04.12.2021


08.10.2021г. ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА РАБОТА по ЗДОИ В ОД„ЗЕМЕДЕЛИЕ” – ЛОВЕЧ 278.47 KB
05.02.2021г. Описание на информационните масиви и ресурси, използвани от ОД "Земеделие" - Ловеч / 2021 г. 358.59 KB
05.02.2021г. Актуализиран списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на Областна дирекция „Земеделие” – гр. Ловеч и форматите, в които е достъпна за 2021 г. 385.02 KB
22.01.2021г. РАЗЯСНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ГРАЖДАНИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА ОТНОСНО УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВОТО НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В ОД „ЗЕМЕДЕЛИЕ” – ЛОВЕЧ 210.93 KB
11.01.2021г. Информация по чл.15, ал.1, т.16 от Закона за достъп до обществена информация 333.09 KB
11.01.2021г. ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ПОСТЪПИЛИТЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ И ИСКАНИЯ ЗА ПОВТОРНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ОТ ОБЩЕСТВЕНИЯ СЕКТОР В ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ“-ГР.ЛОВЕЧ ПРЕЗ 2020 Г. 241.19 KB
Списък с информационни масиви и ресурси поддържани от ОДЗ Ловеч. 31.50 KB
Актуализиран списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на ОДЗ Ловеч, както и формата, в които е достъпна 2020г. 238.82 KB
Място за преглед на информация чрез разглеждане на оригинали или копия по чл.26, ал.1, т.1 72.51 KB
Заплащане на разходи по предоставяне на обществена информация. 42.94 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. »


 

АДРЕС: гр. Ловеч 5500, 

ул. "Търговска" 43 ет. 7 

тел. 068 603962 

ODZG_Lovech@mzh.government.bg 

РАБОТНО ВРЕМЕ на звеното

за административно обслужване

от 9:30ч. до 17:30ч.

тел. 068 603962

Директор

тел. 068 603962

Приемен ден на Директора на

ОД "Земеделие"-Ловеч

ЕЖЕДНЕВНО 

Главен секретар

тел. 068 603965

Главен директор ГД „Аграрно развитие"

тел. 068 603964

Директор „АПФСДЧР“

тел. 068 603963 

Контакти на експерти от Дирекция "АПФСДЧР" 

Контакти на експерти от ГД"АР

Банкови сметки ОД"Земеделие"Ловеч

 

Защита на личните  данни


Държавна помощ „Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство“


rZS  

Документи за регистрация/пререгистрация на земеделските стопани


 

Контрол и регистрация на земеделска и горска техника


 Комисия за земеделски земи - чл. 17


   

Обща селскостопанска политика 2021-2027

 

Областeн консултативeн съвет по животновъдство

 aktualno

Актуални новини от МЗХГ

platforma

Платформа за достъп до обществена информация

Национална Селска Мрежа

 

OD