Върни се горе

Съобщения до заинтересованите страни

Информация по чл. 6, ал. 11 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти


отчетени продажби на дървесина, добита от горските територии - държавна собственост, управлявани от държавните предприятия по чл. 163 от Закона за горите през 2022 г.
XLSX файл, 14,1 KB, качен на 28.03.2023 xlsx document