27.01.2022


Наредба № 3 от 17.02.2015г. за условията и реда за прилагане на схеми за директни плащания изм. и доп. 8 март 2019г 450.92 KB
Наредба PД-02-20-4 от 11 октомври 2016г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри изм. и доп. ДВ.бр.86 от 1 ноември 2019г. 584.05 KB
Наредба №3 от 29 януари 1999г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани изм. и доп. ДВ.бр.14 от 15.02.2019г. 649.29 KB
Наредба №49 от 5 ноември 2004г. за поддържане на картата на възстановената собственост - изм. и доп. ДВ.бр.92 от 06.11.2018г. 820.62 KB
Наредба No 3 за създаване и поддържане на регистъра на земеделските стопани. 349.24 KB
НАРЕДБА № 8121з-968 от 10.12.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопастност при извършване на дейности в земеделски земи 566.17 KB
НАРЕДБА № 11 ОТ 6 АПРИЛ 2009 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЯРКА 214 "АГРОЕКОЛОГИЧНИ ПЛАЩАНИЯ" ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2007 - 2013 Г. изм. и доп. ДВ. бр.23 от 20 Март 2012г. 322.87 KB
НАРЕДБА № 5 ОТ 10 МАРТ 2010 Г. ЗА УСЛОВИЯТА ЗА ДОПУСТИМОСТ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПАРЦЕЛИ ПО СХЕМИ ЗА ПЛАЩАНЕ НА ПЛОЩ И ЗА ОБЩИТЕ И РЕГИОНАЛНИ КРИТЕРИИ ЗА ПОСТОЯННИ ПАСИЩА изм. и доп. ДВ. бр.21 от 13 Март 2012г. 775.80 KB
НАРЕДБА № 2 ОТ 21 ФЕВРУАРИ 2011 Г. ЗА СПЕЦИАЛНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОДОБРЕНИТЕ СХЕМИ ЗА НАЦИОНАЛНИ ДОПЛАЩАНИЯ И ЗА СПЕЦИФИЧНО ПОДПОМАГАНЕ изм. и доп. ДВ. бр.21 от 13 Март 2012г. 1.00 MB
НАРЕДБА № 5 ОТ 27 ФЕВРУАРИ 2009 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ПО СХЕМИ И МЕРКИ ЗА ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ изм. и доп. ДВ. бр.21 от 13 Март 2012г. 1.44 MB
  1. «
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6. 5
  7. »


 

АДРЕС: гр. Ловеч 5500, 

ул. "Търговска" 43 ет. 7 

тел. 068 603962 

ODZG_Lovech@mzh.government.bg 

РАБОТНО ВРЕМЕ на звеното

за административно обслужване

от 9:30ч. до 17:30ч.

тел. 068 603962

Директор

тел. 068 603962

Приемен ден на Директора на

ОД "Земеделие"-Ловеч

ЕЖЕДНЕВНО 

Главен секретар

тел. 068 603965

Главен директор ГД „Аграрно развитие"

тел. 068 603964

Директор „АПФСДЧР“

тел. 068 603963 

Контакти на експерти от Дирекция "АПФСДЧР" 

Контакти на експерти от ГД"АР

Банкови сметки ОД"Земеделие"Ловеч

 

Защита на личните  данни


Държавна помощ „Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство“


rZS  

Документи за регистрация/пререгистрация на земеделските стопани


 

Контрол и регистрация на земеделска и горска техника


 Комисия за земеделски земи - чл. 17


   

Обща селскостопанска политика 2021-2027

 

Областeн консултативeн съвет по животновъдство

 aktualno

Актуални новини от МЗХГ

platforma

Платформа за достъп до обществена информация

Национална Селска Мрежа

 

OD