Върни се горе

2018 г.

Заповед № РД 09-576/20.06.2018 г. на министъра на земеделието, храните и горите за одобряване на цената на услугата


"Доставяне на вода за напояване"
извършена от сдруженията за напояване, за поливен сезон 2018 г.
DOC файл, 194,5 KB, качен на 28.06.2018 doc document

Заповед № РД 49-1/02.01.2018 г. на министъра на земеделието, храните и горите относно определянето на цената за компенсационно залесяване


Ккоято ще се заплаща през 2018 г. при промяна на предназначението, учредяване или възникване на сервитути, както и при учредяване на ограничени вещни права върху гори - държавна и общинска собственост по реда на Закона за горите (Обн. ДВ, бр. 19 от 2011 г.)
DOC файл, 116,0 KB, качен на 02.01.2018 doc document

2017 г.

Заповед № РД 49-381 от 27.11.2017 г. за създаване на Национален съвет по горите (НСГ)


Вкл. Приложение към заповедта – Правила за дейността и организацията на работа на НСГ
PDF файл, 315,4 KB, качен на 27.11.2017 pdf document

Заповед № РД 49-259 от 19.10.2017 г. за утвърждаване на минималните цени за ползване на базите за ловен туризъм за периода от 01.03.2018 г. до 28.02.2019 г.


Заповед № РД 49-259 от 19.10.2017 г. на министъра на земеделието и храните, с която се утвърждават минималните цени за ползване на базите за ловен туризъм, както и за услугите за организиран ловен туризъм, предоставяни от държавните предприятия по чл. 163 от Закона за горите и техните териториални поделения, за периода от 01.03.2018 г. до 28.02.2019 г.
DOC файл, 143,0 KB, качен на 19.10.2017 doc document

Заповед № РД 49-36/10.02.2017 г.


Заповед № РД 49-36/10.02.2017 г. на министъра на земеделието и храните, с която се утвърждават Общи условия на договорите на държавните предприятия по чл. 163 от Закона за горите и техните териториални поделения за възлагане изпълнението на дейностите по чл. 10, ал. 1, т. 4 -14 и т. 18 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти
PDF файл, 237,1 KB, качен на 10.02.2017 pdf document