Върни се горе

Държавна помощ de minimis в размер на 600 000 лв. ще получат животновъдите от областите Кърджали и Смолян. Решението за отпускане на финансовата помощ бе взето по време на заседание на Управителния съвет на Държавен фонд „Земеделие”. Средствата са за компенсиране на щети от унищожени селскостопански животни в резултат на неблагоприятни климатични условия. По информация от областните дирекции на Фонд „Земеделие“ около 1800 е броят на пострадалите животни.


Определени са и ставките за подпомагане според вида на животните. Компенсацията за един брой говедо е  1000 лв., за бик  –  1 273 лв., за овца или  коза – 160 лв., за агне или яре - 96 лв.


Общият размер на предоставените на един земеделски стопанин помощи de minimis не може да надхвърля левовата равностойност на 15 000 евро  (29 337.45 лв.) за период от три данъчни години (2013 – 2015 г.).


Държавен фонд „Земеделие“ има готовност да започне изплащането за компенсиране загубите на стопаните още от 20 март 2015 г. В еднодневен срок от подаване на заявлението, ще се осъществява и плащането към фермерите. Срокът за подаване на заявления и изплащане на помощта de minimis e до 27 март 2015 г.  Държавната помощ се предоставя на физически лица, еднолични търговци и юридически лица по списък, изготвен от МЗХ.

Сподели в: