Върни се горе

Съобщения до заинтересованите страни

Информация по чл. 6, ал. 11 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти:
отчетени продажби на дървесина, добита от горските територии - държавна собственост, управлявани от държавните предприятия по чл. 163 от Закона за горите за 2019 г.
PDF файл, 511,1 KB, качен на 17.08.2020

pdf document