04.12.2021


12.03.2021г. РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЧЛ.35, АЛ.1 ОТ ЗПКОНПИ ПОДАДЕНИ В ОДЗ Ловеч 2020 г. 327.78 KB
22.01.2021г. РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЧЛ.35, АЛ.1, Т.2 ОТ ЗПКОНПИ – част І: ИМУЩЕСТВО ЗА 2020 ГОДИНА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ “ЗЕМЕДЕЛИЕ” – ЛОВЕЧ 180.01 KB
13.03.2020г. РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЧЛ.35, АЛ.1 ОТ ЗПКОНПИ ПОДАДЕНИ В ОДЗ Ловеч 2019 г. 335.06 KB
29.08.2019г. РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЧЛ.35, АЛ.1, Т.2 ОТ ЗПКОНПИ – част І: ИМУЩЕСТВО ЗА 2019 ГОДИНА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ “ЗЕМЕДЕЛИЕ” – ЛОВЕЧ 106.50 KB
11.01.2019г. Вътрешни правила за условията и реда за работа на комисията за противодействие на корупцията в ОД “Земеделие“ гр. Ловеч 81.50 KB
11.01.2019г. Вътрешни правила за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване на конфликт на интереси в областна дирекция "Земеделие" гр. Ловеч 167.50 KB
13.11.2018г. Наредба за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване конфликт на интереси 95.00 KB
13.11.2018г. Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. 1.20 MB
20.07.2018г. Декларации по чл. 35 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество подадени от служителите от Областна дирекция „Земеделие” – Ловеч 26.60 KB
01.12.2017г. Кодекс на поведение на служителите в държавната администрация. 41.00 KB
  1. 1
  2. 2
  3. »


 

АДРЕС: гр. Ловеч 5500, 

ул. "Търговска" 43 ет. 7 

тел. 068 603962 

ODZG_Lovech@mzh.government.bg 

РАБОТНО ВРЕМЕ на звеното

за административно обслужване

от 9:30ч. до 17:30ч.

тел. 068 603962

Директор

тел. 068 603962

Приемен ден на Директора на

ОД "Земеделие"-Ловеч

ЕЖЕДНЕВНО 

Главен секретар

тел. 068 603965

Главен директор ГД „Аграрно развитие"

тел. 068 603964

Директор „АПФСДЧР“

тел. 068 603963 

Контакти на експерти от Дирекция "АПФСДЧР" 

Контакти на експерти от ГД"АР

Банкови сметки ОД"Земеделие"Ловеч

 

Защита на личните  данни


Държавна помощ „Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство“


rZS  

Документи за регистрация/пререгистрация на земеделските стопани


 

Контрол и регистрация на земеделска и горска техника


 Комисия за земеделски земи - чл. 17


   

Обща селскостопанска политика 2021-2027

 

Областeн консултативeн съвет по животновъдство

 aktualno

Актуални новини от МЗХГ

platforma

Платформа за достъп до обществена информация

Национална Селска Мрежа

 

OD