07.02.2023


28.06.2022г. Протокол от избор на лицензирани оценители за подаване на оферти за изготвяне на пазарни оценки на земи /на основание чл.110 от ППЗСПЗЗ, при условията на чл.24д, ал.1 от ЗСПЗЗ/. 52.50 KB
23.06.2022г. Покана за избор на оценители вписани в Регистъра на независимите оценители и притежаващи сертификат за оценителска правоспособност на земеделски земи и трайни насаждения за изготвяне на пазарни оценки. 233.01 KB
14.06.2022г. Покана за избор на оценители вписани в Регистъра на независимите оценители и притежаващи сертификат за оценителска правоспособност на земеделски земи и трайни насаждения за изготвяне на пазарни оценки. 214.71 KB
30.03.2022г. Протокол от избор на правоспособно лице по реда на ЗКИР за изготвяне на проект за изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на землище с.Шипково , общ.Троян, обл. Ловеч 157.77 KB
22.03.2022г. ОДЗ Ловеч кани правоспособните лица по реда на ЗКИР (Закона за кадастъра и имотния регистър) да представят оферти за извършване на проект за изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на землище с. Шипково, общ. Троян, обл. Ловеч. 222.06 KB
10.03.2022г. Протокол от избор на лицензирани оценители за подаване на оферти за изготвяне на пазарни оценки на земи /по чл.27, ал.6 от ЗСПЗЗ/. 609.37 KB
10.03.2022г. Протокол от избор на лицензирани оценители за подаване на оферти за изготвяне на пазарни оценки на земи / по чл.56е, ал.1 от ППЗСПЗЗ- чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ/. 624.04 KB
10.03.2022г. Протокол от избор на лицензирани оценители за подаване на оферти за изготвяне на пазарни оценки на земи /по чл.105 от ППЗСПЗЗ- §12а от ПЗР на ЗСПЗЗ/ 650.26 KB
14.02.2022г. Покана към лицензирани оценители за подаване на оферти за изготвяне на пазарни оценки на земи /по чл.27, ал.6 от ЗСПЗЗ/. 400.58 KB
14.02.2022г. Покана към лицензирани оценители за подаване на оферти за изготвяне на пазарни оценки на земи / по чл.56е, ал.1 от ППЗСПЗЗ- чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ/. 404.87 KB
  1. 1
  2. 2
  3. »


 

АДРЕС: гр. Ловеч 5500,

 ул. "Търговска" 43 ет. 7

тел. 068 603962

 ODZG_Lovech@mzh.government.bg

РАБОТНО ВРЕМЕ на центъра

за административно обслужване

от 8:00ч. до 18:30ч.

тел. 068 603962 ( стационарен/платен )

Директор

тел. 068 603962

Приемен ден на Директора на

ОД "Земеделие"-Ловеч

ЕЖЕДНЕВНО

Главен секретар

тел. 068 603965

Главен директор ГД „Аграрно развитие"

тел. 068 603964

Директор „АПФСДЧР“

тел. 068 603963

Контакти на експерти от Дирекция "АПФСДЧР" 

 Контакти на експерти от ГД"АР 

Банкови сметки ОД"Земеделие"-Ловеч 

БУЛСТАТ на ОД"Земеделие"-Ловеч

175811765

ОСП 2023-2027

Обща селскостопанска политика 2023-2027 г.


Държавна помощ „Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство“


rZS  

Документи за регистрация/пререгистрация на земеделските стопани


 

Контрол и регистрация на земеделска и горска техника


 Комисия за земеделски земи - чл. 17

 

Защита на личните  данни


   Сектори

Сектор Гори

Сектор Тютюн

Сектор Рибарство

Сектор Растениевъдство

Сектор Животновъдство

Биологично производство


   Статистика и анализи

СЗСИ

ИСАС

Анкета за земеделска статистика

Икономически и пазарни анализи


Преброяване на земеделските стопанства през 2020 г.

 

Областeн консултативeн съвет по животновъдство

 aktualno

Актуални новини от МЗХГ

platforma

Платформа за достъп до обществена информация