Върни се горе

Заместник-министърът на земеделието и храните Светлана Боянова взе участие в Шестата годишна работна среща на министрите на земеделието от Югоизточна Европа, която се провежда в периода 15-17 ноември 2012 г. в гр. Прищина, Република Косово. Целта на срещата е да се обсъди бъдещето на регионалното сътрудничество и реформите в сектор земеделие и развитие на селските райони в процеса на интеграция на страните от Югоизточна Европа към ЕС. Министрите и заместник-министрите дискутираха реформата на ОСП за периода 2014-2020 г., регионалното териториално сътрудничество и обърнаха специално внимание на сътрудничеството в земеделския, хранителния, водния и горски сектори между страните от Югоизточна Европа.

 

Зам.-министър Боянова представи основните макроикономически показатели за България и положителните данни, които се отчитат в развитието на земеделието в страната. Беше подчертано, че ОСП е основен фактор за развитието на земеделието и трябва бъде разбираема и достъпна за прилагане от всеки земеделски стопанин. Именно работейки в тази насока българските власти продължават с опростяването и облекчаването на законодателството и административните процедури, намаляване на административната тежест и оптимизиране разходите по прилагането и опростяване процедурите по администрирането на схемите и мерките на ОСП.

 

Зам.-министър Боянова подчерта, че не трябва да се допуска намаление на финансирането, за да се избегнат сътресения в сектора при нарастващите предизвикателства пред земеделието и повишените изисквания към земеделските стопани. Директните плащания са изключително важни, защото допринасят за стабилизиране на доходите на земеделските стопани. Тази подкрепа позволява на фермерите да предоставят, в допълнение към производството на храни, жизненоважни обществени блага за цялото общество. Позицията на България е, че бъдещата ОСП трябва да насърчава устойчивото развитие и да стимулира повишаването на конкурентоспособността на сектора.

 

Политиката за развитие на селските райони следва да бъде изключително целенасочена, за да постигне в по-пълна степен амбициозните климатични и енергийно-политически цели, заложени в стратегията „Европа 2020”. Развитието на селските райони ще даде съществен принос и към успешното прилагане на екологичните мерки, политиката на рамковата директива за водите, както и за постигането на целите на ЕС за стратегията за биологичното разнообразие до 2020.

 

Развитието на селските региони е свързано до голяма степен с трансграничното сътрудничество и развитието между останалите страни в региона на Югоизточна Европа. В заключителната част на свето изказване, заместник-министър Боянова заяви и желанието на България да участва и работи в бъдеще в подхода, основан на развитие на транс-граничните региони и укрепване на доброто сътрудничество между страните от Югоизточна Европа.

 

В срещата участват министри и заместник-министри на земеделието на Република Косово, Албания, Босна и Херцеговина, Хърватия, Македония, Унгария, Черна гора и Турция, съветник на министъра във Федералното министерство на земеделието на Германия, както и представители на Европейската комисия и представители на международни финансови и донорски организации.

Сподели в: