28.02.2024


1.09.2020г. СТАНДАРТИ ЗА КАЧЕСТВО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ 218.41 KB
1.09.2020г. ХАРТА НА КЛИЕНТА 277.74 KB
1.09.2020г. ОСНОВНИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ, СВЪРЗАНИ С ДЕЙНОСТТА НА СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ ЗЕМЕДЕЛИЕ “ ЛОВЕЧ И ОБЩИНСКИТЕ СЛУЖБИ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ПРИ АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ И РАБОТАТА С ГРАЖДАНИ, ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ВСИЧКИ ДЪРЖАВНИ ОРГАНИ, ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА И НА ДРУГИ ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА. 143.65 KB
01.09.2020г. ПРИЛОЖЕНИЕ 1: ПРОТОКОЛ ПО ОБРАЗЕЦ, ЗА УСТНО ЗАЯВЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ УСЛУГИ. 211.35 KB
01.09.2020г. ПРИЛОЖЕНИЕ 2: ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО ПО КОМПЛЕКСНО АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ ПО ОБРАЗЕЦ. 131.69 KB
Вътрешни правила за организация на административното обслужване граждани и юридически лица в областна дирекция "Земеделие" - Ловеч 95.57 KB
Харта на клиента с приложения - 1 и 2 594.46 KB
Вътрешни правила за работа и документооборот на електронни документи и документи на хартиен носител в Областна дирекция “Земеделие” гр. Ловеч 338.53 KB
Вътрешни правила за организация на административното обслужване граждани и юридически лица в областна дирекция "Земеделие" - Ловеч с приложения № 1 и № 2 422.60 KB
Приложение Анализ на проведени анкети за 2017г. 260.26 KB
  1. «
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. »


 

АДРЕС: гр. Ловеч 5500,

 ул. "Търговска" 43 ет. 7

тел. 068 603962

 ODZG_Lovech@mzh.government.bg

РАБОТНО ВРЕМЕ на центъра

за административно обслужване

от 8:00ч. до 18:30ч.

тел. 068 603962 ( стационарен/платен )

Директор

тел. 068 603962

Приемен ден на Директора на

ОД "Земеделие"-Ловеч

ЕЖЕДНЕВНО

Главен секретар

тел. 068 603965

Главен директор ГД „Аграрно развитие"

тел. 068 603964

Директор „АПФСДЧР“

тел. 068 603963

КТИ тел. 0889009058

Контакти на експерти от Дирекция "АПФСДЧР" 

 Контакти на експерти от ГД"АР 

Банкови сметки ОД"Земеделие"-Ловеч 

БУЛСТАТ на ОД"Земеделие"-Ловеч

175811765

Новини

Схеми и мерки


ОСП 2023-2027

Обща селскостопанска политика 2023-2027 г.


Държавна помощ „Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство“


rZS  

Документи за регистрация/пререгистрация на земеделските стопани


 

Контрол и регистрация на земеделска и горска техника


 Комисия за земеделски земи - чл. 17

 

Защита на личните  данни


   Сектори в МЗХ

Сектор Гори

Сектор Тютюн

Сектор Рибарство

Сектор Растениевъдство

Сектор Животновъдство

Биологично производство


   Статистика и анализи

СЗСИ

ИСАС

Анкета за земеделска статистика

Икономически и пазарни анализи


Областeн консултативeн съвет по животновъдство

 aktualno

Актуални новини от МЗХ

platforma

Платформа за достъп до обществена информация