15.07.2024


09.02.2021г. Изменения в нормативната уредба, обнародвани в ДВ бр.11 от 09.02.2021г. : НАРЕДБА № 105 и НАРЕДБА № 3 231.97 KB
03.02.2021г. НАРЕДБА ЗА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ /изм. и доп. ДВ. бр.9 от 31 Януари 2020г./ 531.53 KB
21.01.2021г. Наредба за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация /изм. и доп. ДВ. бр.105 от 11 Декември 2020г./ 713.69 KB
Наредба за реда за определяне на цени на земеделски земи изм. и доп. ДВ. бр. 55 от 7 юли 2017г. 343.68 KB
Наредба за категоризиране на земеделските земи при промяна на тяхното предназначение изм. и доп. ДВ.бр.93 от 9 ноември 2018г. 311.17 KB
Наредба за административното обслужване изм. и доп. ДВ. бр. 9 от 31 януари 2019г. 529.72 KB
Наредба за административния регистър изм. и доп. ДВ.бр.9 от 31 януари 2020г. 312.13 KB
Наредба № 7 от 24 февруари 2015г. за прилагане на мярка 10 Агроекология и климат от програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 изм. и доп. ДВ.бр.18 от 1 март 2019г. 1.74 MB
Наредба № 5 от 27 февруари 2009г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания изм. и доп. ДВ. бр.20 от 8 март 2019г. 1.38 MB
НАРЕДБА № 4 от 24 февруари 2015г. за прилагане мярка 11 Биологично земеделие от програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г. изм. доп. ДВ. бр.18 ат 1 март 2019г. 324.08 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. »


 

Адрес: гр. Ловеч 5500,

 ул. "Търговска" 43 ет. 7

тел. 068 603962

 ODZG_Lovech@mzh.government.bg 

   

Работно време на центъра

за административно обслужване

от 8:00ч. до 18:30ч.

тел. 068 603962 ( стационарен/платен )

Директор

тел. 068 603962

Приемен ден на Директора на

ОД "Земеделие"-Ловеч

ЕЖЕДНЕВНО


 

Банкови сметки ОД"Земеделие"-Ловеч 


 

Булстат на ОД"Земеделие"-Ловеч

175811765

Новини

Схеми и мерки


ОСП 2023-2027

Обща селскостопанска политика 2023-2027 г.


Държавна помощ „Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство“


rZS  

Документи за регистрация/пререгистрация на земеделските стопани


 

Контрол и регистрация на земеделска и горска техника


 Комисия за земеделски земи - чл. 17

 

Защита на личните  данни


   Сектори в МЗХ

Сектор Гори

Сектор Тютюн

Сектор Рибарство

Сектор Растениевъдство

Сектор Животновъдство

Биологично производство


   Статистика и анализи

СЗСИ

ИСАС

Анкета за земеделска статистика

Икономически и пазарни анализи


Областeн консултативeн съвет по животновъдство

 aktualno

Актуални новини от МЗХ

platforma

Платформа за достъп до обществена информация