧР" 

 Контакти на експерти от ГД"АР 

Банкови сметки ОД"Земеделие"-Ловеч 

БУЛСТАТ на ОД"Земеделие"-Ловеч

175811765

Новини

Схеми и мерки


ОСП 2023-2027

Обща селскостопанска политика 2023-2027 г.


Държавна помощ „Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство“


rZS  

Документи за регистрация/пререгистрация на земеделските стопани


 

Контрол и регистрация на земеделска и горска техника


 Комисия за земеделски земи - чл. 17

 

Защита на личните  данни


   Сектори в МЗХ

Сектор Гори

Сектор Тютюн

Сектор Рибарство

Сектор Растениевъдство

Сектор Животновъдство

Биологично производство


   Статистика и анализи

СЗСИ

ИСАС

Анкета за земеделска статистика

Икономически и пазарни анализи


Областeн консултативeн съвет по животновъдство

 aktualno

Актуални новини от МЗХ

platforma

Платформа за достъп до обществена информация