03.12.2021


01.09.2020г. ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ НА ГРАЖДАНИТЕ И ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА В ОД“ЗЕМЕДЕЛИЕ“ - ЛОВЕЧ /Утвърдени със Заповед №РД-04-70/19.05.2020г. на Главния секретар на ОД “Земеделие“- Ловеч/ 349.82 KB
1.09.2020г. СТАНДАРТИ ЗА КАЧЕСТВО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ 218.41 KB
1.09.2020г. ХАРТА НА КЛИЕНТА 277.74 KB
1.09.2020г. ОСНОВНИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ, СВЪРЗАНИ С ДЕЙНОСТТА НА СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ ЗЕМЕДЕЛИЕ “ ЛОВЕЧ И ОБЩИНСКИТЕ СЛУЖБИ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ПРИ АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ И РАБОТАТА С ГРАЖДАНИ, ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ВСИЧКИ ДЪРЖАВНИ ОРГАНИ, ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА И НА ДРУГИ ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА. 143.65 KB
1.09.2020г. СПИСЪК С АДМИНИСТРАТИВНИТЕ УСЛУГИ. 176.77 KB
01.09.2020г. ПРИЛОЖЕНИЕ 1: ПРОТОКОЛ ПО ОБРАЗЕЦ, ЗА УСТНО ЗАЯВЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ УСЛУГИ. 211.35 KB
01.09.2020г. ПРИЛОЖЕНИЕ 2: ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО ПО КОМПЛЕКСНО АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ ПО ОБРАЗЕЦ. 131.69 KB
Вътрешни правила за организация на административното обслужване граждани и юридически лица в областна дирекция "Земеделие" - Ловеч 95.57 KB
Харта на клиента с приложения - 1 и 2 594.46 KB
Вътрешни правила за работа и документооборот на електронни документи и документи на хартиен носител в Областна дирекция “Земеделие” гр. Ловеч 338.53 KB
  1. 1
  2. 2
  3. »


 

АДРЕС: гр. Ловеч 5500, 

ул. "Търговска" 43 ет. 7 

тел. 068 603962 

ODZG_Lovech@mzh.government.bg 

РАБОТНО ВРЕМЕ на звеното

за административно обслужване

от 9:30ч. до 17:30ч.

тел. 068 603962

Директор

тел. 068 603962

Приемен ден на Директора на

ОД "Земеделие"-Ловеч

ЕЖЕДНЕВНО 

Главен секретар

тел. 068 603965

Главен директор ГД „Аграрно развитие"

тел. 068 603964

Директор „АПФСДЧР“

тел. 068 603963 

Контакти на експерти от Дирекция "АПФСДЧР" 

Контакти на експерти от ГД"АР

Банкови сметки ОД"Земеделие"Ловеч

 

Защита на личните  данни


Държавна помощ „Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство“


rZS  

Документи за регистрация/пререгистрация на земеделските стопани


 

Контрол и регистрация на земеделска и горска техника


 Комисия за земеделски земи - чл. 17


   

Обща селскостопанска политика 2021-2027

 

Областeн консултативeн съвет по животновъдство

 aktualno

Актуални новини от МЗХГ

platforma

Платформа за достъп до обществена информация

Национална Селска Мрежа

 

OD