25.02.2024


09.02.2021г. Изменения в нормативната уредба, обнародвани в ДВ бр.11 от 09.02.2021г. : НАРЕДБА № 105 и НАРЕДБА № 3 231.97 KB
03.02.2021г. НАРЕДБА ЗА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ /изм. и доп. ДВ. бр.9 от 31 Януари 2020г./ 531.53 KB
21.01.2021г. Наредба за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация /изм. и доп. ДВ. бр.105 от 11 Декември 2020г./ 713.69 KB
Наредба за реда за определяне на цени на земеделски земи изм. и доп. ДВ. бр. 55 от 7 юли 2017г. 343.68 KB
Наредба за категоризиране на земеделските земи при промяна на тяхното предназначение изм. и доп. ДВ.бр.93 от 9 ноември 2018г. 311.17 KB
Наредба за административното обслужване изм. и доп. ДВ. бр. 9 от 31 януари 2019г. 529.72 KB
Наредба за административния регистър изм. и доп. ДВ.бр.9 от 31 януари 2020г. 312.13 KB
Наредба № 7 от 24 февруари 2015г. за прилагане на мярка 10 Агроекология и климат от програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 изм. и доп. ДВ.бр.18 от 1 март 2019г. 1.74 MB
Наредба № 5 от 27 февруари 2009г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания изм. и доп. ДВ. бр.20 от 8 март 2019г. 1.38 MB
НАРЕДБА № 4 от 24 февруари 2015г. за прилагане мярка 11 Биологично земеделие от програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г. изм. доп. ДВ. бр.18 ат 1 март 2019г. 324.08 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. »


 

АДРЕС: гр. Ловеч 5500,

 ул. "Търговска" 43 ет. 7

тел. 068 603962

 ODZG_Lovech@mzh.government.bg

РАБОТНО ВРЕМЕ на центъра

за административно обслужване

от 8:00ч. до 18:30ч.

тел. 068 603962 ( стационарен/платен )

Директор

тел. 068 603962

Приемен ден на Директора на

ОД "Земеделие"-Ловеч

ЕЖЕДНЕВНО

Главен секретар

тел. 068 603965

Главен директор ГД „Аграрно развитие"

тел. 068 603964

Директор „АПФСДЧР“

тел. 068 603963

КТИ тел. 0889009058

Контакти на експерти от Дирекция "АПФСДЧР" 

 Контакти на експерти от ГД"АР 

Банкови сметки ОД"Земеделие"-Ловеч 

БУЛСТАТ на ОД"Земеделие"-Ловеч

175811765

Новини

Схеми и мерки


ОСП 2023-2027

Обща селскостопанска политика 2023-2027 г.


Държавна помощ „Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство“


rZS  

Документи за регистрация/пререгистрация на земеделските стопани


 

Контрол и регистрация на земеделска и горска техника


 Комисия за земеделски земи - чл. 17

 

Защита на личните  данни


   Сектори в МЗХ

Сектор Гори

Сектор Тютюн

Сектор Рибарство

Сектор Растениевъдство

Сектор Животновъдство

Биологично производство


   Статистика и анализи

СЗСИ

ИСАС

Анкета за земеделска статистика

Икономически и пазарни анализи


Областeн консултативeн съвет по животновъдство

 aktualno

Актуални новини от МЗХ

platforma

Платформа за достъп до обществена информация