Върни се горе

Подготовка на промени в нормативни документи

Таблица за представяне на постъпилите предложения за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост,


и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти към 16.09.2019 г. и преценка на тяхната законосъобразност
DOCX файл, 271,5 KB, качен на 18.09.2019 docx document