Върни се горе

Съобщения до заинтересованите страни

Информация по чл. 6, ал. 11 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти:


отчетени продажби на дървесина, добита от горските територии - държавна собственост, управлявани от държавните предприятия по чл. 163 от Закона за горите през 2023 г.
XLSX файл, 14,2 KB, качен на 09.04.2024 xlsx document

Информация по чл. 6, ал. 11 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти


отчетени продажби на дървесина, добита от горските територии - държавна собственост, управлявани от държавните предприятия по чл. 163 от Закона за горите през 2022 г.
XLSX файл, 14,1 KB, качен на 28.03.2023 xlsx document