Върни се горе

Министерство на земеделието и храните публикува за обществено обсъждане проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 от 2023 г. за условията и реда за прилагане на интервенциите „Биологично растениевъдство“ и Биологично пчеларство“, включени в Стратегическия план за развитието на земеделието и селските райони 2023-2027 г. Изменението е на база предложените промени в компенсаторните интервенции в рамките на първо изменение на Плана.

По интервенцията „Биологично растениевъдство“ са актуализирани нивата на компенсаторните плащания. От кампания 2024 г. се дава възможност за заявяване на площи с едногодишни или многогодишни фуражни култури, които са в системата на контрол. С промените ще се предостави възможност за разширяване на площите включени в изпълняван многогодишен ангажимент, но без да се поема нов по операция „Плащания за преминаване към биологично растениевъдство“.

По операция „Плащания за поддържане на биологичното растениевъдство“ кандидатите ще могат да разширят ангажиментите си, в случай че увеличат общата одобрена площ с до 10 % от първоначалния й размер, но с не повече от 20 хектара.  При увеличаването й с над 10 % от първоначалния размер или с повече от 20 хектара, кандидатите поемат нов ангажимент.

При изпълнение на операциите в интервенцията се дава възможност за заявяването на площи с трайни насаждения, които са в системата на контрол и в младенчески период. Предвидено е да не се изискват доказателства за добита биологична продукция и реализация на същата, но кандидатът трябва да предостави документ от дипломиран агроном, който удостоверява, че насажденията не са встъпили в плододаване.

С измененията в приложение № 3 на Наредбата са добавени землищата на населените места в община Стара Загора, тъй като те попадат в рамките на територии, определени като географски район със защитеното географско указание „Българско розово масло“. Целта на промяната е да се разширят възможностите за заявяване на площи заети с културата маслодайна роза в системата на контрол.

По интервенцията „Биологично пчеларство“ плащанията ще бъдат извършвани на база брой пчелни семейства.  В проекта на наредба се уточнява, че се приема техният брой да бъде установения от Държавен фонд „Земеделие“ след извършване на всички административни контроли и проверки на място, ако има назначени такива.

Крайният срок за предоставяне на предложения и коментари по публикувания документ е до 20 май 2024 г., включително, с него може да се запознаете: тук

Сподели в: