29.05.202417.02.2021г. На основание чл.45, ал.6 от ППЗСПЗЗ ОД„Земеделие”-гр.Ловеч съобщава, че със Заповед №РД-04-35 от 16.02.2021 г. на Директор на ОД”Земеделие”-гр.Ловеч е одобрен плана на новообразуваните имоти на обособена част от стопански двор, застроен с овцекомплекс, поземлен имот с идентификатор 40261.121.25 по кадастралната карта и кадастралните регистри /КККР/ на с.Крушуна. 792.90 KB
28.01.2021г. На основание ППЗСПЗЗ ОД„Земеделие”-гр.Ловеч съобщава, че с протокол от 15.01.2021 г. на комисия, назначена със Заповед №РД-04-3 от 11.01.2021 г. и Заповед №РД-04-4 от 11.01.2021 г. на Директор на ОД”Земеделие”-гр.Ловеч е приет плана на новообразуваните имоти на обособена част от стопански двор в с.Крушуна 216.37 KB
Заповед № РД 46-331/02.11.2020 г. на МЗХГ, с която са утвърдени образци на заявления по чл. 106, ал. 10 и ал. 14 от ППЗСПЗЗ за участие в търг по реда на чл. 27, ал. 9 във връзка с ал. 8 от ЗСПЗЗ 182.96 KB
Приложение №1 към Заповед № РД 46-331/02.11.2020г. за кандидати – физически лица ( по чл. 106, ал. 10 от ППЗСПЗЗ ) 85.74 KB
Приложение №2 към Заповед № РД 46-331/02.11.2020г. за кандидати – еднолични търговци и юридически лица ( по чл. 106, ал. 10 от ППЗСПЗЗ ) 91.87 KB
Приложение №3 към Заповед № РД 46-331/02.11.2020г. за кандидати – физически лица ( по чл. 106, ал. 14 от ППЗСПЗЗ ). 108.12 KB
Приложение №4 към Заповед № РД 46-331/02.11.2020г. за кандидати – еднолични търговци и юридически лица ( по чл. 106, ал. 14 от ППЗСПЗЗ ) 111.60 KB
Заповед № РД 46-269/02.10.2020 г. на МЗХГ, с която са утвърдени образци на заявления по чл. 56к, ал. 1 от ППЗСПЗЗ за участие в търг по реда на чл. 27, ал. 8 от ЗСПЗЗ, съгласно Приложение № 1 за кандидати – физически лица и Приложение № 2 за кандидати – еднолични търговци и юридически лица и образци на заявления по чл. 56к, ал. 7 от ППЗСПЗЗ за участие в първи търг по реда на чл. 27, ал. 8, изр. второ от ЗСПЗЗ, съгласно Приложение № 3 за кандидати – физически лица и Приложение № 4 за кандидати – еднолични търговци и юридически лица 128.76 KB
Приложение №1 към Заповед № РД 46-269/02.10.2020г. за кандидати – физически лица ( по чл. 56к, ал. 1 от ППЗСПЗЗ ) 123.02 KB
Приложение №2 към Заповед № РД 46-269/02.10.2020г. за кандидати – еднолични търговци и юридически лица ( по чл. 56к, ал. 1 от ППЗСПЗЗ ) 131.93 KB
  1. 1
  2. 2
  3. »


 

Адрес: гр. Ловеч 5500,

 ул. "Търговска" 43 ет. 7

тел. 068 603962

 ODZG_Lovech@mzh.government.bg 

   

Работно време на центъра

за административно обслужване

от 8:00ч. до 18:30ч.

тел. 068 603962 ( стационарен/платен )

Директор

тел. 068 603962

Приемен ден на Директора на

ОД "Земеделие"-Ловеч

ЕЖЕДНЕВНО


 

Банкови сметки ОД"Земеделие"-Ловеч 


 

Булстат на ОД"Земеделие"-Ловеч

175811765

Новини

Схеми и мерки


ОСП 2023-2027

Обща селскостопанска политика 2023-2027 г.


Държавна помощ „Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство“


rZS  

Документи за регистрация/пререгистрация на земеделските стопани


 

Контрол и регистрация на земеделска и горска техника


 Комисия за земеделски земи - чл. 17

 

Защита на личните  данни


   Сектори в МЗХ

Сектор Гори

Сектор Тютюн

Сектор Рибарство

Сектор Растениевъдство

Сектор Животновъдство

Биологично производство


   Статистика и анализи

СЗСИ

ИСАС

Анкета за земеделска статистика

Икономически и пазарни анализи


Областeн консултативeн съвет по животновъдство

 aktualno

Актуални новини от МЗХ

platforma

Платформа за достъп до обществена информация