29.11.2023


2652 /Режим/ Регистрация на тютюнопроизводители 660.50 KB
2647 /Режим/ Издаване на разрешение за изкупуване на суров тютюн 60.31 KB
475 /Режим/ Регистрация на производители на бубено семе 77.00 KB
2520/Режим/ Извършване на технически прегледи на земеделската и горска техника, превозните средства и машините за земни работи 68.00 KB
1101 /Режим/ Регистрация на племенни и репродуктивни пчелини за производство на елитни и племенни пчелни майки и отводки (рояци) 81.00 KB
1117/Режим/Регистриране на заявления за подпомагане 402.50 KB
905/Режим/ Издаване на решение за бракуване на трайни насаждения с неизтекъл/изтекъл срок на амортизация 73.00 KB
1115 /Режим/ Регистрация на развъдни ферми и стопанства за чистопороден и хибриден разплоден материал от свине, птици и зайци 76.00 KB
1822 /Режим/ Регистриране на земеделски стопани 85.50 KB
989 /Режим/Регистриране на договор за аренда или наем и издаване на талон за аренда или наем 8.10 MB
  1. 1
  2. 2
  3. »


 

АДРЕС: гр. Ловеч 5500,

 ул. "Търговска" 43 ет. 7

тел. 068 603962

 ODZG_Lovech@mzh.government.bg

РАБОТНО ВРЕМЕ на центъра

за административно обслужване

от 8:00ч. до 18:30ч.

тел. 068 603962 ( стационарен/платен )

Директор

тел. 068 603962

Приемен ден на Директора на

ОД "Земеделие"-Ловеч

ЕЖЕДНЕВНО

Главен секретар

тел. 068 603965

Главен директор ГД „Аграрно развитие"

тел. 068 603964

Директор „АПФСДЧР“

тел. 068 603963

Контакти на експерти от Дирекция "АПФСДЧР" 

 Контакти на експерти от ГД"АР 

Банкови сметки ОД"Земеделие"-Ловеч 

БУЛСТАТ на ОД"Земеделие"-Ловеч

175811765

Новини

Схеми и мерки


ОСП 2023-2027

Обща селскостопанска политика 2023-2027 г.


Държавна помощ „Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство“


rZS  

Документи за регистрация/пререгистрация на земеделските стопани


 

Контрол и регистрация на земеделска и горска техника


 Комисия за земеделски земи - чл. 17

 

Защита на личните  данни


   Сектори в МЗХ

Сектор Гори

Сектор Тютюн

Сектор Рибарство

Сектор Растениевъдство

Сектор Животновъдство

Биологично производство


   Статистика и анализи

СЗСИ

ИСАС

Анкета за земеделска статистика

Икономически и пазарни анализи


Областeн консултативeн съвет по животновъдство

 aktualno

Актуални новини от МЗХ

platforma

Платформа за достъп до обществена информация